งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 000307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    เอี่ยมสะอาด
1. นางสาวเกศกัญญา    กรดเกล้า
2 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนากานต์    ยี่รัญศิริ
1. นายอธิพล    ศรีรุ่งกาญจน์
3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนิดา    แย้มลา
1. นางสาวดวงพร    พงษ์พิทักษ์
4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานปิติ    พลคณา
1. นางรุ่งรัตน์    ใยฤทธิ์
5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ทรัพย์ไพบูลย์
1. นางสาววรารัตน์    นาพิรุณ
6 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุมาพร    วรรณเพ็ชชา
1. นางรัชนี    วนาพิทักษ์วงศ์
7 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวอรัญญา    ศิริปะกะ
1. นางธมลวรรณ    ศรีหริ่ง
8 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 2 1. เด็กชายรักชาติ    ทองดอนดู่
1. นางอาภรณ์    แสวง
9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    ทิพย์นางรอง
1. นางมะลิวัลย์    เจิมจอหอ
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวชลิตา    พูลเลิศ
1. นางสาวไพลิน    บุญเจริญ
11 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายโชคทวี    ขอบทอง
1. นางสาวนุชจรินทร์    แสนแปง
12 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชิดชนก    ยอดปรีด์
1. นางสาครรัตน์    บุญช่วยชู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................