งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000617
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายกุลพงษ์    สว่างไสว
2. นายอุดมเดช    ญาณศาสตร์
3. นางสาวศุภลักษ์    คำศิริ
1. นางสุพิศ    รนขาว
2. นางสาวพัชรินทร์    ปองสุข
2 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรุฒิ    ทองวิเศษ
2. เด็กชายณรงค์ชัย    ประเสริฐ
3. เด็กชายปรัญชัย    สุขสำราญ
1. นางสุดารัตน์    อ้นใจ
2. นางสิริพร    มีชูวาศ
3 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    ชอบการไร่
2. เด็กหญิงนิภาพร    เกณฑ์ขุนทด
3. เด็กชายปฐวี    จันทร์ศรี
1. นายสมบัติ    คงใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี    วินิจฉัย
4 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายกังวาล    สุวรรณสิงห์
2. เด็กชายภูธเนศ    ภูประเสริฐ
3. เด็กชายธนพล    ถำวาปี
1. นางฐิติโชค    อย่างสวย
2. นางนาริสา    หลักทอง
5 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี    อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงจันทวรรณ    จำนงค์
3. เด็กหญิงอาภาพร    ไชยสุวรรณ
1. นายวัฒนพงษ์    พรนิคม
2. นางสาวนัฏทญา    จันใด
6 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 2 1. เด็กชายรุ่งฟ้า    ภาระวัน
2. เด็กชายทองพันธ์    พานทอง
3. เด็กชายธงชัย    ทะนงค์
1. นางวัชรี    หงษ์ศรี
2. นางวงเดือน    เคนบุปผา
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรจาริน    เรือนคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    จะทอ
3. เด็กหญิงรัตติกาล    อริยะมั่ง
1. นางสุภา    ชนะกุล
2. นางจิตภินันท์    สิงห์รีวงค์
8 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    กอบกำ
2. เด็กหญิงพรรณธิวา    ศรีงาม
3. เด็กหญิงศิริพร    จากน่าน
1. นางนลินรัตน์    พริบไหว
2. นางทองวรรณ    แห่งพิษ
9 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริพร    ปัสสา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    โพธิ์กุล
3. เด็กหญิงภัชรินทร์    ปาแสนกุล
1. นางศรีไพร    มาเขียว
2. นายกันตภณ    รักพงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................