งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 000037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    มาลาทิพย์
2. นางสาวบุษบา    ทรงอาษา
3. นางสาวประภาพรรณ    หอมแก้ว
4. นางสาวจันจิรา    สุ่มแก้ว
1. นางกอบกุล    ลักขณานุรักษ์
2. นายทิวากร    อาจหาญ
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาวรรณ    คันใจ
2. นางสาวสุทธิษา    อินทิ
3. นางสาวน้ำหญิง    ตามตน
4. นางสาวอัจฉรี    ปันจักร์
5. นางสาวภัทรมน    หวานดี
6. นางสาวจิตรานิจ    เริงใจ
1. นางวรรณภา    มั่นเหมาะ
2. นางทองคำ    ชุ่มวิจารณ์
3. นางสาวระวิวรรณ    พนาลีจารุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................