งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 000306
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 1 1. นายพงศ์ระพี    ศิริเหลืองทอง
2. นายศิวกร    โสมจันทร์
3. นายเพชร    พรหมสีทอง
4. นายศุภชีพ    กนกพัฒนาการ
5. นายพชร    โจรน์บุญถึง
6. นายสรรเพชญ    สร้อยสน
7. นายสุทธิวัชร์    หอมนาน
8. นายสหพชร    เพชรบรม
9. นายภานุพงศ์    ทรัพย์สมบัติ
10. นายณัฐดนัย    ไพรวัลย์
11. นายอธิวัชร    อมรชัยยาพิทักษ์
12. นายตรีภูรินทร์    พุทธิพงษ์
13. นายปฐมพงศ์    เอกผดุงพงศ์
14. นางสาวศิริพร    ทรงปัญญา
15. นางสาวกนกวรรณ    พุ่มทอง
16. นางสาวปรียาภรณ์    แสงทวี
17. นายภานุพงศ์    ทองดีเลิศ
18. นางสาวชนกานต์    ดีคล้าย
19. นายสหรัฐ    พัฒนศิริ
20. นายภาณุพงศ์    ปัจศรี
1. นางรุ่งนภา    คงเพ็ชรศักดิ์
2. นายจิตเสน    เหล็งหวาน
3. นายชัชพล    ศิริกุล
2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. นายจรูญศักดิ์    อินทรักษา
2. นางสาวกรชนก    หงวนตัด
3. นางสาวสุชัญญา    ดอกไม้เทศ
4. เด็กชายอัทธ์พงศ์    ล้อมวงษ์
5. เด็กชายวีรชล    แสงภูเขียว
6. นางสาวจันทร์พิมพ์    แสงคำ
7. นายเจษฎา    แสนมาตร
8. นายพลวัต    ยอดปรางค์
9. นายพิเชษฐ์    สว่างศรี
10. นายธีรวัฒน์    วีระวงษ์
11. นายสุธน    ศรีเบญจญาณ
12. เด็กชายเกษมสันต์    สุขสนอง
13. เด็กชายธณดล    เขียวสัังข์
14. นายณัชพล    วัชรประทีป
15. นายศักรินทร์    นุชสวาท
16. นายสราวุธ    สุวรรณสิงห์
17. นายจิระเมด    นาวายุทธ
18. เด็กชายเจษฎาพันธุ์    ศรีบุญธรรม
19. เด็กชายวรายุทธ    ยางเอี่ยม
20. นายพงษ์พิพัฒน์    วงษ์จันทร์
1. นางเนาวพร    คงสมนึก
2. สิบเอกวีระ    คงสมนึก
3. นายประพนธ์    ชิดปราง
4. นายไชยพร    แย้มมี
5. นางศศิกานต์    กลิ่นเกษร
3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    ทองพัฒน์
2. นายครองธรรม    ธรรมครองอาตม์
3. นายณัฐพงศ์    พรหมใจดี
4. นายณัฐวัฒน์    ขวัญเมือง
5. นายเดชนิน    เฟืองเดช
6. นายธนพล    บุญชู
7. นายธิติสรณ์    เอียดจันทร์
8. นายนฤเบศร    บุญชนะ
9. นายภัทรดนัย    พูลพิพัฒน์
10. นายรักษ์พงศ์    รักษ์กำเนิด
11. นายฤชากร    เนียมรุ่ง
12. นายศุภวิชญ์    กลิ่นหอม
13. นายสญชัย    จันทร์ปล้อง
14. นายอภินันท์    เสทิน
15. นายอลงกรณ์    บุญเพ็ชร์
16. นางสาวพงศ์ผกา    พรหมคล้าย
17. นางสาวพนิดา    แสงอุทัศน์
18. นางสาวพุธิตา    สีสังข์
19. นางสาวภัทรวดี    เหล่าอั้น
20. เด็กชายสุรเกียรติ    รอดนาค
1. นายเกรียงศักดิ์    เมฆสุข
2. นางบัวมาศ    อุบลรัตน์
3. นางสาวนูรียะห์    เซ็ง
4. นางทัศนีย์    สิทธิสุวรรณ
