งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 000051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตติกา    ธงอาษา
1. นางสาวจุไรรัตน์    แก้วมณี
2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายจิรายุส    นกดำ
1. นางสาวจินดามัย    ชินนอก
3 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. นายรัฐภูมิ    พิกุลแก้ว
1. นางสาวปัทมา    ตรีสันเทียะ
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีช่วง
1. นางวรฤทัย    นุริตมนต์
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฌาย์    ไตรรัตน์
1. นางสาวสกาว    สีนาง
6 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. นายทองใส    พิลา
1. นายสมชาย    วงศ์เพชรศรี
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธวัชชัย    นาหมื่นไวย
1. นายสุรัช    พจน์ฉิมพลี
8 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายไพรวุฒิ    ธูปนิ่ม
1. นายไพฑูรย์    ดวงจันทร์
9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวริศรา    เตียอุดมชัยสิทธิ์
1. นางนิรมล    พิพัฒน์คุปติกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................