งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 000108
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายณัชพล    กำลังดี
2. นางสาวรัตนาพร    ศรเพชร
3. นางสาวนภากาญจน์    กัณฑะ
1. นางนงคราญ    วรรณรัตน์
2. นางสาวอัจฉรา    ญาณตาล
2 1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวฑิฆัมพร    ปัญญาดี
2. นางสาวชนกนภา    งามอ่อน
3. นางสาวอรทัย    ยศวงษ์
1. นายภิรมย์    จันทรสมบัติ
2. นางอรกัลยา    จันทรสมบัติ
3 2 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายบัญชา    สิริฟัก
2. นายอมรเทพ    บุญแผน
3. นางสาวศิริพร    สวัสดิ์วงษ์
1. นางพัทธ์ธีรา    ปิตินันท์พงศ์
2. นางลักษณา    พิมพันธุ์
4 3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริรัตน์    จันทร์รัตน์
2. นางสาวศศิธร    บุญเพียร
3. นางสาวสุดารัตน์    พันสีทา
1. นายอภิศาล    ไทยเจริญ
2. นางวิลาวัลย์    นาคภพ
5 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกษิรา    ทองพิมพ์สิงห์
2. นางสาวรินขวัญ    วงค์เนตร
3. นางสาวอัฐชญา    กล้าหาญ
1. นายสุทธิพงษ์    สมเทศ
6 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    สิงหเดช
2. นางสาวปรานอม    ยอดสงค์
3. นางสาววิศัลย์ศยา    อินแบน
1. นางเรืองรวี    ชัยรัตน์
7 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวนิศาชล    ทองสุข
2. นางสาวขวัญจิต    แซ่ลี
3. นางสาววิมพ์วิภา    ศรีบุญเรือง
1. นางปฤษณา    สงนุ้ย
2. นางสิริมา    เบ้าสกุล
8 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายรัชตะ    สุขศรี
2. นายณัฐวัฒน์    หาญรักษ์
3. นางสาววราภรณ์    ทองหวล
1. นางพูลสุข    สิทธิเวช
2. นางรัชนี    รักษาบุญ
9 8 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายธนากร    กันทะพันธ์
2. นางสาวอรวรรณ    มูลวงศ์
3. นางสาวลัดดาวัลย์    จันต๊ะ
1. นางสาวภัทร์ธิชวี    ปินใจ
10 9 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายณัชพล    กำลังดี
2. นางสาวรัตนาพร    ศรเพชร
3. นางสาวนภากาญจน์    กัณฑะ
1. นางนงคราญ    วรรณรัตน์
2. นางสาวอัจฉรา    ญาณตาล
11 10 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมผกา    ไกรวิเศษ
2. นางสาวยลดา    ไชยจันทร์
3. นางสาวเนตรนภา    วงค์ศรีรักษ์
1. นางสำรวย    ฤทธิ์สอน
2. นางนัฏชนก    แสงสุข
12 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำเพชร    เวฬุมาศ
2. นางสาวสโรชา    เนื่องปถม
3. นายภานุวัตร์    จุลธง
1. นางสมศรี    สินสุข
2. นางสาวศิริรัตน์    พูลศิลป์
13 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวสายฝน    พรหมหาญ
2. นางสาวรติพร    ฉันทากะโร
3. นางสาวสาวิตรี    มลศิลป์
1. นางสาวกัลยากร    เชวงสุข
2. นางชนมน    ศักดิ์ดี
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    กองโกย
2. นางสาวรัญชลา    วงศ์ดาว
3. นางสาวสุนันทา    สีขาว
1. นางณภัคสุรางค์    พัชรจารุพบชัย
15 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรนันท์    คำแสน
2. นางสาวเต็มใจ    ศรีสวรรค์
3. นางสาวเบ็ญจพรรณ    วิชา
1. นางสาวนางสาวพรทิพย์    ณ น่าน
2. นางสุวพรรณ    สวนแก้ว
16 15 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวมาริสา    แซ่ม้า
2. นางสาวภัทรวดี    แซ่โซ้ง
3. นางสาวชลิตา    แก้วมหาวงศ์
1. นางโชติรส    แตงดารารัตน์
2. นางสาวปัทมา    บุญเจริญพงค์
17 16 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจวรรณ    ใจสิงห์
2. นางสาวไผ่พนา    อินทวงศ์
3. นางสาวจารุวรรณ    งามล้ำ
1. นางศรีพรรณ    จันทะวัง
18 17 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นางสาวกรรณิการ์    ต๊ะคำ
2. นางสาวผกามาส    ปันมาเรือน
3. นางสาวอรุณี    ตานุ
1. นางลดาวัลย์    เสียงแจ่ม
19 18 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลิน    เพ็งอำไพ
2. นางสาวปภาวรินทร์    บุบผา
3. นายสุชาติ    เพ็ชรพูล
1. นางอุษา    กมุธากรณ์
2. นางวรรณสิริ    วนพฤกษ์
20 19 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวเรไร    อุสา
2. นางสาวรังรอง    อุสา
3. นางสาวชมพูนุช    สืบศิริ
1. นางสาวปิยะฉัตร    พันกันทะ
2. นางกชกร    กันตีฟอง
21 20 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ฟองตัน
2. นางสาวนภาพร    ยาใจ
3. นางสาวธันยพร    ยานะวงษ์
1. นางสาวมะยุรี    กูดเมือง
22 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายกฤตวัฒน์    วัฒนะ
