งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 000310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 1 1. นายวรทย์    เมธาพิพัฒน์
2. นางสาวณัฐพร    ด้วงเฮี้ยม
1. นางสาววิจิตรา    จุลละนันทน์
2. นางทัศนีย์    คันธจันทน์
2 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 2 1. นายอภิรยุทธ    ทันใจ
2. นางสาวกฤษณา    ฤทธิสาร
1. นางยุพิน    ทันใจ
3 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 4 1. นายธีรศักดิ์    พันธ์พืช
2. นางสาวกนิษฐา    ทิพย์เสภา
1. นางสาวจิราวรรณ    ทองศรี
4 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 2 1. นางสาวพรทิพย์    แสงสว่าง
2. นายจตุรงค์    บุญขันธ์
1. นางสาวพฤกษา    ชูช่วย
2. นางสุมาลี    ทองสุด
5 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุภัทร    เทพเพชรรัตน์
2. นายสุทธิภัทร    อุบล
1. นางสาวกัลยาณี    เรืองเพ็ง
2. นางจุฑารัตน์    ปลื้มกมลา
6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 1 1. นายธนพล    ประดิษฐ์ธรรม
2. นางสาวธัญชนก    กิจทรัพย์ทวีกุล
1. นายสุทธิรัตน์    ประชุม
2. นายทวีศักดิ์    เจริญเตีย
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นายวุฒิภัทร    ผิวสว่าง
2. นางสาวรุจิรา    แหวนนิล
1. นางสุชาดา    ทองสมบูรณ์
2. นางพิณภาคย์    บุตรจันทร์
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 1 1. นางสาวพร่างเพชร    ศิริอำนาจ
2. นายเกรียงไกร    ทับชา
1. นางเทวีรัศมิ์    สองหลวง
2. นางปราณี    เทียงทำ
9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. นางสาวมุขครินทร์    โคตรชัย
2. นายธนพล    ชัยแก้ว
1. นางสาวนภามาศ    ธานี
2. นางรุ่งนภา    จันทร์ใส
10 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายวัชรพงษ์    พรมมี
2. นางสาวจุฑามาศ    พงษ์ศิริยะกุล
1. นางอาภาภรณื    การสมวรรณ์
2. นางนงเยาว์    ภูมิคอนสาร
11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวชญาพันธ์    ฟูคำ
2. นายพัชรพงษ์    ปันทิยะ
1. นางวัชราวัลย์    ไชยชื่น
12 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทริกา    กล่อมเบี้ย
2. นายมงคล    รุ่งแจ้ง
1. นางสายพิณ    กันไว
2. นางสาวศิรินภา    รูปดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................