งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000078
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายสุทธิภัทร    วิจิตรไพโรจน์
1. นางพาณี    ถนัดการ
2 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมินตา    เนยเขียว
1. นางสาววิไลรัตน์    วรรณวิไลย
3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนรี    รอดคลองตัน
1. นายนันทณัฏฐ์    ณัทธนาญาณอรห์
4 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สิทธิรักษ์
1. นางจิตติยา    ทองอำภา
5 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุนันท์    บรรดา
1. นายนันทยา    สุวรรณมณี
6 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 5 1. เด็กชายทศพล    เลาลาด
1. นางสาวอรพิน    อุปเทพ
7 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทัศวรรณ    คำดำ
1. นางสาวกนกภรณ์    บุญเนตร
8 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 1 1. เด็กชายจรัญ    แก้วนคร
1. นายธนากร    ราชาเดช
9 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัญญา    สรรเพชร
1. นายสนับพงษ์    คำรังษี
10 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายธันยบูรณ์    ชื่นสมบัติ
1. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
11 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภินันท์    อินทร์เอก
1. นางสมภรณ์    ทองดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................