งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 000615
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพนัสดา    ศรีสารากร
1. นางสาวดลยา    ศิริวัฒนานนท์
2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวาสิตา    แหยมเปี่ยม
1. นางอรณุ    ดวงสว่าง
3 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    ลาหิบ
1. นายสมัย    กุตระแสง
4 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบรรพชา    อุ้ยตา
1. นางสาวกนกภรณ์    บุญเนตร
5 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 5 1. เด็กชายวรวุฒิ    แก้วเขียว
1. นางสุชาติ    โมสูงเนิน
6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    คำเชื้อ
1. นางอ้อมใจ    จันทร์กิเสน
7 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    เสาร์ปัญญา
1. นางเมธาวี    ขันทะสอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................