งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 000115
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวดุจดาว    เจนจบ
2. นางสาวกัญญารัตน์    สิงห์เรือง
3. นางสาวลีราวดี    สระทอง
1. นางจันทิรา    วงศ์วินิจศร
2. นายอิสริยะ    สติใหม่
2 2 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมณฑน์    ผูกพันธุ์
2. นางสาวสุดารัตน์    บุญญฤทธิ์
3. นางสาวธันย์ชนก    เรืองจำนงค์ศิลป์
1. นางบังอร    หล่อสมฤดี
3 3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    สิงห์ทอง
2. นางสาวดลพร    เรืองวงษ์
3. นางสาวเบญจมาพร    รอดทอง
1. นางเสาวลักษณ์    ศิริวัฒพงศ์
2. นางวรรณา    ศิริวัฒพงศ์
4 4 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรนิดา    แสนวงศ์วัน
2. นางสาวกรรณิการ์    ชมสูง
3. นางสาววาสนา    ภูเวียง
1. นางภัทริน    จันทร์มณี
5 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาสินี    เสือครุฑ
2. นางสาวญานิศา    เส็งทอง
3. นางสาวสุวิษา    ศาลา
1. นางเรืองรวี    ชัยรัตน์
6 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวกันติมาศ    ทรงงาม
2. นางสาวสโรชิณี    พูลสวัสดิ์
3. นางสาวสิริกร    มโนนัย
1. นางสาวสุพัชราวดี    ไกรโชค
2. นางบุษบา    กวางแก้ว
7 7 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวสาริกา    แสงพรม
2. นางสาวกรงทอง    แก้วคง
3. นางสาววนันยา    ธิจันดา
1. นายธงทัย    ไหมแพง
2. นางสาวดารุณี    กุลโทบ
8 8 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายนัฐพงษ์    จันทร์เทพ
2. นางสาววรรณกานต์    นาเตา
3. นางสาวชิษณุชา    เมฆานุกรณ์
1. นางสาวภัทร์ธิชวี    ปินใจ
9 10 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาววีรยา    ภูนัสสูง
2. นางสาววิรัญญา    ฉิมมากรม
3. นางสาวเบญจวรรณ    โนนสุวรรณ์
1. นางสำรวย    ฤทธิ์สอน
2. นางนัฏชนก    แสงสุข
10 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยนุช    กันทาซาว
2. นางสาวหัสยา    ขุนวรรณ์
3. นางสาววารินทร์    ทรงปัญญา
1. นางสมศรี    สินสุข
2. นางสาวศิริรัตน์    พูลศิลป์
11 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายณพชร    พลสวัสดิ์
2. นางสาวชลธิชา    เชื้อประทุม
3. นางสาวพรชิตา    กงจักร
1. นางเรณู    มากมาย
12 13 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาววทันยา    เจริญยิ่ง
2. นางสาวธนพร    พูลพินิจ
3. นายสยาม    สียงศ์
1. นางสำราญ    ก้งวัตร
2. นางสาววารุณี    กอบกำ
13 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญวลี    ณะพิชัย
2. นางสาวชนกานต์    แก้วต๊ะ
3. นางสาวปานไพลิน    เชียงแข็ง
1. นางสาวพรทิพย์    ณ น่าน
2. นางประพิณ    ปิยาพันธ์
14 15 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวนภสร    สิงห์ลอ
2. นางสาวสุพรรษา    คงรอด
3. นางสาวพรพรรณ    ทินรัตน์
1. นางสุภาพ    ไฝสัมฤทธิ์
2. นายธวัช    ให้พร
15 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชลี    แซ๋โซ้ง
2. นางสาวสายพิณ    แซ่ต่ง
3. นางสาวศิริพร    แซ่มั่ว
1. นางอัญชรา    ปันโย
16 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นายภัทรพล    คำซื้อ
2. นางสาวกมลลักษณ์    เจริญเมือง
3. นางสาวจารุณี    ดวงเงิน
1. นางอัมรา    สารณาคมน์กุล
17 18 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    ภูครองหิน
2. นางสาวณัฐกฤษตา    พัฒนา
3. นางสาวพรนิภา    ทองสอาด
1. นางมุกดา    พลนาค
2. นางจันทร์เพ็ญ    มุ่งปั่นกลาง
18 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริลักษณ์    เอี่ยมไผ่
2. นางสาวนิยดา    อุตเรือน
3. นางสาวจันทร์จุรี    ชมภู
1. นายสุนทร    บุญมี
2. นางศศิธร    สมบัติใหม่
19 20 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    มาภาวิภาส
2. นางสาวสายทิพย์    เอกบรรเลง
3. นายเริงชัย    พันธ์คำ
1. นางพรทิพย์    เผื่อนงูเหลือม
2. นางสาวอมรรัตน์    แห้วเหมือน
20 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวชื่นกมล    ไชยสลี
2. นางสาวญาสุมินทร์    อินทะเกี๋ยง
3. นางสาวสุทธิกานต์    บุญมา
1. นางอารีรัชช์    ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์    บุญเรืองธนศักดิ์
21 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวอรอนงค์    การเร็ว
2. นางสาวฉัตรฑริกา    สุขตัว
3. นางสาววิมลสิริ    มหาวงศ์
1. นางนารี    มาคะสิระ
22 23 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวผกากรอง    เที่ยงศิริวัฒนา
