งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 000308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 4 1. นางสาวศศิชา    พูนพล
1. นางอรินยา    สถิรชาติ
2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิมาภรณ์    เครือละม้าย
1. นางภรภัทร    วิริยางกูร
3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิรัตน์    สำลี
1. นางสาวสุภาพร    บุญธรรม
4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 2 1. นางสาววัชราภรณ์    เล็กแก้วเกื้อ
1. นางสาวสมทรง    คงจินดามุณี
5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 1 1. นายจรัญ    ซื่อตรง
1. นางสายใจ    ชุมแก้ว
6 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตจนา    นนทญาทรัพย์
1. นางศันสนีย์    สมาธิวัฒน์
7 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวินี    ทินโฮง
1. นางทองหลาง    เหล่าลาภะ
8 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติพร    อันทะแสง
1. นางกมลวรรณ    ดวงอ่อนนาม
9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 3 1. นางสาวมะลิวัลย์    สารภาพ
1. นางเพ็ญ    ประเมศรี
10 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายธราพงษ์    ลุละวัน
1. นางสาวจอมทอง    พิเคราะห์งาน
11 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายวิรุจน์    ไชยมงคล
1. นางสาวรัตนา    อินทิยโกเศศ
12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญวารัตน์    ปั้นทอง
1. นางสาวชญาน์นันท์    เลิศอมรวัชร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................