งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 000311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพฤทัย    ช่างเหล็ก
2. นางสาวธัญญารัตน์    จงขจรสุวรรณ
3. นางสาวสุมณฑา    พิมพ์ดี
4. นางสาวสุมลทิพย์    พิมพ์ดี
5. เด็กหญิงสุนิษา    พุ่มเลิศ
6. เด็กหญิงศยามล    ศรีจันทร์เทพ
7. เด็กหญิงกมลพร    บัวงาม
8. เด็กหญิงสุทธิดา    กันบาง
9. เด็กหญิงพรทิพย์    ยิ่งยวด
10. เด็กหญิงสรัญญา    แก่นจันทร์
1. นายราเมศร์    ภาวะไพบูลย์
2. นางอัมพา    เพ็ชรนิธิ
2 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    ศรีซังส้ม
2. เด็กหญิงนภสร    ภู่ทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    ฉิมสอาด
4. เด็กหญิงอภิษฐา    ศรีสังข์
5. เด็กหญิงนิชานันท์    จันทสุริวงค์
6. เด็กหญิงกมลวรรณ    ใยบัว
7. เด็กหญิงขัตติยา    พรหมสุวรรณ
8. เด็กหญิงพันธ์กมล    จิตร์ไพศาลศักดิ์
9. เด็กหญิงเพ็ญวิภา    พรมประสิทธิ์
10. เด็กหญิงรวิพร    งามสิงห์
1. นางภาณุมาศ    นาควิเชียร
2. นางกัลยา    แขวงรถ
3 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    ชูแก้วร่วง
2. เด็กหญิงสุกัญญา    หัสชัย
3. เด็กหญิงวรัญญา    วรรณบวร
4. เด็กหญิงกิตติยา    เคี่ยมการ
5. เด็กหญิงอพัสณี    แกล้วกล้า
6. นางสาวสุรารักษ์    ไทยมิตรชอบ
7. นางสาวรัชดา    ร่างมณี
8. เด็กหญิงสิริรัตน์    เดชภักดี
9. นางสาวสุดารัตน์    ไกรแก้ว
10. เด็กหญิงสร้อยสุดา    บัวแดง
1. นายพงศ์ชิตพล    คงรอด
2. นายประพิศ    วงศ์วิชชากร
3. นางสาวหัถญา    ศิลปสงวน
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) กลุ่ม 1 1. นายภูเบศ    จำนรรจ์พร
2. นายอภิมุข    บุญศรี
3. นางสาวกนกกร    ใจสงเคราะห์
4. นางสาวณัฎฐ์จรีย์    ต้นโพธิ์
5. นางสาวดาราวลี    วิไลแสงจันทร์
6. นางสาวณัฐมน    นวนสุวรรณ์
7. นางสาวศิริพรหม    ตัณฑัยย์
8. นายบุญทวี    ช่างเหล็ก
9. นายปริชญ์    ชูศักดิ์
10. นายต้นปอ    ขวัญยืน
1. นางสุปราณี    รอดเซ็น
2. นางสาวภัทรภร    เอียดยอด
3. นายวิษณุ    ช่วยบำรุง
5 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐริกา    ทองหลอม
2. นางสาวธนศรณ์    ตั้งสุปรีชาเมธ
3. นางสาวระวีวรรณ    ทัดคุ้ม
4. นางสาวรัตติยากรณ์    รักน้ำเที่ยง
5. นางสาวศิริวิมล    หมั่นสระเกษ
6. นางสาวพรลภัส    สุทนต์
7. นางสาวกรรณิกา    สมเชื้อเวียง
8. นางสาวศิโรรัตน์    ศิริสุขเจริญพร
9. นางสาวพรธิดา    ไทยเกิด
10. นางสาวชุติมา    พฤกษา
1. นางศิรประภา    เรืองเศรษฐี
2. นางเบญจวรรณ    มาสมภพ
3. นางสาวธารทิพย์    อุปะไชย
6 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 1 1. นางสาวเมธาวี    นุชปาน
2. นางสาววนัชพร    สวัสดี
3. นางสาวกุลนันทน์    จันทะปา
4. นางสาวแพรพลอย    ราชกรม
5. นางสาวนันทิยา    คำนุช
6. นางสาวพรสวรรค์    จันทะปา
7. นางสาวชาลิสา    อ่อนลมูล
8. นางสาวชุติพันธุ์    ทองแม้น
9. นางสาวชนิกานต์    ขยันคิด
10. นางสาวมินทรา    นาคอ่อน
1. นางรวีวรรณ    นุชปาน
2. นางสาวนัฎฐิวรรษา    สิริปฐมภูษิต
3. นางพรรณี    บัวระพา
