หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-north62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ คำชมภูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ประธาน
2. นางปัญญาวดี จอมแปงโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธิดา เครือวิทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางรจนาภรณ์ ฉายอรุณโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางไพลิน วานิชจรัสกิจโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธาน
2. นางพัฒน์นรี รัตนพิทักษ์พรโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ บางโรยโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นางรมมาดี พรวนหาญโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ทวีชาติโรงเรียนหอพระเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล เสาร์เจริญ โรงเรียนนวมินราชูทิศพายัพ ประธาน
2. นางงามนิตย์ อินทวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางปัทมา รุณจัตตุรัสโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางกานดา เดชวงศ์ญาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิตยา ไชยอาม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ เสวิกา โรงเรียนบ้านกาดวิยาคม ประธาน
2. นางสาวพจมาลย์ สิงห์หะราชโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
3. นางมาเรียม สุดใจโรงเรียนหางรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางปัทมาวดี อุดแดงโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรวรรณ ศรีเสถียรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ชร จินดาวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธาน
2. นายเฉลิมพล สุภา โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
3. นางเยาวภา วิภาเวชพร โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
4. นางคัลลียา คำจินะ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวบังอร คำมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศุภกัญญา รอดเดชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสุดสายใจ เจริญทรัพย์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ลภะวงศ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย ดวงบาลโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางวัลยา ชุ่มทองโรงเรียนหอพระเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสายทอง สุดเขตโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธาน
2. นางสาวศรีสุดา คำลือโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางภัควดี ต้นเถาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กรรมการ
4. นางดรุณี ยะภิระ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
5. นางสาววราพร จำปาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี ไพยารมณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธาน
2. นางพรทิพย์ บุญเสริฐโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางวรรณศรี ซื่อตรงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางทักษพร เจริญพรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุมศรี คุณยศยิ่งโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ใจเกรียงไกรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประธาน
2. นายอมร อุปนันท์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ โสภาศรีโรงเรียนสองแคววิทยาคม กรรมการ
4. นางนงคราญ สมบุตรโรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
5. นางนุชนาฏ เจริญสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม หอมหวลโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ แสงแก้วโรงเรียนหอพระ กรรมการ
4. นางสาวจุฬาภรณ์ แสงศรีเพ็ญกุล โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางนนทา สำราญทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีฉมัง ประยูรชาติโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายนันทยศ ถนอมศักดิ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิตย์ พิพัฒนสิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ดวงจิรประภาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นายภีระพงษ์ ใจปัญญา โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนิรมล โกวรรณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวีชัย ปฤกษากร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นายสุวทัศน์ อริยานนท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายณพลกฤต อุนนท์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางศศิวิมล จุงศิริวัฒน์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
5. นายเทพวิกรณ์ มณีวังโรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวน้ำทิพย์ มีมากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชมชื่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นายเสถียร การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายบุญเฑียร สว่างมณีเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปัณชญา จักรชัยชาญโรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ศิระวงษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ แซ่ลีโรงเรียนหอพระเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางประภัสสรณ์ เล็กธำรงโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ประธาน
2. นางนันทนัช นันทพงษ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางเรณู มีน่วมโรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
4. นายธีรภัทร์ วิโรจน์สกุลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กรรมการ
5. นางสาวนิภา สัจจญาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
6. นายสรายุทธ เริญกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ มหาวรรณโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประธาน
2. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
3. นางสาวชฎาภรณ์ สาติโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการ
4. นางอัญชลี ธรรมขันธ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
5. นางอาริยาภรณ์ จำลองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายถวิล ต๊ะตาโรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
4. นายพีรพล นรเศรษฐสุรภีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
5. นางภัทรา ภัทรพงษ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุมพร นามวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธาน
2. นายเชิดชัย ลำนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันติสุข กรรมการ
4. นายประชา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายณรงค์ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
7. นายมาณพ ใจยาโรงเรียนสองแคววิทยาคม กรรมการ
8. นางสิรดา สารสมลักษณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
9. นางสาวสาวิตตรี สุมามาลย์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
11. นายธีระพล จอมคำโรงเรียนหอพระกรรมการ
12. นางประไพพร ตั้งสุนทรขันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
14. นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
15. นางสาวเกศแก้ว ชื่นใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุมพร นามวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธาน
2. นายมาณพ ใจยาโรงเรียนสองแคววิทยาคม กรรมการ
3. นางสิรดา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
4. นางสาวสาวิตตรี สุมามาลย์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ
5. นางปิยวดี สมจิตต์สันป่าตอง กรรมการ
6. นายณรงค์ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
7. นายเชิดชัย ลำนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
8. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
9. นายประชา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
10. นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นายธีระพล จอมคำโรงเรียนหอพระกรรมการ
12. นางประไพพร ตั้งสุนทรขันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
13. นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
14. นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
15. นางสาวเกศแก้ว ชื่นใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพุทธชาติ ศิริปัญญาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ ตรียาพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นายอัธยา เกลี้ยกล่อมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางอภินันท์ ล้อสินคำโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางทิพาพร ขวัญแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวอัจฉราวรรณ กันจินะโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางเสริมสุข เจียมตนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางสาวชมพูพักตร์ นิลคงโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ดร.พัชรินทร์ ระวียันผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธาน
2. นายเสกสรร สรรสรพิสุทธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร สุขรักษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางทองมุข โปธาโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ ดวงลาภาโรงเรียนสันป่าตองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธาน
2. นางวัชราพร ฉลาดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอาริสา สัจจาลักษณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจันทร์ดาว แสงแก้วโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ท้าวแก้วโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายรวิศ ทัศครผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธาน
2. นางสาววงเดือน โปธิปันผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางวันทนา ขอดศิริโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร ขวัญเอี่ยมเจริญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ สมบัติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ดร.ศศิธร วงศ์เรืองผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธาน
2. นายชนินทร์ ทิพยสุนทรานนท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ สุริยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ บุญตันจีนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพุทธิชาติ แก่นธิยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พรหมวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางจุฑารัตน์ เวียงลอโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางลาวัณย์ แหวนเพชรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวนารถกาญจน์ ใจมูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวดารุณี เปลาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนิต มินวงษ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนิภาพรรณ์ กิจพจน์โรงเรียนสันกำแพง เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธาน
2. นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายไชยา ชมพูป้อโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธีรเดช อ๊อตปัญญา โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพนิดา รัตนปิติกรณ์ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน
2. นายปิยะ ไชยอ้าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสำราญ โปธานนท์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรุจิเรศ เลขธรากรโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายอดิศร ดำรงกิจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเทวิน มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางวิจิตรา สุวรรณโรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อุตะมะโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ตาละปินโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายไพรัช เฉยเมล์โรงเรียนหอพระเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธาน
2. นายนิวัฒน์ ภัควนิตย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ คุณาธรรม โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางอินทิรา อริยะจักรโรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
5. นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ สศศ.ประธาน
2. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยัน ไทยโคกสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นายภานุพงศ์ พูลทาจักร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางสาวนันทพร กตะศิลาโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ ประพาฬโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
8. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ไชยวงศ์โรงเรียนประทุมเทพวิทยาคารประธาน
2. นายบัญชา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชา ทนันไชยโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรถพันธ์ สิทธิโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นายนภดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
8. นายปรีชา โพธิ์ธรโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
9. นายณัฐพงษ์ คลังวิเชียรโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
10. นายจาตุรงค์ อ้นโสภาโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
11. นายวุฒิชัย ตุ้ยดีโรงเรียนวารีเชียงใหม่เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำไพภรณ์ จิตต์ระเบียบ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธาน
2. นางนงเยาว์ ภูมิคอนสาร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรีย์ รังกลางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทร โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนา วรรณสอน โรงเรียนแม่แตงเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ เล็กบุญญาสิน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางอาภรณ์ วิชัยขัทคะโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจันทนา อินทจักร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพล ยะคำป้อโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ผันผายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายทวี ทัดแพโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรนิตย์ คำลือโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางนฤมล ดวงสร้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวไพริน เขื่อนแก้วโรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางภาวนา เลิศชีวกานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางกัญญภัค คุ้มรักษ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางกฤษดาภรณ์ ภูมิสินศิริ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจันทิรา จันทเลิศ โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางอ้อยทิพย์ ทองดี โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางนีรานันท์ นาคกระแสร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายบุญเลิศ สามแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายสมควร อินต๊ะวงค์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเดชา ตั้งใจ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนกพร ศรัทธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ มณีแก้วโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธาน
2. นางไพริน ปัญญาแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวมาลัย พงค์กู่ โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางอภิรดี เพ่งพิศ โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
5. นางนรารัตน์ โภคาเทพ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางพรรณนา จาตุรพาณิชย์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางเจือจันทน์ มากมูล โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวศรีจันทร์ พิบูลย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพันธ์ทิพย์ เอกฉาย โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางใจทิพย์ แก้วมงคล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุธินันท์ คำสุข โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ประธาน
2. นางศรีนวล บุญรักษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาคร ผลอินทร์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางเกศริน ธรรมขันแข็ง โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางทิภาพรรณ ดวงเกตุ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุธินันท์ คำสุข โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ประธาน
2. นางศรีนวล บุญรักษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาคร ผลอินทร์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางเกศริน ธรรมขันแข็ง โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางทิภาพรรณ ดวงเกตุ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุดฤทัย สมบูรณ์วิทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธาน
2. พระครูมณีวรรณ ประดิษฐ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา ตั้งชัยสุริยาโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ ธรรมสโรชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเพลินพิศ สุขพูลผล โรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นางพัทยา รัตน์เลิศลบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางชริญ ไทยตรง โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี ทับทิมโรงเรียนนวมินทรราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางพรทิพย์ มูลประการ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายจำลอง กิจสุภา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นายประเสริฐ ดวงวาส โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ สามรอดภัย โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางรุจิรัตน์ จิตรากร โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางพีรวรรณ สุนทรวิภาตโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางเอมอร กันทะวังโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววีณประภา เชิงเชาว์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นางราตรี ศิริพรรคโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
10. นางอรนุช งอกศักดาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางกัลยาณี ศรีโสภณโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายจรัล กองอินทร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจีระวัสส์ จี้เพชรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนภัทร สมฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงเดือน อินทะชัยโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
6. นางวรรณภา เพชร์แก้วณาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธรรมศักดิ์ ศักดิ์สง่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธาน
2. นางบัวใบ สมแสงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายอนันต์ ใจดี โรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
4. นางหทัยภรณ์ หงษ์วิไลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสิทธิ์วิศรุต พยุหมนตรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางนันทิตา รัตนธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางอารีย์ จารุภูมิโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศกุนิชญ์ พิพัฒน์พงศ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางธนมน ผโลศิลป์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายมานะ โสภาเลิศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางกิตติมา มนูญศักดิ์ โรงเรียนหอพระประธาน
2. นายฉัตรชัย ยะภิระ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรีย์ คงกิตติเจริญโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุพัตรา ศุภสวัสดิ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายจำรัส เกิดมงคลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุพัตรา ธนัญชัยโรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ดรุณธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายณัฐพงษ์ ยุทธวิริยะ โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางอรทัย ศรีภูษณาพรรณโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กรรมการ
4. นายควงชัย วรรณเลิศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนัฐพงษ์ วัชรากรศิริโรงเรียนวชิรวิทย์ (มัธยม)กรรมการ
6. นายอิสรภาพ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนพร้าววิทยาคม เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย โสมดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธาน
2. นายประสิทธิ์ ศรียาบ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นางนฤมล คิดอ่านโรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
5. นางพรพรรณ์ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวัฒน์ โสมดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นางชนพร อำพันธ์ศรีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นายสำราญ เตจ๊ะสา โรงเรียนสองแคววิทยาคม กรรมการ
4. นางประภาพรรณ วัยวุฒิโรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
5. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการ เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรุทธ ประวัง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นายสมาน ใจมณี โรงเรียนจอมทอง กรรมการ
3. นายวิชัย สามไชย โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายรุทธ ประวัง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นายปราโมทย์ นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางเวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวศิวพร หอมดวง โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
4. นายสมจิตร หลักคำโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ
5. นายวีระพล อินทะเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคม เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริพร คืนมาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นางสาวสิริญา ศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
3. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ
4. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
5. นางพูนธนา บูรณพัฒนาโรงเรียนสารภีพิทยาคม เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นายนวมิตร อย่าลืมญาติแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระ กรรมการ
4. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางวริศา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นายสุภคล แก้ววังชัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ
3. นายกฤษณะพงศ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการ
4. นายศิลป์วลัย อินทยศโรงเรียนเขลางค์นคร กรรมการ
5. นางเสาวนีย์ พงษ์ปิยาดิษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเอกพงศ์ สุริยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นายประกิต สร้อยกาบแก้ว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นางพูนธนา บูรณพัฒนาโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
5. นางชลลดา วงวาทโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิณ สังคีตศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นางรัตนา กันทาดงโรงเรียนแม่เมาะวิทยาคม กรรมการ
3. นายคัมภีร์ ลานนาสถิตโรงเรียนจอมทอง กรรมการ
4. นายจรัล เข็มขาว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นายสุรพล อินทะยะโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสายพิณ สังคีตศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทอง กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ วงศ์สุฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการ
4. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กรรมการ
5. นางพงษ์ลัดดา ไชยวรรณโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ วงศ์สุฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นายประพันธ์ เจริญเมืองข้าราชการบำนาญ สพม.๓๔ กรรมการ
3. นายอุดม ศรีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ
4. นายนิพนธ์ เสนาเทียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรทิพย์ ทองป้อง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ขาวงาม วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายสุเมธ คำดา โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สมพันธ์ โรงเรียนอรุณเมธา กรรมการ
4. นางพนิดา จันทะศรี โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว กรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ อรุณภาส โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ขาวงาม วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายสุเมธ คำดา โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สมพันธ์ โรงเรียนอรุณเมธา กรรมการ
4. นางพนิดา จันทะศรี โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว กรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ อรุณภาส โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ใบงิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. ดร.มยุรี ด้วงศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิศ โรงเรียนพุทธิโศภน กรรมการ
4. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญา โรงเรียนวัดบ้านเหล่า เลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ใบงิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิศ โรงเรียนพุทธิโศภน กรรมการ
3. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญา โรงเรียนวัดบ้านเหล่า เลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ไชยวงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นายกิตติ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า กรรมการ
4. นางอัจฉรา พงษ์เย็น โรงเรียนบ้านหนองไคร้ เลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ไชยวงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นายกิตติ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า กรรมการ
4. นายอัจฉรา พงษ์เย็น โรงเรียนบ้านหนองไคร้ เลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดา เกิดผล วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายสมพงษ์ ปลูกงา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าก๊อ กรรมการ
4. นายสมพงษ์ ขมหวาน โรงเรียนชลประทานผาแตกเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวธิดา เกิดผลวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายสมพงษ์ ปลูกงา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ขมหวาน โรงเรียนชลประทานผาแตก กรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิบูลย์ศักดิ์ วิจิตระกะ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายจักรภพ สุริยมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วาร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส กรรมการ
4. นายอาทิป เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติเรืองธนัน โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิบูลย์ศักดิ์ วิจิตระกะ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวสาวิตรี วงศ์วาร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส กรรมการ
3. นายอาทิป เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติเรืองธนัน โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์ประธาน
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสาร โรงเรียนบ้านต้นส้าน กรรมการ
3. นายอุดร สมัยประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่ยางแก้ว กรรมการ
4. นายประเชษฐ์ คำปิงชัย โรงเรียนวัดดอนชัย กรรมการ
5. นางประพิมพ์พร เดียวสมคิด โรงเรียนสันมหาพนวิทยา เลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์ประธาน
2. นายประเชษฐ์ คำปิงชัย โรงเรียนวัดดอนชัย กรรมการ
3. นายประพิมพร เดียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยา เลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ รังทะษีวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายจาตุรงค์ ทาแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) กรรมการ
3. นางพัชรี ศิริพิชยานันท์ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน กรรมการ
4. นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย กรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประยงค์ รังทะษีวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายจาตุรงค์ ทาแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) กรรมการ
3. นางพัชรี ศิริพิชยานันท์ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน กรรมการ
4. นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย กรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสินี แก้วจิโน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายสมเดช จองทรัพย์ โรงเรียนแม่แตง กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ สีทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน กรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ วิริยา โรงเรียนบ้านเมืองขอน เลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสินี แก้วจิโนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายสมเดช จองทรัพย์ โรงเรียนแม่แตง กรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ วิริยา โรงเรียนบ้านเมืองขอน เลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประชา คชเดช วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายชัชชัย ชูควร โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ
3. นายชวลิต แพถนอม โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการ
4. นางทิภาพร ศรีวิชัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการ
5. นายทัศนีย์ อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน เลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประชา คชเดช วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายชัชชัย ชูควร โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ
3. นายชวลิต แพถนอม โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการ
4. นางทิพาพร ศรีวิชัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการ
5. นางทัศนีย์ อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน เลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายคำรณ สุกใสวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสันติสุข กรรมการ
3. นางเกวลิน มธุรสาทิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายคำรณ สุกใสวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายไพศาล หลานคำ โรงเรียนสันติสุข กรรมการ
3. นางเกวลิน มธุรสาทิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางผ่องพรรณ วัชรเสถียร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายภัทรพงษ์ ไชยสุภา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นายจตุรงค์ จวนเผ่า โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายวีระชัย สมบัติใหม่ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม กรรมการ
5. นายวรวุฒิ พรหมเสน โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายถาวร หัสดีวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายชโยทิต น้ำดอกไม้ โรงเรียนบ้านนามน กรรมการ
4. นายกนก บุญอุดม โรงเรียนบ้านแป้นวิทยาคม กรรมการ
5. นายธีรวุฒิ ธาตุทอง โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวิทยา มาลาทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กรรมการ
3. นายวเศก บุญอุปละ โรงเรียนป่าซาง กรรมการ
4. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาธร กรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ปรีดาสุวรรณ์โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ เลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชุมพล คุณยศยิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวเสาวณี สอนวัฒนา โรงเรียนกาวิละอนุกูล การศึกษาพิเศษ กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นโสภณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญทวี ตะยะพงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ กรรมการ
5. นายเฉลิม ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนพงษ์พิกุล เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายวิโรจน์ พรถาวร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นายทวี พลอยแดง โรงเรียนแม่แตง กรรมการ
4. นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ
5. นายปรัชญ์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านบวกจั่น เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ เกษมแสงพงษ์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา กรรมการ
5. นางพรรณิภา ไชยมงคล โรงเรียนบ้านหลักปัน เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทยากร สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นายสุมิตร แสงอรุณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัว โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยอดเมือง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
5. ว่าที่ัพันตรีรักษา ไชยชนะ โรงเรียนบ้านป่าตึงวิทยาคาร เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทยากร สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นายสุมิตร แสงอรุณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัว โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยอดเมือง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
5. ว่าที่ัพันตรีรักษา ไชยชนะ โรงเรียนบ้านป่าตึงวิทยาคาร เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรุตร์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นายรุ่งชาย เย็นตา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายสมเดช จองทรัพย์ โรงเรียนแม่แตง กรรมการ
4. นายจตุพร วงศ์ฝั้น โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กรรมการ
5. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัย โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิรุตร์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นายรุ่งชาย เย็นตา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายสมเดช จองทรัพย์ โรงเรียนแม่แตง กรรมการ
4. นายจตุพร วงศ์ฝั้น โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กรรมการ
5. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัย โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนันทิตา คุ้มมา วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายธวัช เลาหะวาทิน โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
4. นางอรชร พรศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ ยานะ โรงเรียนบ้านแม่แสะ เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางนันทิตา คุ้มมา วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายธวัช เลาหะวาทิน โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
4. นางอรชร พรศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ ยานะ โรงเรียนบ้านแม่แสะ เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.ธนพชร นุตสาระ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมพู โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กรรมการ
3. นายวสันต์ วีระโพธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการ
4. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนป่าซาง กรรมการ
5. นางมณีวรรณ มารยาทอ่อน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.ธนพชร นุตสาระ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กรรมการ
3. นายวสันต์ วีระโพธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการ
4. นายดำเกิง แก้วยศ โรงเรียนวชิรป่าซาง กรรมการ
5. นางมณีวรรณ มารยาทอ่อน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิชิต พลหาญ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายชลธี ยาระณะ โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอนันต์ อุดแดง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ศรีมงคล โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการ
5. นายสังวร ว่องไว โรงเรียนบ้านแม่โจ้ เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิชิต พลหาญ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายชลธี ยาระณะ โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอนันต์ อุดแดง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ศรีมงคล โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการ
5. นายสังวร ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้ เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ วงศ์มาลี วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายกรกช ย้ำทับทิม โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ
3. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรัตนวิทยา กรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนชญ์ โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
5. นายเทวินทร์ อุทรา โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ วงศ์มาลี วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายกรกช ย้ำทับทิม โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ
3. นายเอกดน อินต๊ะปาน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรัตนวิทยา กรรมการ
4. นายวิรัตน์ มาโนช โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
5. นายเทวินทร์ อุทรา โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทะวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นายณัฐพล ธัญพงษ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
3. นางสปัญญ์นา แก้วตาปี โรงเรียนหอพระ กรรมการ