5. นางสาววรรณยุพา    กาญจนพงศ์
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    แก้วเอียด
2. นายธนากิจ    กิ้มเส้ง
3. นายศุภวิชญ์    แก้วดีพร้อม
4. นายอัษฏาวุธ    วรรณะ
5. นายสมศักดิ์    คงศิริ
6. นายกิตติศักดิ์    กลับคง
7. นายจักริน    ชื่นทับ
8. นางสาวขวัญฤดี    อนันตรัตนกุล
9. นางสาวธิดารัตน์    ยอดซ้าย
10. นางสาวรัตติกาล    ขุนนะ
11. นางสาวอภัสราวดี    เมืองแก้ว
12. นางสาวอรวรรณ    เอียดขวัญ
13. นางสาวอรุณวรรณ    นวลออง
14. นางสาวอารีดา    สอนแก้ว
15. นางสาวยุภาวรรณ    แสงสว่าง
16. นางสาวนริสา    โชติเพชร
17. นายสิทธิโชค    นวลศรี
18. นายณรงค์รัตน์    ยกจันทร์
19. นายโชติพัทธ์    ศรีอนันต์
20. นายชาญวิทย์    อินทรมนตรี
1. นางสาวธัญกร    สุมาธะโร
2. นางสาวหทัยกาญจน์    นิลพันธ์
3. นางสาวสุเพ็ญ    สุวรรณพานิชย์
4. นางสาวสุชาดา    รามไชย
5. นางสาวสมพร    สุภเพียร
5 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) กลุ่ม 1 1. นางสาวสมกมล    ชัยทอง
2. นางสาวนัทธิดา    คงณรงค์
3. นายศักดิพันธ์    เจริญรัตน์
4. นายศุภสิทธิ์    ผลแก้ว
5. นายวรวัชร    พัวพันธ์
6. นายเจตวรรธ    ภัทรปกรณ์
7. นายวุฒิศิลป์    รังสิตสวัสดิ์
8. นายอรรถพงษ์    เพ่งพิศ
9. นายเด่นภูมิ    ลิ้มวงศ์
10. นายธนวันต์    รามศิลป์
11. นายณัฐกิตติ์    จันทร์พุ่ม
12. นายดนุเดช    ด่านสกุลรัตน์
13. นายอภิสิทธิ์    เลิศพิทยานนท์
14. นายภมร    อินทสอน
15. นายบุญชัย    ทองมา
16. นายฟูอาดี    สมุทรสารัญ
17. นายภัทรัตน์    ชูแสง
18. นางสาวนัฐมล    เครือทอง
19. นางสาวชณารัตน์    เพ็งกุล
20. นางสาวทัศนียา    แก้วทับทิม
1. นางสุคนธ์    เทพณรงค์
2. นายสมชาย    เจริญฤทธิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย    ผสารพจน์
4. นางลาวัลย์    ตันเถียร
5. นายเพลิน    โอรักษ์
6 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรศรี    ทองแย้ม
2. นายทศพล    ทองคำอ่อน
3. นายชาคริต    เปรมศรี
4. นายมนัสวี    อรอ่อน
5. นายพีระพงษ์    พรมชาติ
6. นายภาณุพงศ์    บุญรอด
7. นายยุรนันท์    เขียวแจ่ม
8. นายวัฒนา    สุวรรณ์วัฒนะ
9. นายณัฐกรณ์    บุญลาภ
10. นางสาวชญาทัช    พรคำแก้ว
11. นางสาวราชาวดี    ศรีดิษฐ์
12. นายปยุต    สายทอง
13. นายวีระพล    ดอนมะเดื่อ
14. นายสุเทพ    คำสิน
15. นางสาวเบญจวรรณ    มัติพงษ์
16. นายธีรพงษ์    วิริยะประกอบ
17. นายธีรยุทธ    จันทงาม
18. นางสาวสุนิษา    ธนบุรี
19. นายปกรณ์    แหม่มเชย
20. นายฉัตรภาณุกร    วงษา
1. นายณัฏฐชัย    รักษาสุข
2. นางศลิษา    สิงห์โตทอง
3. นางภัทรภร    สุวรรณจรัส
4. นายสราวุธ    จุมจันทร์