7 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤติยา    ใยบัว
2. เด็กหญิงชฎาพร    โสสุทธิ์
3. เด็กหญิงชนันทร    สวนดอกไม้
4. เด็กหญิงชลธิชา    ไพศาลธรรม
5. เด็กหญิงปวีณา    สุจริต
6. เด็กหญิงวชิรญา    ปาละวงค์
7. เด็กหญิงสิรินยา    สมแสน
8. นางสาวมานิกา    สุวรรณธาดา
9. เด็กหญิงสุรางคนางค์    ลูกเงาะ
10. เด็กหญิงอารียา    เที่ยงทัศน์
1. นางวาสนา    วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางเสาวนีย์    สีหนาท
3. นางมณีวรรณ    สุวรรณโน
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 1 1. นางสาวสลาลี    สีขวาพา
2. นางสาวณัฐริกา    ฟองอ่อน
3. นางสาววัชราภรณ์    ศรีลางค์
4. นางสาวฐิจิกานต์    ภักดิ์สอนิสิทธิ์
5. นางสาวปภัสรา    สิงห์สุวรรณ
6. นายธนวัฒน์    เทียงดี
7. นายวิทยา    บุญหล้า
8. นายสิทธิชัย    สิงห์สุวรรณ
9. นายอาณัติ    คำสิงห์
10. นายพงศกร    ประพันธมิตร
1. นางปราณี    เทียงทำ
2. นางอนุช    พลลาภ
3. นางเทวีรัศมิ์    สองหลวง
9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    แตงชัยภูมิ
2. นางสาวจุฑารัตน์    ปิ่นประเสริฐ
3. นางสาววันวิสา    หวะสุวรรณ
4. นางสาวกัณฐิกา    วงษ์บำราบ
5. นางสาวกรกนก    พรมเมืองเก่า
6. นางสาวสุดารัตน์    ศิริคุณ
7. นางสาววีรดา    ธีระสุต
8. นางสาวยุพาธิณี    จิตสุโภ
9. นางสาววีริยา    ลัญจกร
10. นางสาวธนภรณ์    หิรัญวงษ์
1. นางผุสดี    บำเพ็ญเพียร
2. นางจำนงจิต    รัตนวิจารณ์
10 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์จิรา    ตันอินต๊ะ
2. นางสาววริชยา    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวเกวลิน    คิดดี
4. นางสาวกิตติมาภรณ์    ก้อนมณี
5. นางสาวรัตติญาภรณ์    เผ่าต๊ะใจ
6. นางสาวสุภัสสรา    เครือคำ
7. นางสาวสุภาพร    สุจริต
8. นางสาวลดาวัลย์    ไชยปลาด
9. นางสาวจิราภรณ์    พลกล้า
10. เด็กหญิงรวิการต์    วุฒิรัตน์
1. นางวิไลลักษณ์    วงศ์วัจนสุนทร
2. นางพวงทอง    อยรังสฤษฎ์กูล
11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาววารุกาญจน์    วิริยะ
2. นางสาวรัมภ์รดา    คำบุรี
3. นางสาวภัควลัญชญ์    ต๊ะสุทา
4. นางสาวกาญจนา    กำลังมาก
5. นางสาวอลิสา    คำแปงเชื้อ
6. นางสาวสุภีภัสร์    สารีบุตร
7. นางสาวพลอยชิสา    ศิวัฒน์นิธิกุล
8. นางสาวจันทร์จิรา    ทาสิทธิ์
9. นางสาวมินตรา    อุ่นเมืองแก้ว
10. นางสาวเบญจพร    เงินบาท
1. นางพัทธนันท์    วงศ์สรไชย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน    เพ็งมา
12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิมล    จิตรใจ
2. นางสาวจรัสรวี    สุรวงศ์
3. นางสาวกมลชนก    ยิ้มฉาย
4. นางสาวนัทสิมา    วงศ์ศิริ
5. นางสาววิโรชิณี    ใจเดช
6. นางสาวธมลวรรณ    ชนิตรนันท์
7. นางสาวศุภีพิชญ์    ทองประไพ
8. นางสาวนิตย์ประภา    คิดชอบ
9. เด็กหญิงศุภนุช    ไวทยาสิน
10. นางสาวสุดารัตน์    บุญเรือง
1. นางสาวนิตยา    คำหน่วย
2. นายอานนท์    กัวตระกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................