งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 000100
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    เรือนทอง
2. นางสาวอรวรรณ    ปันนา
3. นางสาววัลลีญา    กามี
1. นางภัทราวรรณ    ลิขิตตระกูลรุ่ง
2 1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายกิจษพันธ์    หนูแสง
2. นางสาวชุลีพร    คล้ายสอน
3. นายวัชรวิทย์    เทียนป้อม
1. นางพรณเรศ    พิพิธพรสิริกุล
2. นางสุกัญญา    ศรีเสมอ
3 2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    โตตะเภา
2. นางสาวสุกัญญา    วงศ์สน
3. นางสาวชุติกาญจน์    ชัดเจนกิจ
1. นางวิไลพร    ฮดโท
2. นางนาริส    ดิษฐ์น้อย
4 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลลักษณ์    เลาจาง
2. นางสาวกมลรัตน์    สานา
3. นางสาวอรพิน    วนาลัยธำรง
1. นางวรรณพร    บำรุงยศ
2. นายนิกร    แก้วคำดี
5 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    ศรีสะอาด
2. นางสาวนันทวัน    ราชอ่อนศรี
3. นางสาวเบญจมาศ    บุญดา
1. นางเรืองรวี    ชัยรัตน์
6 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวปรารถนา    ทับทิมเล็ก
2. นางสาวสุพัตรา    ทองทราย
3. นางสาวดวงพัตรา    เสงี่ยมจิตร
1. นางบุษบา    กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี    ไกรโชค
7 7 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทิษา    อุดพ้วย
2. นางสาวอรกานต์    กรวยทอง
3. นางสาวชไมพร    นาคา
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    ราชอาจ
2. นายวสันต์    ธงอาสา
8 8 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาวภาวิณี    วงศ์ใจฟู
2. นางสาวพีรภัทรธิดา    คำสีสิน
3. นางสาวพนิดา    บุญต่อม
1. นางสาวทัศนีย์    สุอาราม
9 9 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    เรือนทอง
2. นางสาวอรวรรณ    ปันนา
3. นางสาววัลลีญา    กามี
1. นางภัทราวรรณ    ลิขิตตระกูลรุ่ง
10 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวปัญญาพร    สิงห์ขร
2. นางสาวไอลดา    โนราช
3. นางสาวอภิญญา    ขวัญอ่อน
1. นางมัลตนา    พัทธวณิช
2. นางลออ    เตียวตระกูล
11 11 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวิณี    ปิงทะวัง
2. นางสาวนพมาศ    อัสกุล
3. นายธีระนัย    พิบาล
1. นางนัยน์ปพร    ดวงแก้ว
2. นางจุลจุรี    กลั่นเรืองแสง
12 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐริญา    หางศร
2. นางสาวจุฑารัตน์    โกสินทร์
3. นางสาวนิภาพร    ส้มส้า
1. นางเบญจพร    จะเฮิง
2. นางผ่องพรรณ    เหล่ารัดเดชา
13 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวอุบลวรรณ    แก้วอินทร์
2. นางสาวปัณฑิตา    นาวิก
3. นางสาวปิยะดา    ยะใหม่วงค์
1. นางชนิดา    สวนสาร
14 15 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายนันธพล    ขันธหัตถ์
2. นางสาวโยทกา    หาญเวช
3. นางสาวลัดดา    เป็กทอง
1. นางสกุณา    นิยมเดช
15 16 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวปรียานุช    ชุดเงิน
2. นางสาวชุติมา    แซ่โจว
3. นางสาวกานติมา    แซ่ซึม
1. นายภานุวัฒน์    ติดทะ
2. นางประกายพฤกษ์    คำออน
16 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวกุสุมา    ไพรประชา
2. นางสาวดารา    พนาคีรีโชติ
3. นางสาววันทนา    ชัยวัชรกร
1. นางสาวรัชนี    บุญยะทิม
2. นางสาวพนิดา    ฉิมสุด
17 19 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดามาศ    สุรินทร์
2. นางสาวอรัญญา    เชียงตา
3. นางสาวอนงนาฎ    ชำนาญ
1. นายประสิทธิ์    คำหล้า
2. นางสาวสาวิตรี    มูลย่อง
18 20 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดา    สกุณาอำพร
2. นางสาวอโรชา    วงษ์ต๊ะ
3. นางสาวดวงเดือน    ปวรธรรม
1. นางสาวมะยุรี    กูดเมือง
19 21 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวปรานอม    คำมงคล
2. นางสาวอลิษา    วงค์สุวรรณ
3. นางสาวสุวิภา    ใจปิง
1. นางสาวอัมพร    สินสวัสดิ์
2. นางสาวขวัญหทัย    เพ็ชรศรีธิ
20 22 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐิดา    เรียบร้อย
2. เด็กหญิงดารารัตน์    เบาใจ
3. เด็กหญิงเมทินี    เสมอเชื้อ
1. นางสาวพัชรา    จันทร์ทิพย์
21 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายวิศรุต    ศรีวิราช
2. นางสาวจันทร์จิรา    เอื้อนจิตร
3. นางสาวปรีณาพรรณ    แสนสิ่ง
1. นางธนพรรณ    ทวีโค
22 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นางสาวจีราวรรณ    ต๊ะอิน