4. นายตฤบดี นามสอนธรรมโชค โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรหมใบลา โรงเรียนบ้านแม่โต๋ เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ จันทะวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นายณัฐพล ธัญพงษ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
3. นางสปัญญ์นา แก้วตาปี โรงเรียนหอพระ กรรมการ
4. นายตฤบดี นามสอนธรรมโชค โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรหมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋ เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภิรมย์ครุฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นายสหรัก ขาวแสง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทอง กรรมการ
5. นายชัยศรี พูศรี โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมงคล ภิรมย์ครุฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธาน
2. นายสหรัก ขาวแสง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทอง กรรมการ
5. นายชัยศรี พูศรี โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด เลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายศักดา แก้วกำเนิด โรงเรียนป่าซาง กรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ
5. นายอติเรก วาวงศ์มูล โรงเรียนจิตโรภาส เลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายศักดา แก้วกำเนิด โรงเรียนป่าซาง กรรมการ
4. นายสรภูมิ เจียงสงวน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ
5. นายอติเรก วาวงศ์มูล โรงเรียนจิตโรภาส เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทัดดาว เปี่ยมสุวรรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางลำจวน อินตากูล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
4. นางณัฐณิชา กรโพธิ์ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
5. นางพวงพยอม กาญจนคงคา โรงเรียนเถินวิทยา เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทัดดาว เปี่ยมสุวรรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางชมนาถ พรถาวร โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
4. นางจุฑามาศ น้อยยม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการ
5. นางลำจวน อินทะกูล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเพียงแข จิตทองวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการ
3. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา กรรมการ
4. นางสาววริษา ปลื้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางราตรี นามเทพ โรงเรียนสารภีพิทยาคม เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเพียงแข จิตทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
4. นางญาณี โชคไพบูลย์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
5. นางราตรี นามเทพ โรงเรียนสารภีพิทยาคม เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิรากัน รัตนทัศนีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นางลัทนา แก้วสุขแท้ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการ
4. นางนวลฉวี ยารังกา โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการ
5. นางไพจิตรี ถาวงษ์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจิรากัน รัตนทัศนีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางธัญสินีย์ อริยา โรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการ
5. นางจีราวรรณ เลิศกุลทิพย์โรงเรียนจอมทอง เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายรนนท์ ตรีทิพเนตร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการ
3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4. นางสาวพรศิลป์ มโนเพ็ญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กรรมการ
5. นางวรรณภา อักษรศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายรนนท์ ตรีทิพเนตร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร กรรมการ
3. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคม กรรมการ
4. นางธนัญชนก ใจสัก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ กรรมการ
5. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพง เลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ แสงปราชญ์ โโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก ประธาน
2. นายชุมพล เสาร์เจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายแสวง กันแก้ว โรงเรียนวัดแม่ผาแหน กรรมการ
4. นายสุทัศน์ คำทิพย์ โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ กรรมการ
5. นายทรงพล ภาคแก้ว โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.1-ม.6
1. นายดิเรก จิรชวาลวิสุทธิ์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗ ประธาน
2. นายวสันต์ คงมั่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายประยุทธ ตาดี โรงเรียนวัดวังอ้อ กรรมการ
4. นายประยูร สุรยศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ
5. นางนวลลออ จุมปามัญ โรงเรียนบ้านริมใต้ เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายวีระศักดิ์ ลุกิตติกรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายแสวง นาระศักดิ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวโสภิต ทองดังโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางวิภาพร ประสานศรีโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณา แสงคำโรงเรียนสันทรายกรรมการ
4. นางสาวมุฑิตา กาปวนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล แสงสีแก้วโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางถนอมจิต ดอนดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายวสันต์ บูรณาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายอภิชาติ ขจรวิทย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางอัจฉราพร สุนทรนันทโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางดาลัด ย้อยพลแสนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นายพีระพล กระมุทโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสมภพ ภูรีโรจน์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณภา อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นายแทนคุณ พันธุศาสตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรวีพร อัมโรจน์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางนงคราญ วรรณรัตน์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ วีเปลี่ยนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ สงครามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางรัตติยา พัฒนากรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวารี นุภาพโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพัชรนรี ธรรมเมืองมูล โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรศรี พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางเดือนฉาย ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นายประวัติ พรหมนิลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ติดทะโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาลี่ เสมือนใจโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางภัณทิรา ชัยอินตาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร อินทะนัดโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางปรานอม จาระธรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศุภสวัสดิ์โรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ เทพวงศ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายบุญถม แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายรังสรรค์ ทาเงินโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิคม ภูวงศ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายประชากร ศรีเมืองโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ชมพูยอดโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวินัย ร่องพืชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายบุญส่ง กินธิยะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางยุภาพร เกิดเอียงโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุราพร บุริโทโรงเรียนหอพระเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล บุญโคตรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธาน
2. นางปิยฉัตร วุฒิสรรพ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางแน่งน้อย คำสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรนิภา สุใจคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ปินทะยาโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอรนิภา สุใจคำ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธาน
2. นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
3. นางอุษาลักษณ์ ปัญจวรณ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวสมใจ ธนารักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
5. นางอัมรา สารณาคมน์กุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางประจวบจิต รุ่งพิบูลโสภิษฐ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางนัยน์ปพร ดวงแก้วโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางอำพร บุญตันกันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางรฤณญา ภูมิวิสัยโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมนธิดา โกษารัตน์โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางนิรมล วงศ์ลังการ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางรุจี เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางอักษราวดี แสงใสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสมพร ศิริรัตน์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำพันธ์ เรือแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางนารีนารถ เมืองเล็นโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมศรี สินสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธาน
2. นางสาวมนทกานติ ชัยศรีมาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ทิพรสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางผกาแก้ว คำเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธิชวดี เพชรรพีภัทรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธาน
2. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยา ประทุมเกษรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางกัลยา กิจสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางสาวธัญรัศม์ วงษาโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เชื้อสาม โรงเรียนหอพระประธาน
2. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวนิจ ภูหิรัญ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางกชพรรณ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธาน
2. นางสาวสุวิมล ด้วงยศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวปนิดา ปันดอน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชนะ ศรีเพ็ญ โรงเรียนสันกำแพง ประธาน
2. นายสมชาติ มิ่งศรีสุข โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายกมลศิษฐ์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นายวิรัตน์ คำขอด โรงเรียนเสด็จวนชยางกูลวิทยา เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธาน
2. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
3. นายภานุพงศ์ พูลทาจักร์ โรงเรียนจอมทอง เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธาน
2. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการ
3. นายจิตติพล เพ็งพุ่ม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นายวิทยานนท์ อุดมา โรงเรียนจอมทอง กรรมการ
5. นางสาวณฐกฤษกา มงคล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ไพยารมณ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธาน
2. นางวีระวรรณ มีกล่ำ โรงเรียนนวมินทรชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล สุกันธา โรงเรียนแม่แจ่ม กรรมการ
4. นางสาวเกศกนก โปธิมอย โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประยูร แก้วมูล โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประธาน
2. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์ โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
3. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคม เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์พีรัช พาชูปกรณ์การณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธาน
2. นางนภาพร ไชยสมภาร โรงเรียนหอพระ กรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีทุ่ง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุล โรงเรียนสองแคววิทยาคม เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ กาวิละ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธาน
