งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 000114
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกรกช    อินทะนนท์
2. นายธีรวุฒิ    เถาเมืองใจ
1. นายวิรัชชัย    จันต๊ะวงศ์
2. นายปณวรรต    เล้าคำ
2 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายภาณุมาศ    ศิริวงศ์ไพศาล
2. นายธนวัฒน์    ภู่ฟัก
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์    แสงศิริ
3 2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายสมรักษ์    ยิ้มสาระ
2. นายศุภกฤต    ลูกประคำ
1. นายพีรวัส    ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย    สังฆารมย์
4 3 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายก้องเกียรติ    เตียนไธสง
2. นางสาวภานิกา    พินิจมนตรี
1. นายมาโนช    พรามพิทักษ์
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิสา    มาปินตา
2. นางสาวปั้นฝัน    ผิวจันทร์
1. นายณัฐวุฒิ    พรนวม
2. นายวิทยา    วรรณมะกอก
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวธนวรรณ    สมเชื้อ
2. นายธิติวุฒิ    บุญรอด
1. นายอิสรพงศ์    ทองอิ่ม
2. นางสาวกัลยาณี    รจิตรังสรรค์
7 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวอรจิรา    ปัตซา
2. นายปิยะ    แสนยากุล
1. นางวาสนา    สมใจ
2. นายพิสิฐ    รักษ์กระโทก
8 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวธีรนาถ    ขวัญพฤกษ์
2. นางสาวกฤติยาภรณ์    มีนนท์
1. นายสดใส    แก้วประสงค์
2. นางชาลินี    พรมแสง
9 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายนนทพัทธ์    เขื่อนเชียงสา
2. นายธีภพ    ตะนัยศรี
1. นางเกวลิน    วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์    กรงจักร์
10 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกรกช    อินทะนนท์
2. นายธีรวุฒิ    เถาเมืองใจ
1. นายวิรัชชัย    จันต๊ะวงศ์
2. นายปณวรรต    เล้าคำ
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวนลพรรณ    ขาวทรงธรรม
2. นางสาวมัทนียา    สมนึก
1. นายสมควร    ทับทิม
2. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
12 11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวจริยา    พรมจันทร์
2. นายชาญณรงค์    ถนอมบุญ
1. นางเศรษฐิณี    กุลสุทธิเสถียร
13 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวโกลัญญากรณิศ    สุภัคจารุพงศ์
2. นางสาวลักษณารีย์    ดวงตาดำ
1. นายภานุพันธุ์    ภาคาผล
2. นายรัตนศักดิ์    เขื่อนธะนะ
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายพงศธร    กาศสนุก
2. นายปณิธาน    ทองกาบ
1. นายปัญญา    สมจิตต์
2. นายอำนาจ    แก้วแดง
15 14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิตา    สองสีซ้าย
2. นายธิติภัทร    อิ่นคำ
1. นายภาสกร    กติยา
16 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายนพรัตน์    สุขคล้าย
2. นายภูริชัย    แก้วมา
1. นางทิพวัลย์    พรหมรักษ์
2. นางสาวนนทกาล    รูปเอี่ยม
17 16 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวกวิตา    บุญญานุพันธ์
2. นางสาวจิรประภา    จันทร์หลวง
1. นางสาวสุรีย์พร    ดวงชัยยา
2. นายสำราญ    คำอ้าย
18 17 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นายวรเทพ    ศรีสุข
2. นายรณกฤต    บุญปันเชื้อ
1. นายวรการ    ประพัฒน์สิริ
2. นางปรียาภรณ์    ภู่พิทักษ์พงศ์
19 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริดา    ไชยทนุ
2. นายคชสีห์    เชียงคำ
1. นายสุรศักดิ์    เกิดพันธุ์
20 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายวงศกร    แก้วคำเงิน
2. นายอานันท์    ภูเวียง
1. นางสาวอัจฉรารัตน์    ชัยมณี
2. นางวาสนา    ป้องวัน
21 20 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราพร    สีทา
2. นายณัฐวุฒิ    ศกุนรักษ์
1. นางสาวณิชนันทน์    มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา    ธรรมใจ
22 21 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายอาทิตย์    วชิราธนกิจ
2. นายโสพล    แซ่พ่าน
1. นางกัลยา    พรมสาส์น