5. นางสาวชมพูนุท    บุญรอต
7 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นายสุพัฒนากร    บุปผา
2. นางสาวมิ่งสมร    บุญมา
3. นายฤทธิชัย    อันภักดี
4. นายทศพล    กลับผดุง
5. นายวีระยุทธ    วงษ์ชมพู
6. นายชาคริต    มูลสมบัติ
7. นายปฏิภาณ    นามแสง
8. นายศักรินทร์    สีหาลุน
9. นางสาววณิชชา    พะเลียง
10. นางสาวนิศา    เทศทัน
11. นางสาวฌาลวดี    โภคทรัพย์
12. นางสาวธัญลักษณ์    พรมเสน
13. นายวันชัย    คำชา
14. นางสาวธนัทอร    สมฤทธิ์เดชะ
15. นางสาวมัญริกา    เวียงแก้ว
16. นางสาวประภัสสร    วันเนาว์
17. นายนันทวุฒิ    พรรคพิง
18. นายธนพล    มหามาตร
19. นายอภิสิทธิ์    พรมจันทร์
20. นายอัฐพล    ธุระยศ
1. นายกิตตินิพนธ์    สิรินทรภูมิ
2. นางเครือวัลย์    คงรักช้าง
3. นางนวลจันทร์    เลิศศึกษากุล
4. นางเยาวภา    ไชยเชษฐ์
5. นางสาวสุวพี    พรหมมีเนตร
8 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 2 1. นางสาวหทัยชนก    ด้วงคำ
2. นายสุรเกียรติ    ปัจจัย
3. นายสมใจ    ไชยสนาม
4. นายสุริยัน    แก้วลาญ
5. นางสาวมยุรา    ราชแสง
6. นางสาวกนกกาญจน์    นันโท
7. นายชัยณรงค์    ทิพย์ทำมา
8. นายปรีชา    ชาติงาม
9. นายอภิรักษ์    พงษ์อุทธา
10. นายวรวุฒิ    แสงนอก
11. นายชัยพร    รึผาดำ
12. นายภาคภูมิ    ยักคะฮึม
13. นายกิตติพงษ์    สิงห์คำ
14. นางสาวจุลนีย์    ภูมิวิเศษ
15. นางสาวเกศดา    วงศ์สวัสดิ์
16. นางสาวจุฑารัตน์    วงษ์ทอง
17. นางสาวชัชธิดา    ลิขิตอัมพร
18. นายกิตติพงษ์    พันธ์แก้ว
19. นางสาวสุธาสินี    น้อยบุดดี
20. นายศิวกร    กระแสศัพย์
1. นายเรืองเดช    เกิ้นโนนกอก
2. นางปราณีต    อุดมพันธ์
3. นายอนุชิต    เปรมปรี
4. นายอภิชาติ    ประสิทธิ์นอก
5. นางนันทนาตรี    เผ่าศิริ
9 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 2 1. นายจิรภาส    สิงหเสนา
2. เด็กหญิงสุธิดา    จันทร์เนียม
3. นางสาวประภาสิริ    ไตรปาน
4. นายสุริยะ    แก้วลา
5. นางสาวรัชนีกร    หงษ์ศาลา
6. นายปุณณพัฒน์    สุดสกุล
7. นายนฤเบศธ์    อึ่งชื่น
8. นายศักรินทร์    พรหมบุตร
9. นายรุ่งศักดิ์    ชมทอง
10. นายตูม    คำฟู
11. นางสาวกวินทิพย์    โกฎหอม
12. นายสมพงษ์    พันเนตร์
13. นางสาวศิริลักษณ์    แก้วกล้า
14. นายจักรกฤษ    ทองมาก
15. นางสาวประภาศิณี    ช่วยศรี
16. เด็กหญิงชมพูนุท    ชูเด่น
17. นางสาวปทิตตา    จุไรวรรณสุทธิ
18. นายจักรราช    เอี่ยมสะอาด
19. นางสาวพัชรา    โพธิ์จิตร
20. นายขรรค์เพชร    คงสุุข
1. นางอำพา    ปรากฎชื่อ
2. นางวัลลภา    สุขบรรเทิง
3. นางนภา    เชื้ออินทร์
4. นางวันเพ็ญ    บุญยืน