2. นายปริญญา นฤประชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ นิลคงโรงเรียนหอพระ กรรมการ
4. นางนพพร มีแสง โรงเรียนสองแคววิทยาคม เลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา ก๋าอิน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ประธาน
2. นางสาวสุภาพร มีสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการ
3. นายวรการ ประพัฒน์สิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางชวาลี ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ เกษสุวรรณ โรงเรียนแม่แตง เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางปานทิพย์ ดวงจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธาน
2. นางวิภารัตน์ คมคาย โรงเรียนวชิรวิทย์(มัธยม) กรรมการ
3. นายสุทธิพร สุทธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
4. นายธวัชชัย ใหม่ศรี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางปานทิพย์ ดวงจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธาน
2. นางวิภารัตน์ คมคาย โรงเรียนวชิรวิทย์(มัธยม) กรรมการ
3. นายสุทธิพร สุทธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
4. นายธวัชชัย ใหม่ศรี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประธาน
2. นายอิศราวิทย์ จริยา โรงเรียนแม่แจ่ม กรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส สุภาษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธาน
2. นายดรณจีรัณ ประวังญาณวัฒน์ โรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ โพธินาม โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
4. นายวิทยา ยาสาร โรงเรียนจอมทอง กรรมการ
5. นายประกิจ ผาติจิรโชติ โรงเรียนห้องสอนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธาน
2. นายจิตรกร ปันทราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รองประธาน
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศ โรงเรียนวัฒโนพายัพ กรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ หอมอ่อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ธนันชัย โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
9. นายธนญชัย มุกพลอย โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น กรรมการ
10. นายธีระยุทธ รัตนมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑กรรมการ
11. นายดำรง ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กรรมการ
12. นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบัว กรรมการ
13. นายพนธ์วิศิษฎ์ กลางนภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
14. นายชวกร ศรีเงินยวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
15. นางสาวนารีรัตน์ สังข์ศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
16. นายปวัน รักการศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
17. นายอิธิวัสส์ จิรทีปต์กุลเมธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
18. นางสาวณัฐณิชา วรรณโชติผาเวชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
19. นางสาวนารีรัตน์ รัตนวิมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
20. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
21. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
22. นายประธาน ลิปตะสิริ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เลขานุการ
23. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดี โรงเรียนบ้านสันติสุข เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธาน
2. นายจิตรกร ปันทราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รองประธาน
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศ โรงเรียนวัฒโนพายัพ กรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ หอมอ่อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ธนันชัย โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
9. นายธนญชัย มุกพลอย โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น กรรมการ
10. นายธีระยุทธ รัตนมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑กรรมการ
11. นายดำรง ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กรรมการ
12. นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
13. นายพนธ์วิศิษฎ์ กลางนภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
14. นายชวกร ศรีเงินยวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
15. นายนรรัตน์ สังข์ศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
16. นายปวัน รักการศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
17. นายอิธิวัสส์ จิรทีปต์กุลเมธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
18. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
19. นางสายสวาท รัตนมหามณีกรศึกษานิเทศก์กรรมการ
20. นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
21. นายอังคาร วงค์มะโนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
22. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
23. นางณัฎฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์กรรมการ
24. นายนิรุช เปรมรอดโรงเรียนชมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
25. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนราโรงเรียนกำแพงเชรวิทยาคมกรรมการ
26. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
27. นายประธาน ลิปตะสิริ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เลขานุการ
28. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดี โรงเรียนบ้านสันติสุขเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประธาน
2. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมรองประธาน
3. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นายทรงกรด มากมี โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ฟองมณี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมมาตร อนุสกุล โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ สิริกุลสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
9. นายพิทักษ์ชล คำอ้าย โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ กรรมการ
10. นายวรพจน์ อุ่นบ้านโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) กรรมการ
11. นางสาวเนตรประดับ สายสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
12. นางสาวณัฐณิชา วรรณโชติผาเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
13. นางสาวนารีรัตน์ รัตนวิมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
14. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
15. นายวิทยา ยาสาร โรงเรียนจอมทองเลขานุการ
16. นายวิษณุ อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประธาน
2. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม รองประธาน
3. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นายทรงกรด มากมี โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ฟองมณี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมมาตร อนุสกุลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ สิริกุลสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
9. นายพิทักษ์ชล คำอ้าย โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ กรรมการ
10. นายวรพจน์ อุ่นบ้านโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) กรรมการ
11. นางสาวเนตรประดับ สายสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
12. นางสาวณัฐณิชา วรรณโชติผาเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
13. นางสาวนารีรัตน์ รัตนวิมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
14. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่มโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
15. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
16. นายวิษณุ อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายจิตรกร ปันทราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธาน
2. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว รองประธาน
3. นายนิรุช เปรมรอดโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวณัฎฐิกา หลอดแก้ว โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ อุ่นคำ โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ กรรมการ
6. นายธิติ ศรัทธานนท์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ
7. นายอัครพล จันทะมาโรงเรียนปรินซ์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้าโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
10. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
11. นายบัณฑิต กันธิวังโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
12. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
13. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมเลขานุการ
14. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธาน
2. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทร รองประธาน
3. นายองอาจ พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
4. นางกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ แสงเรือน โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กรรมการ
7. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกรรณิการ์ ใจการ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง กรรมการ
10. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แว กรรมการ
11. นางนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
12. นางพรสุดา หอมอ่อนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธาน
2. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทร รองประธาน
3. นายองอาจ พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
4. นางกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ แสงเรือน โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
7. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกรรณิการ์ ใจการ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง กรรมการ
10. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แว กรรมการ
11. นายนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เลขานุการ
12. นางพรสุดา หอมอ่อนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางปรียา ก้อนแก้วโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายธนัส วิชาเจริญโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Rusty Teerโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Philip Staniforthโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัจฉรา อุมาแสงทองกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางวัฒกา เนตรศักดิ์เกษมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางกาวิลยา สอนวัฒนาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. MissHeidi Cokerhamโรงเรียนบริรักษ์ศึกษากรรมการ
4. MissPaige Millsโรงเรียนบริรักษ์ศึกษากรรมการ
5. นางศรีนวล บุญธรรมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเกษร วัชรปรีชาโรงเรียนหอพระประธาน
2. นางพิมพ์พรรณ จันทร์ศิริโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ฟูธรรมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเพชรรัตน์ สุริยาโรงเรียนแม่แตงเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางประภากร วงค์นางโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธาน
2. นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพัชรี วงศ์สุธาวีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. MissMarisa Louwโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางศุภวรรณ มาตย์ทาโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ บุญอยู่โรงเรียนหอพระประธาน
2. นางโสภา สมหนุนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Peter Jensenโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Nathan Ritterโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางแน่งน้อย โกศลโพธิทรัพย์โรงเรียนเวียงหอพระกรรมการ
3. Mr.Richard Shortโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Kelly Askwigโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทิพย์ธารา ประทุมมณีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ฉายานนท์โรงเรียนหอพระประธาน