2. นางสาวรัตนากร    โชคสกุลบัว
3. นางสาวกรรณิกา    เวียนรอบ
1. นางฐานิตา    ประวัง
23 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นางสาวแคทธรียา    เทพอึ่ง
2. นางสาวอรวรรณ    อ้ายเรือน
3. นางสาวทัศนีย์    บุญมา
1. นางสาวสุนทรี    สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    ธรรมเมืองมูล
24 25 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นายโกวิท    ดาบัว
2. นายนพรัช    จันทร์ศรีเจริญ
3. นางสาวจิรภา    คำสุข
1. นายปารมีน    ทองอิสสระ
2. นายอมรินทร์    พุทธา
25 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายณัฐกร    เป็งใย
2. นางสาวสุภาวดี    สมณะ
3. นางสาวแก้วทิพย์    ทิปัญญา
1. นางสาวธัญรัศม์    วงษา
26 27 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวอัจฉรา    ตระกูลแก้ว
2. นางสาวเจนจิรา    ทองอันชา
3. นางสาวสุภาพร    อาภากฤษฎี
1. นางสมฤดี    สุทธหลวง
2. นางสาววีรยา    ตันอุดม
27 28 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายอรรถพล    ปิยะลังกา
2. นายกันตพงษ์    ใจวงค์
3. นางสาวอินลวรรณ    กันธะวงค์
1. นางปุณญาภรณ์    แสงจันทร์
28 29 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    อินแสนต๊ะ
2. นางสาวรัตติกาล    ทรายปัญโย
3. นางสาวมณฑนา    จาริชา
1. นางเกศริน    คำเกตุ
2. นางยุพิน    กมลวิจิตร
29 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุจิตรา    พงษ์กล้าหาญ
2. นางสาวอธิชา    เหล่าปัญญาโชติ
3. นายธีรวัฒน์    สิบต๊ะ
1. นางเครือวัลย์    สุริยะวรรณ
2. นางสาวฐานิตา    อรุณศักดิ์
30 31 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวรวิวรรณ    คำเงิน
2. นางสาวกาญจนา    ตั้งวราภรณ์
3. นางสาวพัชริดา    ตาหล้า
1. นางสุภา    ชนะกุล
31 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวนิดานุช    พันทองอ่อน
2. นางสาวจิตสุภา    จันทร์กวด
3. นางสาวเกวลี    หลวงประทุม
1. นางส่งศรี    โอภาษี
2. นางสุทธิภัค    ศรีคำขลิบ
32 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายธนกร    มั่นคง
2. นางสาวชนากานต์    จรรยาไพจิตร
3. นายกมล    อินทุกรรม
1. นายนัทพงศ์    ยะถา
33 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์    ทองแตม
2. นางสาวชริญญา    ซ้อนมณี
3. นางสาวนิดตรา    แก้วสอาด
1. นางนิตยา    ไทยผดุง
2. นางสาวบุญส่ง    นาคสุขมูล
34 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติญา    จิรเธียรพฤทธิ์
2. นางสาวริสา    แซ่จาง
3. นายศิวพันธ์    แดนไกวัลจรัส
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
35 36 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชฎาธาร    รูปงาม
2. นางสาวกชกร    โนจากุล
3. นายพลภัทร    คำลือ
1. นางจิลาวัล    อินทกรณ์
2. นางพัชรินทร์    สุภายอง
36 37 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชญา    เดโช
2. นางสาวฐิติรัตน์    นาราช
3. นางสาวกมลทิพย์    ทองแท้
1. นางสำเนาว์    อ่อนผาง
37 38 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีรัตน์    เถาวัลย์
2. นางสาวสุจิตรา    ด้วงลอย
3. นางสาวลัดดาวรรณ    เที่ยงมณี
1. นางนันทนา    เอมะปาน
2. นางนิตยา    พรามจร
38 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวพีรยา    เรือนแก้ว
2. นางสาวสุชาวดี    วันดี
3. นางสาวสุรีย์    สมบุญ
1. นางดารารัตน์    คำแพง
39 40 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายธวัชชัย    ลัดเล็ง
2. นางสาวอินทุอร    อ่อนสุข
3. นางสาวณัฐพร    สงวนเผ่า
1. นางอัญชลี    ภู่จำรูญ
2. นางกำจัด    หงษ์สัมฤทธิ์
40 42 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายกิดาการ    คชฤทธิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    สุริยะแก่นทราย
3. นางสาวสุทธวีร์    หรดี
1. นางสาวพัชราณี    วณิชยานันต์
2. นายณรงค์ศักดิ์    เกิดแพร
41 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑารัตน์    เรี่ยมเจริญ
2. นางสาวณัฐธิดา    พันธุ์สน
3. นางสาววิภาพร    พูลผล
1. นางจารุวรรณ    พูลล้น
2. นางจิดาภา    เข็มพล
42 44 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณวดี    โตสงวน
2. นางสาวมณฑาทิพย์    ลือวิชะนะ
3. นางสาวเพ็ชรรัตน์    แสงบุญ
1. นางสมเพชร    สิทธิ์น้อย
2. นางพิมพ์สิริ    ยวงเทียน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................