5. นางสุนันท์    สุขประเสริฐ
10 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจมาศ    ญาติทอง
2. นายอุกฤต    คนสอาด
3. นายอนุกูล    คนสอาด
4. นายศุภวิชญ์    บุญขวาง
5. นายบวร    สาระจันทร์
6. นางสาวจุฬารัตน์    จิโน
7. นายเอกสิทธิ์    สิทธิ
8. นางสาวกวิตา    บุญญานุพันธ์
9. นางสาวจุรดาพร    ศรีคำดี
10. นายกันต์กฤษฎ์    ศรีทิพย์
11. นางสาวณัฐกานต์    สายละออ
12. นายธนกร    สาระจันทร์
13. เด็กหญิงศรินทร์ญา    ตามควร
14. นายปรัชญา    มณีวรรณ์
15. นายทศพร    สวาสดิ์
16. นายนนทนันท์    กิติ
17. นางสาวณัฐกานต์    วังอินต๊ะ
18. นางสาวขวัญกมล    บุญห้า
19. นางสาวนิชกานต์    ธรรมสอน
20. นายศุภฤกษ์    ฮวดเจียม
1. นายภาณุวัฒน์    กุ่นใจ
2. นางสาวประภาพร    มอญแสง
3. นายอาบบุญ    สมชำนาญ
4. นายสุรพล    สุนันต๊ะ
5. นายพีระพล    กระมุท
11 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวกาญจนาพร    หนักแน่น
2. นายกิตติศักดิ์    เจริญใจ
3. นายจีรพันธ์    ริยะนา
4. นางสาวชฎาพร    เจริญเดช
5. นางสาวณัฐนรี    สมบุตร
6. นางสาวณัฐนิชา    ใจเตียม
7. นายธีรนพ    กาพย์ตุ้ม
8. นายนลธวัช    วรรณวงศ์
9. นางสาวปิยะรัตน์    ทามูล
10. นางสาวพรรณิกา    ศรีธิ
11. นางสาวพัชราพร    กุออ
12. นางสาวพาขวัญ    ธนันชัย
13. นางสาวพิมลพรรณ    นะที
14. นายวศิน    ทาระคำ
15. นางสาวศุภกานต์    เภสัชชา
16. นางสาวอภิญญา    ไชยบุตร
17. นางสาวอังคณา    กุลเม็ง
18. นายอัจฉริยะ    ขุนทรงอักษร
19. นางสาวเกษรา    กาวิน่าน
20. นายเจษฎางค์    วงศ์แสนสี
1. นายธีระยุทธ    ไชยชนะ
2. นางนุชนาฎ    นาแก้ว
3. นางสาวปิยาภรณ์    กันเกตุ
4. นายสามารถ    ใสญาติ
5. นางสาวแพรวนภา    ตาคำ
12 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    มาดี
2. เด็กชายนรวิชญ์    ปั้นนาค
3. เด็กชายณัฐพงษ์    ชะนะพยัคฆ์
4. เด็กชายอนุพงศ์    มีอ่อน
5. เด็กชายบวรลักษณ์    คุณชื่น
6. เด็กชายณัฐพล    จำปาดิบ
7. นายสมรักษ์    อ้อยฉิมพลี
8. นายอดิชัย    พิงฉิมพลี
9. นายโอภาส    อุส่าห์ดี
10. นายธนทัต    วุฒิกาญจนกุล
11. นายศุภวิชญ์    แสงสังข์
12. เด็กชายธนาภัทร์    พรามวงษ์
13. นายอฐิโชค    มั่นพุฒ
14. นายศุภณัฐ    อาจมาก
15. นายวัชรพงษ์    พรไตร
16. นายชลวรุตม์    จันทร์ประทัด
17. นายอนุรักษ์    บัวฉ่ำ
18. นายอนรรฆชัย    อ่อนภูมี
19. นายธนศักดิ์    สังวริ
20. นายทิวา    อ่อนภูมี
1. นางพันทิพา    สิงหัษฐิต
2. นางสมภูมิ    สมัครการค้า
3. นางรัตนา    ชิงชัย
4. นางสาวจงกลนี    ลีนะกุล
5. นางพรรณี    อภิญญานุวัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................