2. นางสาวรุจิรดา จันทระโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางผ่องพรรณ ชัยสารโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Norman Sinsuanโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางปวราย์ เรืองมณีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางเวียงจันทร์ จันทร์งามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. Mr.Roberto Sanchez, JR.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางประดับดวง ปานันท์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Anthony Onchiri Masiโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ พิณโนเอก โรงเรียนหอพระเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางไพรินทร์ นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนันทา สุทธิเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ สงวนแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางน้ำฝน โทปุญญานนท์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. Mrs.Patty Mahlumโรงเรียนบริรักษ์ศึกษากรรมการ
4. Mr.Pete Mahlumโรงเรียนบริรักษ์ศึกษากรรมการ
5. นางสายสุนีย์ กัณชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรี สาริกบุตรโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นางวิรัชนี มาต้นทังโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Mariell Loubserโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. MissSusan Teerโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ประไพชาติโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. MissChen Dongpingสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. MissXu Shanshanสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. MissLei Ouโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. Mrs.Yan Yuสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
3. MissLuo Yuสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
4. MissZhang Liwenโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัสโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา จันทรไพจิตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. MissTakatsuka Naokoเจแปนฟาวด์เดชั่นกรรมการ
3. Mr.Takamichi Chikiraสถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. Mr.Hiromu Izuwaโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อินต๊ะขัติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปานเสก สุทธปรีดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสมพร เทียมทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. MissTakatsuka Naokoเจแปนฟาวด์เดชั่นกรรมการ
3. Mr.Yamaki Isaoมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกรรมการ
4. MissAkiko Sakaiมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
5. นายธีรัช ลอมศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ อู่ทองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสง่า พรหมศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธาน
2. นายสมภพ ภูรีโรจน์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา กันทะชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทิน ฟั่นบ้านไร่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
5. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ ขันตีโรงเรียนจิตราวิทยากรรมการ
7. นายวีรเชษฐ์ ขจรบุญโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
8. นายวิทยา ไชยประคองโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการ
9. นายจักร พิชัยโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
10. นายประชา วีรวัฒน์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นายทรงศักดิ์ ขันตีโรงเรียนจิตราวิทยากรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ ขจรบุญโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการ
4. นายวิทยา ไชยประคอง โรงเรียนสืบนทีธรรม กรรมการ
5. นายสง่า พรหมศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมภพ ภูรีโรจน์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นายปรีชา กันทะชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นายสุทิน ฟั่นบ้านไร่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
9. นายประชา วีรวัฒน์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
10. นายจักร พิชัยโรงเรียนสันติสุขเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสายสมร ภูสีมาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางมัณฑนา พรหมโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายคะเณยะ อ่อนนางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงศกร สมมิตรโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
5. นายจัตุพร ปูเรือนโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นางพวงพยอม อุสาหะโรงรียนยุพราชวิทยาลัย ประธาน
2. นางอารีย์ จารุภูมิโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธัชธาริน หมวกทองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบวร ดวงเดชาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายจงสกุล วุฒิสรรพ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายสมบูรณ์ จองคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางวรรณา ไชยมาลาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนสิริกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุลโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร์ ตันกุริมานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธาน
2. นางกิติยา สุขพินิจโรงเรียนแม่แตง กรรมการ
3. นางสาวศรีพรรณ ใจแก้วโรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการ
4. นางวิราชินี สุกิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการ
5. นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดงโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ลี้วิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธาน
2. นางสาวรวิพรรณ เจษฎากุลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวไพลิน จันทร์สุกโรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
4. นายศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กรรมการ
5. นางอุดมสิน สมพันธุ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกิ่งกาญจน์ ไชยแก้วเมร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธาน
2. นางภิญญาพัชญ์ การิยาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเบ็ญจพร สว่างวงศ์โรงเรียนแม่แตง กรรมการ
4. นางวิภาศรี จ้อยสูงเนินโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการ
5. นางศรีสุดา คำลือโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางพยอม อินทรวิเชียรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางจินตนา มงคลไชยสิทธิ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนีย์ เสมอใจโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวภรภัทร วงศาโรจน์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธาน
2. นางรุ่งนภา ยืนธรรมโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางนฤมล ทองเจียมโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางนราพร ตาคำแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นางศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการ
3. นายบูรพา สิงหามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการ
4. นายจักรกริช ถ้ำแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการ
5. นายธวัชชัย เปลี่ยววิญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ จันทกรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
7. นางสาวอังคณา ศรีวิลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
8. นายรัฐศาสตร์ เชอกองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
9. นางสาวจันทร์แก้ว เสาเทาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
10. นางจุฑามาส สุขแยงมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นายวัชรงค์ วงศานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายวิเชษฐ์ สิงห์โตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการ
3. นางชนินาถ จันทรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ฟองจันทร์ตามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการ
5. นายนักศึกษา จำนวน 5 คนมหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
6. นายวรเชษฐ์ สมมะณีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายนิมิต รักเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธาน
2. นางศิริเพ็ญ แสงบุญโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปริญญ์ ยานนท์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายธวัชชัย ด้วงมะโนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางปราณี วงค์ชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางรำพร ประดิษฐ์วัฒนกิจโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวปนัท แก้วยิธิโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางประพินท์ สังขาโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
5. นายไพรศาล สังข์เอี่ยมโรงเรียนหอพระเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาวัลย์ ประวังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธาน
2. นางสุนีย์ แก้วสุพรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประภาส กาวารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอภิญห์ภัศ มานิ่มโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวณชนก มณเฑียรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางพิมลพรรณ บุญเคลือบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายบุญนเรศ อ่อนหวานครูโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวแสงอรุณ ขันทราชครูโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสุธาสินี ชัยคำหล้าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางปรานี วิลาพรรณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อินโฟธาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางภาวินี บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ พลวันโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางพูนมิตร บุญสูงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวิตรี อภิวงค์งามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายอนันต์ มนตรีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางปรานี วิลาพรรณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อินโฟธาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางภาวิณี บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ พลวันโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางพูนมิตร บุญสูงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวิตรี อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ มนตรีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ พลวันโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางพูนมิตร บุญสูงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวิตรี อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ มนตรีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางสาววันเพ็ญ อินโปธาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางปรานี วิลาพรรณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางภาวินี บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางปรานี วิลาพรรณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อินโฟธาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางภาวินี บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ พลวัน โรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางพูนมิตร บุญสูงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวิตรี อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ มนตรีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ พลวันโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางพูนมิตร บุญสูงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวิตรี อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ มนตรีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางปรานี วิลาพรรณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อินโฟธาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางภาวินี บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธาน
2. นางกัลยาณี ศิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางนันทิชา ศรีวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางเกวลิน สุริยะมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
5. นางปรัศรินทร์ ปินอินต๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธาน
2. นางกัลยาณี ศิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางนันทิชา ศรีวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางเกวลิน สุริยะมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
