งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 000104
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนดล    เป็งจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐนรี    จินดา
1. นางสาวหทัยรัตน์    ศรีวิโรจน์
2. นายปณวรรต    เล้าคำ
2 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวญานิศา    สิทธารถ
2. นางสาวบัณฑิตา    จันทวงษ์
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์    แสงศิริ
3 2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    กระโจมทอง
2. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์    อยู่นุ่ม
1. นายพีรวัส    ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย    สังฆารมย์
4 3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนัฐพงษ์    ศรีเมืองเฮ้า
2. เด็กชายสัณหวัช    อ่องยิ้ม
1. นายนันทพันธ์    คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์    นาคภพ
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายสาธิต    มะโนคำ
2. เด็กชายกิตติพงศ์    เมาเพชรกาศ
1. นางสาวดลหทัย    อินทร์จันทร์
2. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพรัตน์    รองทอง
2. เด็กหญิงมัชนาพร    ถนอมนวล
1. นายอิสรพงศ์    ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์    หาญชเล
7 6 โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายทินกร    ซิณแสน
2. นางสาวเจนจิรา    อำภิน
1. นางสาวนิภาพันธ์    ชัยโฉม
8 7 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนวีร์    ทรงสวัสดิ์วงศ์
2. เด็กชายธเนศ    อัศวรัตนามณี
1. นางจุฑาทิพย์    ภู่ทับทิม
9 8 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรมนัส    ตาดอน
2. เด็กหญิงอัจฉรา    สุทธะสม
1. นางสาวสุกัญญา    วงค์ชัย
2. นายรังสันติ์    บุญคำ
10 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนดล    เป็งจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐนรี    จินดา
1. นางสาวหทัยรัตน์    ศรีวิโรจน์
2. นายปณวรรต    เล้าคำ
11 10 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาคภูมิ    อุ่นที
2. เด็กชายมีนัส    อุดสังข์
1. นางนัฏชนก    แสงสุข
2. นายสรพงษ์    แสงสุข
12 11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายทวีศักดิ์    ดวงดี
2. เด็กชายเฉลิมชัย    ไชยวงค์
1. นางเศรษฐิณี    กุลสุทธิเสถียร
13 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชษิตา    คำปาแฝง
2. เด็กหญิงรัตนาวลี    จันทร์ฉ่อง
1. นายกณิกนันต์    ดอกบัว
2. นางรัตนา    ทิพย์วังเมฆ
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายพงศ์สิริ    ขำคมเขตร์
2. นายจิรพัฒน์    กาวีวน
1. นายปัญญา    สมจิตต์
2. นายอำนาจ    แก้วแดง
15 14 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทรงพร    เกตุสุ
2. เด็กชายธนวัฒน์    ลิ่มอิฐ
1. นายก้าวไกล    ชัยทัพ
2. นายธวัช    พรมี
16 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรืกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณะ    ภักดีรักษ์
2. เด็กชายกิจภรศิษฐ์    แจ่มหม้อ
1. นางภาสิณี    บุตรพลอย
2. นางสาวอังสุมาลิน    ยิ้มสนิท
17 16 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนุรเวท    อายุมั่น
2. เด็กชายอัฐพงษ์    โพธิสัน
1. นางสาวเบญจมาศ    บุญเพิ่มพูล
2. นางสาวสุรีย์พร    ดวงชัยยา
18 17 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายนภคามี    นันทิเดชาพันธ์
2. เด็กชายจินตภูมิ    สังเกิด
1. นายวีระ    แสงแก้ว
2. นางสาวปวีณา    ดอนปัน
19 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    คำแสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    เอี่ยมไผ่
1. นายสุรศักดิ์    เกิดพันธุ์
20 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปฐมพร    ทาปัญญา
2. เด็กหญิงกานต์สินี    ธีระสิงห์
1. นายนพดล    วิชัยคำ
2. นายนิรันดร    ปาละมา
21 20 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรีระพัฒน์    ลิ้มประสพ
2. เด็กหญิงชญาภรณ์    สมจิตร
1. นางสาวสาวิตรี    คำจุล
2. นางสาวกรรณิกา    ใจอินทร์
22 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    จิตอารี
2. เด็กชายอิทธิพล    เนตรทิพย์
1. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายศรศิลป์    สุริยะชัย
2. เด็กหญิงธนัชพร    ถาใจ
1. นางสาวจิรสุดา    จุ๋มปี๋
24 23 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายประสบชัย    ใจเย็น
2. เด็กหญิงนภัสกร    พันธวงค์
1. นายเขมรัฐ    วัลลังกา
25 24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กชายปฏิภาณ    วงศ์ฝั้น
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ชัยคำร้อง
1. นางสาวสุวิมล    ด้วงยศ
26 25 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีรพัฒน์    บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงกนกพร    คุ้มวันดี
1. นางลัดดาวรรณ    ศรีฉิม
2. นางสาวอัญธิมา    บัวด้วง
27 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกนกพร    จิตจักร
2. เด็กชายพงศ์พันธ์    สุขดำรงวนา
1. นายศรีวัน    คำพ่าย
28 27 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายบัณฑิต    คงชาตรี
2. นางสาวปัทมาสน์    ทองสุกดี
1. นางลำแพน    ภู่กันงาม
2. นางสาวศิริภรณ์    โทอ่อน
29 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสานิตย์    สมสิงห์ใจ
2. เด็กหญิงดวงกมล    ใชยวงค์
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม    ชินะกุล
30 29 โรงเรียนเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดุสิตา    ทาเกษม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    สุภาวรักษ์
1. นายมนัส    จงจิตร
2. นางสาวภัทรวรรณ    มากโภคา
31 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูมิรินทร์    ตันทา
2. เด็กหญิงสตรีวิทย์    ทิพย์กุลกานต์
1. นายปิยะดนัย    วิเคียน
32 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    วงค์แสง
2. เด็กหญิงพัชมาศ    โฉมแดง
1. นางสาวณัฏฐณิชา    สมจักร
33 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุรศักดิ์    ใจคำ
2. เด็กหญิงรัตนประภา    จิตรชนะ
1. นางไพลิน    ส่งวัฒนา
2. นางสาววัลลญา    หวังประเสริฐ
34 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    พงษ์พนาไพศาล
2. เด็กชายธฤต    ปัญญาคำ
1. นายประกิจ    ผาติจิรโชติ์
2. นายจิรภัทร    ตาบัง
35 34 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายอนันทชัย    อยู่นาค
2. นายชินรัตน์    บวบสด
1. นางสาวชุลีพร    ปานธูป
36 35 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายเจษฎา    เรืองทอง
2. นายวงศธร    ว่างเจริญกุล
1. นายกัมพล    อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์    ตาวงศ์ศรี
37 36 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายยุทธชัย    แจมปา
2. นายนพคุณ    จำปาเรือง
1. นางทิวาพร    ชุติกุลประสิทธิ์
2. นางพัชรินทร์    สุภายอง
38 37 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ไชโย
2. เด็กชายชัยรัตน์    แกล้วกสิวิทย์
1. นางสาวนภาลัย    เชื้อกสิการ
2. นางสาววารุณี    ไล้ประเสริฐ
39 38 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤษณพร    พรมชาติกูล
2. เด็กหญิงอัมพวา    ทัดไทย
1. นางอำพร    เขียวแก้ว
2. นางสาวภัทร์วดี    มูลดี
40 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิโลบล    ศรีวิไล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เมามูล
1. นางสาวพัทยาภรณ์    เปรมภิวงค์
41 40 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติชัย    นาทะทอง
2. เด็กหญิงจิดาภา    เมืองจันทร์
1. นางสาววรางคณา    กำไร
2. นางสาวประมาณ    บุญยัง
42 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายอาิทิตย์    นาสอน
2. นายบุญญฤทธิ์    บุญคำ
1. นายศิริชัย    ด้วงแดง
2. นางสาธิยา    สารเถื่อนแก้ว
43 42 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไพฑูล    สายสุด
2. เด็กหญิงปนัดดา    จารุศิลป์
1. นายนาวิน    เงินอยู่
2. นางเกษกนก    สุขแก้ว
44 43 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    กิ่งไทร
2. นางสาวชนิษา    พละทรัพย์
1. นางประเสริฐ    อ้นบางเขน
45 44 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายขจรศักดิ์    ชาติวรรณ
2. นายอภิวัฒน์    แก้วอุบล
1. นายเรือง    ชูมลัยวงษ์
2. นางภัชยา    สอนนิล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................