งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 000618
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    วิศรุตไพศาล
2. เด็กหญิงอัคริยาภรณ์    สัจจะไทย
3. นางสาวพิกุลแก้ว    ชมพูประเภท
1. นางสาวจุไรรัตน์    แก้วมณี
2. นางสุลัดดา    เฟื่องธนภูมิ
2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายศิริชัย    สินทักทรัพย์
2. เด็กชายธนพงษ์    หวังตรงวิจิตร
3. นายกิตติ    ผึ้งเล็ก
1. นายทองสา    ทวีโชติ
2. นางสาวจินดามัย    ชินนอก
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิเทพ    พุ่มมะลิ
2. นายธนพล    กลิ่นคง
3. นายนวมินทร์    ติสิลานนท์
1. นางสมทรง    กีรติมาพงศ์
2. นายสุชาติ    แก้วเหล็ก
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีช่วง
2. นายประยุทธ์    จิโรจธร
3. นายมินทร์กานต์    เกษกล้า
1. นางวรฤทัย    นุริตมนต์
2. นางอรุณศรี    สังข์นคร
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพา    อุทัศพัฒนะ
2. นางสาวเพียงวัน    เสถียรเขต
3. นางสาวรัชปราณี    ขันตี
1. นางนิศากร    มูลเพีย
2. นางชฎา    วรรณภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................