5. นางปรัศรินทร์ ปินอินต๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธาน
2. นางกัลยาณี ศิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางนันทิชา ศรีวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางเกวลิน สุริยะมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
5. นางปรัศรินทร์ ปินอินต๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธาน
2. นางกัลยาณี ศิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางนันทิชา ศรีวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางเกวลิน สุริยะมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
5. นางปรัศรินทร์ ปินอินต๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธาน
2. นางกัลยาณี ศิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางนันทิชา ศรีวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางเกวลิน สุริยะมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
5. นางปรัศรินทร์ ปินอินต๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธัญสุดา อุดมศิลปทรัพย์สพม.34ประธาน
2. นางราตรี จันทร์หอมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการ
3. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8กรรมการ
4. นายรัตนากร วรรณคำโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางมัทนา สุภามูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางสาวมัทนา อรุณสวัสดิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพร วิสารทวงศ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาลัย เกลื่อนกระโทกโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวพิมพิกา จันทร์ต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวสมหญิง บุตรวงค์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
7. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
8. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงประธาน
2. นางจารณี ณิลกำแหงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนันทนา ตุนรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาลัย เกลื่อนกระโทกโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวพิมพิกา จันทร์ต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวสมหญิง บุตรวงค์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
7. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
8. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงประธาน
2. นางจารณี ณิลกำแหงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนันทนา ตุนรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาลัย เกลื่อนกระโทกโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวพิมพิกา จันทร์ต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวสมหญิง บุตรวงค์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
7. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
8. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงประธาน
2. นางจารุณี ณิลกำแหงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนันทนา ตุนรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาลัย เกลื่อนกระโทกโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวพิมพิกา จันทร์ต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวสมหญิง บุตรวงค์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
7. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
8. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงประธาน
2. นางจารณี ณิลกำแหงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาลัย เกลื่อนกระโทกโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวพิมพิกา จันทร์ต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวสมหญิง บุตรวงค์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
7. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
8. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงประธาน
2. นางจารณี ณิลกำแหงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนันทนา ตุนรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาลัย เกลื่อนกระโทกโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวพิมพิกา จันทร์ต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวสมหญิง บุตรวงค์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
7. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
8. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงประธาน
2. นางจารณี ณิลกำแหงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนันทนา ตุนรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรรถพล คำปันโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธาน
2. นายเชิงยุทธ มุลเอกโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางรจนา พุทธิโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภัสสร ยะมะโนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรรถพล คำปันโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธาน
2. นายเชิงยุทธ มุลเอกโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางรจนา พุทธิโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภัสสร ยะมะโนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรรถพล คำปันโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธาน
2. นายเชิงยุทธ มุลเอกโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางรจนา พุทธิโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภัสสร ยะมะโนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรรถพล คำปันโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธาน
2. นายเชิงยุทธ มุลเอกโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางรจนา พุทธิโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภัสสร ยะมะโนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรรถพล คำปันโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธาน
2. นายเชิงยุทธ มุลเอกโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางรจนา พุทธิโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภัสสร ยะมะโนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดีไชย มีการพัฒนาโรงเรียนขุนยวมวิทยาประธาน
2. นายสงัด ล่าใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ดั้งเมฆโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประสิทธิ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดีไชย มีการพัฒนาโรงเรียนขุนยวมวิทยาประธาน
2. นายสงัด ล่าใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ดั้งเมฆโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประสิทธิ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดีไชย มีการพัฒนาโรงเรียนขุนยวมวิทยาประธาน
2. นายสงัด ล่าใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ดั้นเมฆโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประสิทธิ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดีไชย มีการพัฒนาโรงเรียนขุนยวมวิทยาประธาน
2. นายสงัด ล่าใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ดั้นเมฆโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประสิทธิ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดีไชย มีการพัฒนาโรงเรียนขุนยวมวิทยาประธาน
2. นายสงัด ล่าใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ดั้งเมฆโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประสิทธิ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดีไชย มีการพัฒนาโรงเรียนขุนยวมวิทยาประธาน
2. นายสงัด ล่าใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ดั้งเมฆโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประสิทธิ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราภรณ์ ทิพรสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสุชาดา สมศักดิ์โรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
4. นางศิริมาศ วันทะมาสโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราภรณ์ ทิพรสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสุชาดา สมศักดิ์โรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
4. นางศิริมาศ วันทะมาสโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราภรณ์ ทิพรสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสุชาดา สมศักดิ์โรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
4. นางศิริมาศ วันทะมาสโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราภรณ์ ทิพรสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นางสุชาดา สมศักดิ์โรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
3. นายศิริมาศ วันทะมาสโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
4. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราภรณ์ ทิพรสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสุชาดา สมศักดิ์โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
4. นางศิริมาศ วันทะมาสโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรรยา จักรวุฒิโรงเรียนสันกำแพง ประธาน
2. นางวัชรี ทาวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นางวิภาพร ประสานศรีโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรรยา จักรวุฒิโรงเรียนสันกำแพง ประธาน
2. นางวัชรี ทาวงศ์ วัชรี ทาวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นางวิภาพร ประสานศรีโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรรยา จักรวุฒิโรงเรียนสันกำแพง ประธาน
2. นางวัชรี ทาวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นางวิภาพร ประสานศรีโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรรยา จักรวุฒิโรงเรียนสันกำแพง ประธาน
2. นางวัชรี ทาวงศ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นางวิภาพร ประสานศรีโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตติยา พัฒนากรโรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นายธเนศ สุนทรนันทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชลธาร สมาธิ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตติยา พัฒนากรโรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นายธเนศ สุนทรนันทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8 เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัติตยา พัฒนากรโรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นายธเนศ สุนทรนันทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชลธาร สมาธิ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตติยา พัฒนากรโรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นายธเนศ สุนทรนันทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชลธาร สมาธิ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตติยา พัฒนากรโรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นายธเนศ สุนทรนันทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8 เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตติยา พัฒนากรโรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นายธเนศ สุนทรนันทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชลธาร สมาธิ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประจง วงศ์สวยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8ประธาน
2. นายณัฐเศษฐ์ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ มหาเทพศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
4. นางราตรี จันทร์หอมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประจง วงศ์สวยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8ประธาน
2. นายณัฐเศษฐ์ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ มหาเทพศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
4. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์ฯแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางราตรี จันทร์หอมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประจง วงศ์สวย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8ประธาน
2. นายณัฐเศษฐ์ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ มหาเทพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
4. นางราตรี จันทร์หอมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประจง วงศ์สวย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8ประธาน
2. นายณัฐเศษฐ์ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ มหาเทพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
4. นางราตรี จันทร์หอมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประจง วงศ์สวย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8ประธาน