2. นายจักรพงษ์    กานิล
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายณัฐชนน    จินดาปลูก
2. นางสาวพัชรี    อิสาน
1. นางราตรี    คำปัน
24 23 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายวรเชษฐ    หมั่นขัน
2. นายศักดิ์สิทธิ์    กำเนิดพรต
1. นางสาวกัญยา    บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ส่องเนตร
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกวรรณ    สามภูศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์    เขียวตา
1. นางสาวกรรณิการ์    สิงห์กาศ
26 25 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นายศุภวิชญ์    สายแก้วเทศ
2. นายณัชพล    อุ่นจันทร์
1. นางสาวสิริวิมล    ทองศิริ
2. นางกัลยา    เกษประสิทธิ์
27 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวกรรณิกา    ไชยบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์    ทิประมูล
1. นายอิศราวิทย์    จริยา
2. นางสาวเพ็ญนภา    ออมแก้ว
28 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายกริชเพชร    ขอนพันธ์
2. นายพงศธร    คำเคน
1. นายพงษ์ศักดิ์    มั่นหมาย
2. นางทาริกา    วงศ์แก้ว
29 28 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายครรชิต    สิทธิมาท
2. นายทัศไนย    ปิงเมือง
1. นางกรภัทร์    สมบัติโพธิกุล
30 29 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาววิรัณญา    ปัจชา
2. นายสิทธิกร    ทองทา
1. นายสุรชัย    วรรณเลิศ
2. นางสุพรรษา    วงศ์แก้วมูล
31 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวนันชิตา    แก้วมา
2. นางสาวกมลวรรณ    พะกะจาง
1. นายปิยะดนัย    วิเคียน
32 31 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรินันท์    จันทะวงค์
2. นางสาวกนิษฐา    ต๊ะต้องใจ
1. นางสาวพิชชยานาฏ    รีรักษ์
33 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวพรนารายณ์    ปานทอง
2. นางสาววนิดา    พลทิพย์
1. นางสาวบุษกร    ปนสันเทียะ
2. นางสาววันทนีย์    แก้วทอง
34 33 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    จ่าก่าซื้อ
2. นายเกริกพล    สมเอ้ย
1. นางเอื้องดอย    ไพศาล
35 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายศุภกิจ    ชุ่มจันทร์จิรา
2. นางสาวธีรนาถ    ชื่นชอบ
1. นางภัทณี    วงสกุล
2. นายโกมุท    แก้วไทรหงวน
36 35 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายชินวัตร    รุ่งตระกูลชัย
2. นางสาวจิตริน    ปินชัย
1. นางสาวจินตนา    รัตนชัย
37 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายเจษฎา    แจ่มหม้อ
2. นายธีรวัฒน์    ชูวงค์เจริญกุล
1. นายสงัด    ปลุกเศก
2. นายธนสิทธิ์    ศรีวรรณชัย
38 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวอลิษา    เทียนทอง
2. นายธนกร    คงไทย
1. นายฉัตรชัย    นาคทอง
2. นางกุลนารี    แย้มสุข
39 38 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    หนานตา
2. นางสาววรรณพร    นันทิใจ
1. นางดวงพร    มูลป้อม
2. นางสาววัชรา    แย้มมาก
40 40 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวมานิตา    แดงสิงห์
2. นางสาวจินตนา    จันทร
1. นายภาคภูมิ    สุวรรณโชติ
2. นางบุรณี    สุวรรณโชติ
41 41 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวพชรี    รอดประเสริฐ
2. นางสาวชัญญานุช    ยะขาว
1. นางปภาดา    รัตนประทีป
2. นางสาวนาถอนงค์    กางถัน
42 42 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายวรฉัตร    แกว่นเขตกิจ
2. นางสาวกรรณิการ์    เงินเจริญ
1. นายไพทูลย์    เถาตะมะ
2. นางพิมพ์ลดา    นนทะภา
43 43 โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายจิราวัฒน์    มณีรัตน์
2. นางสาวปรายศิล    ยอดดี
1. นายสุนทร    ยศบุตร
2. นางสุภาภรณ์    ยศบุตร
44 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายนิพพิชฌน์    ไล้สมบูรณ์
2. นายจิรภัทร    ตระการศิริ
1. นางสาวสวีณา    ปั่นกรวด
2. นางสาวนัยรัตน์    ชัยสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................