งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 000616
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอนุสรา    หมุนทา
1. นางสาวถนิมรักษ์    ชูชัยมงคล
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    โพธิ์เต็ม
1. นางสมจิต    ช่วยชู
3 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจฉราพร    ชฏาจิตร
1. นางสาวโชติกา    เปิ่นก๋ง
4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นายนคลภรส    ผุดวรรณา
1. นางกรรยา    ช่วยจันทร์
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาววารีรัตน์    ศรีบุญ
1. นางสาววยุรี    วงศ์สมศรี
6 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 1 1. นางสาวศรัญญา    ทนทาน
1. นายรพีภัทร    มั่นจิต
7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 1 1. นายสุธี    วงศ์คูณ
1. นางลัดดาวัลย์    อัมภรัตน์
8 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายพรหมพัฒน์    สิงห์สุวรรณ
1. นายสุรเชษฐ์    อุปกุล
9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริวิมล    โฮ้งจิก
1. นางรุ่งนภา    ขจีจิตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................