งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000059
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอังศุธร    แดงสุข
1. นางสาวปัทมา    เวียงวุธ
2 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรภาส    น่วมนุ่ม
1. นางสมทรง    กีรติมาพงศ์
3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนดา    รอดคลองตัน
1. นายนันทณัฏฐ์    ณัทธนาญาณอรห์
4 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กลุ่ม 3 1. นายหยกทัย    โชติรื่น
1. นายศราวุธ    กุดแถลง
5 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    ยิ่งได้ชม
1. นางวันเพ็ญ    ตันทะอธิพานิช
6 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 2 1. นางสาวหนูแพร    สุขประเสริฐ
1. นางสาวธิดาฤดี    ศรีไสว
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายนนทวัฒน์    เรือนคำ
1. นางนิชาภา    บุญเรือง
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายย่างกั๊วะ    แซ่ย่าง
1. นายสุรนันทร์    ลิ้มมณี
9 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์    เรือนเพ็ชร
1. นายภานุพงษ์    จิตรเิอื้อตระกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................