2. นางสาวอรทัย    สุทธิแสน
3. นางสาวจุฬาลักษณ์    บังเมฆ
1. นางอารีรัชช์    ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์    บุญเรืองธนศักดิ์
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวภริตา    เจิมเฉลิม
2. นางสาวฉัฐนันท์    เหลี่ยมศิริเจริญ
3. นางสาวกาญจนา    ไชยวงศ์
1. นางนารี    มาคะสิระ
24 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวอรษา    คำเรือง
2. นางสาวณัฐยาภรณ์    จันทนะ
3. นางสาวพิชยา    เมเช
1. นางจุฑารัตน์    ชิดสนิท
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นางสาวสุวรรณรัตน์    ท่าระเบียบ
2. นางสาวจุไรพร    ปู่คำ
3. นางสาวนลัท    ดอกแก้ว
1. นางสาวสุนทรี    สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    ธรรมเมืองมูล
26 25 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวอรอุมา    น้อยอินวงศ์
2. นางสาวมัสยา    อินสิงห์ทอง
3. นางสาวกนกพร    พลจตุรัส
1. นางรุ่งทิพย์    จันธิราช
27 26 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สาขากัลยาณิวัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวลัดดาวัลย์    วิเวกวนารมณ์
2. นางสาวโสภา    ราตรีวิทวัส
3. นางสาววลัยภรณ์    เพ็ญแสงงาม
28 27 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชฎาพร    กองขุนทด
2. นางสาวพิชญา    โพธิ์อ่อง
3. นางสาวจิรนันท์    ไชยเสนา
1. นางศิราณี    ป้อมปราการ
2. นายพิษณุ    ผลนึก
29 28 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายฐิติวุฒิ    ศรียอด
2. นายกฤษฎา    นันต๊ะเสน
3. นายสุนทร    วันทาดี
1. นางปุณญาภรณ์    แสงจันทร์
30 29 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายชาญณรงค์    บุญเรือง
2. นายจิรายุ    จามรี
3. นายอิทธิพล    ศรียอด
1. นางสาวบัวบาน    มีเสียง
2. นายภานุมาศ    อานุภาพยรรยง
31 30 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาววลัยพร    มานันชัย
2. นางสาวสารินี    เตชะ
3. นายกฤษณะ    อินจันทร์
1. นางธมลพรรณ์    ยอดคำ
32 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนาพร    สารมณี
2. นางสาวอุไร    ธรรมชัย
3. นางสาวจิราพร    ตาต๊ะ
1. นางวิไล    ชัชวรัตน์
2. นางเรณู    ปานกลาง
33 32 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นายนพดล    พิมพ์บุญ
2. นางสาวณิชชาภรณ์    พูลนาท
3. นางสาวเบญจวรรณ    สดมีศรี
1. นางประทีป    เหล็งไทย
2. นางสุนิตยา    จิตรทรัพย์
34 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายชิษณุวิชญ์    มิตรประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวจุฑามาศ    วงศ์อินทร์
3. นางสาวมัญชลี    ไม่มีชื่อสกุล
1. นายนัทพงศ์    ยะถา
35 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวหมี่ลุ้น    วุ่ยยือ
2. นางสาวบูสือ    หม่อโปกู่
3. นางสาวอาหลิน    แซ่หลี
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
36 36 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายปัฐวิกรณ์    โรจน์ทรรศนีย์
2. นายจักรกฤษณ์    น่าชม
3. นายทิพย์ประชา    ประจักษ์
1. นางจิลาวัล    อินทกรณ์
2. นางวรรณเพ็ญ    สนั่นเอื้อ
37 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิตาภรณ์    ดีอ่วม
2. นางสาววรานันท์    เส็งดี
3. นางสาวอุนนดา    ชูรัศมี
1. นางสีดา    สุนทรพงศ์
2. นางวัชรี    พูลศรี
38 38 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายวรเมธ    ทั่งโต
2. นายรัตนชัย    พุ่มหมี
3. นางสาวกานต์ชนก    ทั่งโต
1. นางสาวสุมาลิน    ดอกไม้
2. นายกิตติพงศ์    ไทยวัฒน์
39 40 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริฉัตร    มีเคลือบ
2. นางสาวอารีย์    เยปอง
3. นางสาวสุธาทิพย์    แก้วเหนือ
1. นางสาวบุษกร    สุภสุข
40 42 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวปัญจมา    เพียรพิทักษ์
2. นางสาวขวัญนภา    รัตนเสวก
3. นางสาวเพชรัตน์    จูสิงห์
1. นางละเอียด    โชติน้อย
2. นายเอก    วิวัฒน์พงษ์
41 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวพรทิพา    ทับก๋า
2. นางสาวณัฐริกา    เสาร์แก้วคำ
3. นางสาวยุภารัตน์    ลิภา
1. นางสาวชนมน    อิ่นแก้ว
2. นางกัญญา    อิ่นแก้ว
42 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวจิดาภา    ราชพรหมมา
2. นางสาวปรียาพร    หนูหนุน
3. นางสาวอรพรรณ    เรืองจุ้ย
1. นางสาวรจนา    ตระการศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................