งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 000309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธีกานต์    โชติรัตนศักดิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    จันทร์ต๊ะ
1. นางวรรณา    พันธุ์ชนะวาณิช
2. นางสาวณภัค    เห็นงาม
2 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเซม    เลิศหงิม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีบุญจิตร์
1. นางสาวสุณัฏฐา    ทองนาค
2. นางนิธิมา    กาญจนเกตุ
3 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    คชภักดี
2. เด็กชายอัครเดช    บุตรทอง
1. นางวิไล    เจริญกุลพานิช
2. นางพรรณี    รัตนโกศัย
4 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาริน    สังข์เพ็ชร์
2. เด็กชายวรินทร    คลายกลิ่น
1. นางสาวพฤกษา    ชูช่วย
2. นางพิมพา    พันธุ์ลำยอง
5 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์กมล    สังข์กรด
2. เด็กชายธนวัฒน์    ไชยวรรณ
1. นางชบาน้อย    ชัยทอง
2. นางฤตินันท์    ไชยสงคราม
6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิฌาธร    พันชนัง
2. เด็กหญิงธนัชญา    พันชนัง
1. นางเยาวลักษณ์    แทนนิกร
2. นางสาวปิยะชนก    นามทอน
7 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาภารัตน์    กงนารี
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    สิทธิมงคล
1. นางกรรณิกา    สุทธิแพทย์
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นายภาคภูมิ    เจริญวิภาส
2. นางสาวสุภัทรา    หมื่นน้อย
1. นางวิภา    เมืองสอน
2. นางนันทยา    พรหมกูล
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภามินี    มูลศรีแก้ว
2. เด็กชายอนันตโชค    รักธัญญะการ
1. นางศุภนุช    คงถวิลวงศ์
2. นางวรางคณา    อุ่นอุดม
10 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนราธร    จอมฟู
2. เด็กหญิงอรวรา    ทองประเสริฐ
1. นางสาวประภาวดี    คำเขื่อน
2. นางเครือวัลย์    โพธิวงศ์
11 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกานต์    ชัยพรหม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    อริยะวงศ์
1. นางสุภาพ    น้อยจันทร์
2. นายสุเทพ    มาคง
12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    พูลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพลอยงาม    เร็วงาม
1. นางน้ำค้าง    สุขเกษม
2. นางนวลนิภา    นิลกัณหะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................