งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 000619
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายหัสนัย    พันทวี
2. เด็กชายวิมล    จั่นจำรูญ
3. เด็กชายเพิ่มพูน    พึ่งมาก
4. เด็กชายศุภกฤต    สุริยะวงษ์
5. เด็กชายอภิรักษ์    สุเวชกิจ
6. เด็กชายนพดล    แซ่เจ็ง
1. นางสุมาลี    รามฤทธิ์
2. นางพรรณปพร    จำปาศรี
3. นางเสาวลักษณ์    สุนทโรทก
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    แซ่ต่อ
2. เด็กชายเอกลักษณ์    ธงทอง
3. เด็กชายธนกร    ขุนศรี
4. เด็กชายกฤษฎา    ทองดี
5. เด็กชายณัฐพร    ยิ้มแย้ม
6. เด็กชายสรศักดิ์    สามารถ
7. เด็กชายธนาคร    แสนอินทร์
1. นายฐาปกรณ์    สินสม
2. นางสาวเบญจมาศ    ปัญญายงค์
3 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแสง    มีแก้ว
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เหิรอดิศัย
3. เด็กหญิงรัตติกาล    รสชา
4. เด็กหญิงเปรมสุดา    ศรีสุรา
5. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    แก้วนารี
6. เด็กหญิงเขมอักษร    สิทธิพันธ์
1. นางประทุม    สังข์สุข
2. นางชวนพิศ    แววสอน
3. นางผการัตน์    กุลเรือง
4 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลักขณา    ศรีเมือง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    นาสุริวงศ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    โคตรบรรเทา
4. เด็กหญิงลักษณา    สีลาเฮียง
5. เด็กหญิงสนธยา    ดวงมั่น
6. เด็กชายศราวุธ    ไชยโวหาร
7. เด็กชายจักรกฤษ    สิทธิจันทร์
1. นางร่มฉัตร    หงษ์อุดร
2. นางวิไลวรรณ    จันทร์ถง
3. นายเกรียงศักดิ์    กมล
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. นายอาทิตย์    อาษาวิเศษ
2. เด็กชายฤทธิ์เดช    แป๊ะพาณิชย์
3. เด็กชายปารเมศร์    สิงหาทิพย์
4. เด็กหญิงอังธิดา    วงศ์มาตย์
5. เด็กหญิงกัลยา    ชุมทอง
6. เด็กหญิงกานติมา    ลือนาม
7. นายคมกฤษ    สายสมบัติ
1. นางชนกนันท์    แสงกุดเรือ
2. นางสาวโกสินทร์    นะสีทะ
3. นางสาวจุฑามณี    นิลผาย
6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    มีศิลป์
2. เด็กหญิงอรัญญา    โพธิ์พุ่ม
3. เด็กหญิงวรุณยุภา    ทองสุ
4. เด็กหญิงนันธิยา    โพธิ์ขาว
5. นางสาวกัญญาณัฐ    โสลุน
6. นางสาวอัจฉรา    สมาคม
7. นางสาวปรียาภรณ์    ทองแสง
1. นายประเสริฐ    บุญพอ
2. นางวิชุดา    ตำหนง
3. นางคัคนางค์    พื้นผา
7 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนุธิดา    ไชยชาญ
2. เด็กชายภาคีนัย    วัสแสง
3. เด็กหญิงวรานุช    จันทร์อุปลี
4. เด็กหญิงปิยะธิดา    บรรจง
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ    กอบธัญกิจ
1. นางสาวพัชรี    คุณสิน
2. นางสาวนิภาพร    ทองอ่อน
3. นางสาวรจนา    สวนรัก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................