2. นางสาวพิมพ์ประไพ    จันต๊ะยะ
3. นางสาวปวีณา    เสนากุล
1. นางสาวสุนทรี    สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    เมืองมูล
23 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวนุสรา    โพธิ์อิ่ม
2. นางสาวสุรัมภา    ภูผา
3. นางสาวอรอนงค์    เทพนรินทร์
1. นางลักขณา    กุลเจ๊ก
2. ดร.อนุชิต    กุลมาลา
24 26 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวปภาดา    พงศ์ไพรศิริกูล
2. นางสาวสุทธิดา    สถิตสถาพรชัย
3. นางสาวปาริฉัตร    สกุลนภาลัย
1. นายสมบูรณ์    อินทราชา
2. นางสาวนุช    วนารื่นรมย์
25 27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวฐิตาพร    ชิดตันสกุล
2. นางสาวจิราวรรณ    หยอยสระ
3. นางสาวปิยะดา    ยองจา
1. นางนุชนารถ    ธำรงศิริ
26 28 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายชวลิต    โรจน์รัตน์
2. นางสาวดวงใจ    กอนแก้ว
3. นายณัฐวุฒิ    สายหล้า
1. นางปุณญาภรณ์    แสงจันทร์
27 29 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิตา    กิตตะ
2. นางสาวยอเกียรติ    ตาแก้ว
3. นางสาวสุภัคพรรณ    อุตมะ
1. นางยุพิน    กมลวิจิตร
2. นายกัมพล    ปาละอุด
28 30 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายรักชิต    อิ่มเสน
2. นางสาวอริสรา    ดวงจันทร์
3. นางสาวธิดารัตน์    คล้ายทอง
1. นายนิพนธ์    ฉัตรคำ
2. นางสาวประภาวดี    คำเขื่อน
29 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    นาระถี
2. นายภูมิพัฒน์    ศรีสมบัติ
3. นางสาวนิรชา    สมประสงค์
1. ว่าที่ร้อยโททวีป    วงศ์ชาลีกุล
30 32 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจรัตน์    ชัยรักษา
2. นางสาววิมลรัตน์    ดีสุ่ม
3. นางสาวชัฏชฏา    ยิ้มลมูล
1. นางพชรพร    ถนอมศร
2. นางดารา    ขัติยนนท์
31 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรัสวดี    ดูเจ
2. นายบรรพต    แซทู
3. นางสาวรุ่งทิวา    แสนยอด
1. นายชาญชัย    ก้อใจ
32 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวพนิดา    แซ่ตัน
2. นางสาวปรางศิริ    ทองก่อ
3. นางสาวธนิดา    เดชาสินธุ์
1. นางพนิดา    กิ่งรอด
2. นางรุ่งนภา    มีแหยม
33 35 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชราพร    มาเยอะ
2. นางสาวกัญญานีย์    แยฉ่อ
3. นางสาวยุพา    คิดเลิศล้ำ
1. นางกมลวรรณ    เนาว์ชมภู
2. นายเฉลิมพล    แก้วประเสริฐ
34 36 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวจีรนุช    หวานเจริญ
2. นางสาวศิริพร    ถาเป็นบุญ
3. นางสาวอรปรียา    จันแสง
1. นางสรัญญา    เรือนคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู    เรือนคำ
35 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวแพรวนภา    สักลอ
2. นางสาวอุษา    มากอง
3. นางสาวพัชรินทร์    เทียมใหม่
1. นางวัชรี    พูลศรี
2. นางสีดา    สุนทรพงศ์
36 38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญชนก    สุวรรณศรี
2. นางสาวชนิกา    เงินแก้ว
3. นางสาวอุมาพร    ทองกล่ำ
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์    พูลสวัสดิ์
37 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาพร    รักษาวารีเลิศ
2. นางสาวสุพรรษา    ไพรธิติ
3. นางสาวศุภกานต์    ศักดิ์สถิตชัย
1. นางดารารัตน์    คำแพง
38 40 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายพงศธร    สิงหาวร
2. นางสาวอนุธิดา    แดงสิงห์
3. นางสาวปนัดดา    กองคำ
1. นางศิริลักษณ์    ไพรสิงขร
2. นางจิราพร    รื่นฤทธิ์
39 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายเสฎฐวุฒิ    ใจกล้า
2. นางสาวแก้วกัลยา    มณเทียร
3. นางสาวอัจฉราพรรณ    จันโส
1. นางสาวอัจฉรา    อ่องประกิจ
2. นางสาวจารุณี    เกิดแก้ว
40 42 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรวพรรณ    เสมอภาพ
2. นางสาวรสสุคนธ์    แก้วพานิช
3. นางสาวรังสิมา    พ่วงโชติ
1. นางสาวพัชราณี    วณิชยานันต์
2. นายณรงค์ศักดิ์    เกิดแพร
41 43 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    พุ่มพวง
2. นางสาวนิพัทธา    เพชรเหลี่ยม
3. นางสาวจุฑาภรณ์    พยัคฆ์
1. นางเกศินี    เอี่ยมนุ้ย
42 44 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวรจนา    ปรักมาส
2. นางสาวการะเกด    อังคะสุวรรณ์
3. นางสาวอินทิรา    แท่งทอง
1. นางสิริพร    จ้อยโหมด
2. นางศิริรัตน์    คำจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................