งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 000305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชชนันท์    ธโนปจัยสิทธิคุณ
2. นางสาวสุนิสา    ตะกรุดเพชร
3. นางสาวโมฬีมาศ    โมฬีพันธ์
4. นางสาววันวิสา    ทรงบันดิษฐ์
5. นางสาวกรรณิการ์    ศิลากุล
6. นางสาวศุภรัตน    พัฒนพงศ์โสภณ
7. นางสาวบัณฑิตา    สิงห์โต
8. นายวรภพ    สง่าวงษ์
9. นายพลวัตร    คล้ายนิ่ม
10. นางสาวจิราพร    มาลี
11. นายวชิรพล    วิทยา
12. นางสาวนภาพรรณ    เขาทอง
13. นางสาวชญานิษฐ์    ภิรมย์ชม
14. นางสาวนันทพร    สิงห์คำ
15. นางสาวจีรนันท์    จงทอง
16. นางสาวกิตติวรา    กาวิจันทร์
17. นางสาวปัถยานี    สลุงอยู่
18. นางสาวณัฐพร    บุญจันทร์
19. นายณัฐพล    หักหาร
20. นางสาวศิรีโสภาพรรณ    กลางท่าไค่
1. นายปรีดา    มีนา
2. นางนิตยา    มีนา
3. นางสาวกรองกาญจน์    วงค์เครือวัลย์
2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 3 1. นายคมสัน    มังกร
2. นายเดชณรงค์    ศรีวิเชียร
3. นางสาวสุพัตรา    ทัพแสงศรี
4. นางสาวอภิรดี    อู่สุวรรณ
5. นางสาววัลลภา    สอนง่าย
6. นางสาวมธุสร    สารนอก
7. นายอนันต์    มาประเสริฐ
8. นายปฏิภาณ    รสารักษ์
9. นายอิสรภาพ    พลารชุน
10. นายจัตวา    รุ่งเรือง
11. นายเอกราช    พุทธรัตน์
12. นางสาวกรรณิการ์    บุแก้ว
13. นางสาวแก้วตา    ทองประสม
14. นางสาวสุพิชชา    พิศวงษ์
15. นางสาวกนกกาญจน์    พูลสวัสดิ์
16. นายพรตชนะ    อยู่นอน
17. นายศักดิ์สิทธิ์    แสนสุข
18. นายภานุวัฒน์    แสงจิยะพันธุ์
19. นายภาคภูมิ    โสขุมา
20. นางสาวเฉลิมขวัญ    ธูปทอง
1. นางประอรศิริ    ชวีวัฒน์
2. นางดวงเดือน    รุ่งเรือง
3. นายนพดล    จุ้ยเปี่ยม
4. นายสิริ    อินโพธิ์
5. นายบัลลังก์    แก้วโกสีย์สกุล
3 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. นายวิวัฒน์    มูลกุล
2. นายธนวิน    ทิ้งอีด
3. นางสาวตัสลีมะฮ์    ซอบีรีน
4. นางสาวโสรญา    หมาดสาหรน
5. นางสาวกัญญารัตน์    ทะเลลึก
6. นางสาวพิมพิไล    สูงใหญ่
7. นางสาวอรุณรัตน์    หมาดปีนัง
8. นางสาววรรณภา    บาโง้ย
9. นางสาวหัษติญา    แข่งขัน
10. นางสาวชมพูนุช    เกื้อชาติ
11. นางสาววนิดา    อุตส่าห์
12. เด็กชายวสันต์    เสียงยาว
13. เด็กชายวิศณุ    สิทธิชัย
14. นายอนุศรณ์    ทะเลลึก
15. นายวีระศักดิ์    นุกูลกิจ
16. นายอนันต์    สันม่าแอ
17. นางสาวณัฐกมล    หวังผล
18. เด็กชายนันทวุฒิ    ทะเลลึก
19. นางสาวธัญญารัตน์    ไกรณรงค์
20. นายณัฐพงค์    สิทธิมนต์
1. นายศิริ    ศิริรักษ์
2. นางสาวนิรมล    นวลจันทร์
3. นางวาสนา    ย่าสันติ
4. นางจินตนา    อ่อนหวาน
5. นางชลิดา    เกื้อชาติ
4 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) กลุ่ม 1 1. นายนทีกานต์    เศษลือ
2. นางสาวปรียานุช    มีอยู่เต็ม
3. นางสาวกานติมา    โสมณวัฒน์
4. นางสาวธันยพร    นุ้ยพิน
5. นางสาวทัศนีย์    เอี่ยมสุพรรณ
6. นางสาวภิชยาภรณ์    จันทรชู
