งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000075
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประนิดา    สิมัยนาม
1. นางสาวจุฑาทิพย์    สุขขุม
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. เด็กชายชลฑิต    อินทรหัน
1. นางสาวปัทมา    เวียงวุธ
3 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 3 1. เด็กชายอรรถพล    ภมรพล
1. นางน้ำผึ้ง    ดวงแก้ว
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพร    ลาโสภา
1. นางวิไลลักษณ์    ชูสกุล
5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวนัย    เวฬุวนารักษ์
1. นางสาวสุภลักษณ์    เนาวโรจน์
6 โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรพล    สมพิศ
1. นายสฎาษิต    สุนทรดี
7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายพรหมพิพัฒน์    สิงห์สุวรรณ
1. นายคีตภัทร    กัลยาณวุฒิ
8 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุไรพร    คำแสน
1. นางพัชรี    หนูเอียด
9 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายเมทนี    สอนสังข์
1. นายภานุพงษ์    จิตรเิอื้อตระกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................