งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 000042
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุวิมล    ศรีดาวเรือง
2. เด็กหญิงสุภาวดี    เสือขำ
3. เด็กหญิงสุพรรษา    เตสิริ
4. เด็กหญิงวรเกศ    บุญมีมาก
1. นางสาวเมธวี    ดอกชะเอม
2. นางสาวดุสิตา    แดงประเสริฐ
2 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพวงทิพย์    คงเอียด
2. เด็กหญิงสุกานดา    ปรีชา
3. เด็กหญิงสุกาญจนา    กิ่งรัตน์
4. เด็กหญิงมณีวรรณ    พุ่มขุน
5. นางสาวประภาพร    ไตรรัตน์
6. เด็กหญิงกรรภิรมณ์    เส็งวัฒน์
1. นางสาวชมัยภรณ์    โดดำ
2. นางจิราภรณ์    ถนอมสิน
3. นายภานิวัฒน์    ฮั้นตระกูล
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ครองยุติ
2. เด็กหญิงกันยา    รัตพันธ์
3. เด็กหญิงอัญชุลีพร    ด้วงเผือก
4. เด็กหญิงศิริณัฐฎา    บุญลา
5. เด็กหญิงศศิประภา    ปัสราษฎร์
6. เด็กหญิงรัตน์มณี    ไชยขันตรี
1. นายประเสริฐ    บุญพอ
2. นางวิชุดา    ตำหนง
3. นางสุดาดวง    เกตุวิจิตร
4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 3 1. เด็กชายแสงอรุณ    บุญสี
2. นางสาวสุภาดา    ตันสันเทียะ
3. เด็กหญิงปราณี    ฤทธิ์กำลัง
4. เด็กชายธีราชัย    อดทน
5. นางสาวทัศนีย์    เย็นจัตุรัส
6. เด็กหญิงวันนา    จันบัว
1. นางทราภรณ์    ภูอ่าว
2. นางสาวยุพาพร    ศรีโยธา
3. นางสาวพานทอง    มนตรี
5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุวรรณา    พาลี
2. เด็กหญิงฐิติกา    บุญครอง
3. เด็กหญิงอินทิรา    บุญหล้า
4. เด็กหญิงสุภารัตน์    แต้มทอง
5. เด็กหญิงวิภาวี    ดาบไชย
6. เด็กหญิงอัญธิสา    สุภาพ
1. นายจิราพันธ์    แก่นแก้ว
2. นางสาวจิณห์จุฑา    ประวาสุข
6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงทวัลรัตน์    ชาเทพ
3. นางสาวเอื้องลาวัลย์    แซ่หยิ่ง
4. นางสาวนันทิชา    ชัยกาวิน
1. นางกฤษติกา    อุดปิน
2. นางวิไล    พรหมขัติแก้ว
3. นางสาววรรณธิดา    ดวงสนิท
7 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทนัท    มะยาระ
2. เด็กหญิงนภาวรรณ    กันเสย์
3. เด็กหญิงอ้อมปวีร์    คิดชอบ
4. เด็กหญิงปณิดา    คมคาย
1. นางอมรพรรณ    สุชนก
8 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรสุตา    จอมหล้า
2. เด็กหญิงกิตติมา    พรมมายะกุล
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    จันทร์ใส
4. เด็กหญิงสุชาลิณี    พลอยมณี
5. เด็กหญิงอำพร    เสนอใจ
6. เด็กหญิงอุบลรัตน์    นะฟู
1. นางสาวพนอจิตร์    ธนโชติกิติการณ์
2. นางสาวอุทัยทิพย์    ธนทิพยเนตร
3. นางสาวมนัสพร    ปวนเอ้ย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................