2. นายณัฐเศษฐ์ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ มหาเทพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
4. นางราตรี จันทร์หอมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประจง วงศ์สวย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 ประธาน
2. นายณัฐเศษฐ์ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ มหาเทพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
4. นางราตรี จันทร์หอมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชนีวรรณ แก้วมีศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ประธาน
2. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
3. นางอักษราวดี แสงใสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววรรณณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรรณนิสา แก้วมีศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ประธาน
2. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
3. นางอักษราวดี แสงใสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววรรณนิสา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชนีวรรณ แก้วมีศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ประธาน
2. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
3. นางอักษราวดี แสงใสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววรรณณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชนีวรรณ แก้วมีศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ประธาน
2. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8กรรมการ
3. นางอักษราวดี แสงใสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววรรณณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายปวันกฤษฎิ์ มะธีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนแม่แตงเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายปวันกฤษฎิ์ มะธีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนแม่แตงเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายปวันกฤษฎิ์ มะธีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนแม่แตงเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายปวันกฤษฎิ์ มะธีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนแม่แตงเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายปวันกฤษฎิ์ มะธีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนแม่แตงเลขานุการ
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรชาติ ภู่ทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายเสกสรร กาวิชัยโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายนรา อินถาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ตาเป็งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี อุทธจักรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นายบุญธรรม แปงมาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการ กรรมการ
6. นายเจริญ เขนยโรงเรียนไชยปราการ เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ตาเป็งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี อุทธจักรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นายบุญธรรม แปงมาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการ กรรมการ
6. นายเจริญ เขนยโรงเรียนไชยปราการ เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ตาเป็งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี อุทธจักรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นายบุญธรรม แปงมาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการ กรรมการ
6. นายเจริญ เขนยโรงเรียนไชยปราการ เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ตาเป็งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี อุทธจักรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นายบุญธรรม แปงมาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการ กรรมการ
6. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8 กรรมการ
7. นายเจริญ เขนยโรงเรียนไชยปราการ เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ตาเป็งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี อุทธจักรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นายบุญธรรม แปงมาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการ กรรมการ
6. นายเจริญ เขนยโรงเรียนไชยปราการ เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา กันธิยะโรงเรียนสองแคววิทยาคม ประธาน
2. นายวิชมัย เขตสกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายเชาวลิต กันยาโรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
4. นายเสถียร กันยานุกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมชาติ สมบูรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา กันธิยะโรงเรียนสองแคววิทยาคม ประธาน
2. นายวิชมัย เขตสกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายเชาวลิต กันยาโรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
4. นายเสถียร กันยานุกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมชาติ สมบูรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา กันธิยะโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นายวิชมัย เขตสกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นายเชาวลิต กันยาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายเสถียร กันยานุกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมชาติ สมบูรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา กันธิยะโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นายวิชมัย เขตสกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นายเชาวลิต กันยาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายเสถียร กันยานุกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมชาติ สมบูรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา กันธิยะโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นายวิชมัย เขตสกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นายเชาวลิต กันยาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายเสถียร กันยานุกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมชาติ สมบูรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธาน
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21 กรรมการ
3. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
5. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธาน
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21 กรรมการ
3. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
5. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ชูวงค์โรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางสาวรัชดา วรรณลักษณ์โรงเรียน--กรรมการ
3. นางณัฎฐา สวยสดโรงเรียน--กรรมการ
4. นางสาวประจง วงศ์สวยโรงเรียน--กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ชูวงค์โรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางเพ็ญศรี จูเรือนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
3. นายปัญญา ชมพูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
4. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
5. นายประสงค์ อินสุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธาน
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21 กรรมการ
3. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
5. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธาน
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21 กรรมการ
3. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
5. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ชูวงค์โรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางสาวรัชดา วรรณลักษณ์โรงเรียน--กรรมการ
3. นางณัฎฐา สวยสดโรงเรียน--กรรมการ
4. นางสาวประจง วงศ์สวยโรงเรียน--กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ชูวงค์โรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางสาวรัชดา วรรณลักษณ์โรงเรียน--กรรมการ
3. นางณัฎฐา สวยสดโรงเรียน--กรรมการ
4. นางสาวประจง วงศ์สวยโรงเรียน--กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธาน
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21 กรรมการ
3. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
5. นางสาวศิวพร หอมดวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ชูวงค์โรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธาน
2. นางสาวรัชดา วรรณลักษณ์โรงเรียน--กรรมการ
3. นางณัฎฐา สวยสดโรงเรียน--กรรมการ
4. นางสาวประจง วงศ์สวยโรงเรียน--กรรมการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประธาน
2. นางสาวรัตติยา ปฐมบวรทัตโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
3. นางสาวนันธวดี ชิดชมโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
4. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประธาน
2. นางสาวรัตติยา ปฐมบวรทัตโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
3. นางสาวนันธวดี ชิดชมโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
4. นางเบญจมาศ อนุชํยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประธาน
2. นางสาวรัตติยา ปฐมบวรทัตโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
3. นางสาวนันธวดี ชิดชมโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
4. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประธาน
2. นางสาวรัตติยา ปฐมบวรทัตโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
3. นางสาวนันธวดี ชิดชมโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
4. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายทศพล มุกสิกะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการ
5. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
6. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคม เลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายทศพล มุกสิกะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
6. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทอง ประธาน
2. นายทศพล มุกสิกะโรงเรียนจอมทอง กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทอง กรรมการ
4. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการ
5. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
6. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคม เลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายทศพล มุกสิกะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการ
5. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
6. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายทศพล มุกสิกะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
6. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวงโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางณัฐฌิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ นาสมปองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวปิยฉัตรขวัญ เอี่ยมเจริญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ โรงเรียนฮอดพิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวงโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางณัฐฌิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ นาสมปองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวปิยฉัตรขวัญ เอี่ยมเจริญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ โรงเรียนฮอดพิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวงโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางณัฐฌิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ นาสมปองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวปิยฉัตรขวัญ เอี่ยมเจริญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ โรงเรียนฮอดพิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวงโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางณัฐฌิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ นาสมปองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวปิยฉัตรขวัญ เอี่ยมเจริญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ โรงเรียนฮอดพิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวงโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางณัฐฌิสา กรโพธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ นาสมปองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวปิยฉัตร ขวัญเอี่ยมเจริญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคม เลขานุการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]