งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 000081
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรภา    สนองผัน
1. นางสาวพวงประภา    ไข่ชัยภูมิ
2 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรี    สินธุสังข์
1. นางสาวณัทชฎาภร    ธรรมราช
3 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. นายภาติยะ    เพ็งสุข
1. นางสาวอำพันธ์    สุดใจ
4 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นายพงษ์ปรีชา    ระดาพัฒน์
1. นางสาวอุษา    ชมภูพฤกษ์
5 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิมาดา    ผาดนอก
1. นางบุญยืน    สุขสำโรง
6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายรัฐพล    ปลื้มวิทยาภรณ์
1. นางปราณี    วงค์ชัย
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนัยน์ปพร    ฝั้นจักสาย
1. นางทองคำ    ชุ่มวิจารณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................