7. นางสาวสุภาพร    ดำรักษ์
8. นางสาวนลินี    คูสาย
9. นางสาวอทิตยา    กุศล
10. นางสาวหยก    บำรุงเวช
11. นางสาวรัตติกาล    ม่งเก
12. นางสาวชฎาพร    เพชรนิล
13. นางสาววนิดา    โต๊ะพ่อ
14. นางสาวธนาภรณ์    แก้วสุขใส
15. นายภานุพงศ์    เชื้อแก้ว
16. นายธนวัฒน์    ศรีเกษม
17. นายพิสิทธิ์    บุณนะอภัย
18. นายอานนท์    ทวีพันธ์
19. นายสันติ    เพชรนุ้ย
20. นายอชิระวิชญ์    โชครุ่งเจริญถาวร
1. นางสาวภัทราวดี    แก้วผุดผ่อง
2. นายอาสาด    ขุนเศษ
3. นายสุวโรจน์    สุดจิตร
4. นางกัลญารัตน์    คงกัลป์
5. นายวรรณชัย    ทองจันทร์แก้ว
5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสกลธร    สิงหพันธ์
2. เด็กหญิงพู่ไหม    ไกรแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ซุ่นคง
4. นางสาวญาดาภา    ปลัดจิ๊
5. นางสาวณัฐพร    ไพบูลย์สมบัติ
6. เด็กชายพจน์พงศ์    ประยูรวรรณ์
7. นายกริช    ประยูรชาติ
8. นายพัชรพล    ศรีมาทรัพย์
9. นายซัมซูดิง    หมานเหม
10. เด็กหญิงนวพร    ไพศาลรัตนานุกูล
11. นายอนันต์ยศ    ลิ่นแก้ว
12. เด็กหญิงธันยกร    สารมาศ
13. นางสาวภัทรานิษฐ์    โกยทา
14. นายสิริพงศ์    เหมือนพะวงศ์
15. นายสุทัศน์    ประสพสุขโชค
16. นางสาวอิสรา    เด่นดวงหทัย
17. นางสาวนภัสสร    สุคนธปฏิภาค
18. นางสาวณัฐณิชา    เซี้ยห้วน
19. นางสาวสุพิชญา    ดำสี
20. เด็กหญิงอมลรุจี    สุขนิรัตน์
1. นางวัฒนี    อ่องแก้ว
2. นางสาวกฤษณา    อินทรภักดิ์
3. นางสาววาสนา    บวรภิรมย์
4. นายสุพัตร    บุญแสง
6 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. นายอรรถวิท    นักเคน
2. นายสุเมธ    พรมทอง
3. นายวรากร    ก้อนวิมล
4. นายวิษณุสรรค์    สีหะวงษ์
5. นายวุฒินันท์    อุสาหะ
6. นายดนุพล    สุขอยู่
7. นายกษิดิ์เดช    แสงกุศล
8. นางสาวนัจนันท์    ไตรพล
9. นายมนัสวี    ขุนเที่ยง
10. นางสาวมะลิวรรณ    จันโท
11. นางสาวณัฐธิดา    ศรีสมบัติ
12. นางสาวอภิรดี    ลุ้งแก้ว
13. นางสาวโสภิต    ทูคำมี
14. นางสาวชุลีพร    ชื่นวิริยกุล
15. นางสาวขวัญแก้ว    พระโกฏ
16. นายพิริยา    คู่คิด
17. นางสาววรกมล    เทศสวัสดิ์
18. นายเจตนิพัทธ์    ด่านกุมภา
19. นายกอบชัย    วรเพียน
20. นางสาวนุชรี    ตรวจนอก
1. นายณัฏฐชัย    รักษาสุข
2. นางศลิษา    สิงห์โตทอง
3. นางสุกานดา    แก้วลอย
4. นางภัทรภร    สุวรรณจรัส
5. นางสาวสุนันทนา    หมั่นพลศรี
7 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    เล็ดเต้
2. นายวิศิษฐ์    พิกุล
3. นางสาวเจนจิรา    พรมร้อยโท
4. นางสาวธนภรณ์    พหลทัพ
5. นายภาคภูมิ    ค้อมสิงห์
6. นางสาวนัฐพร    เสมียนสิงห์
7. นางสาวปวีณา    วงศ์เจริญ
8. นางสาวภัทชา    มหิธิธรรมธร
9. นางสาวพร้อมพรรณ    กิตติกาวสุวรรณ
10. นางสาวพิมพ์วิภา    เคนอุทุม
11. นางสาวอภิรดี    วงค์จันดี
12. นางสาวศรัณย์พร    มีเหง้า
13. นางสาวอนัชฌา    โภคาแสงสวัสดิ์
14. นางสาวอภิญญา    บุตรศรีภูมิ
15. นายทรงกรด    โยธารักษ์
16. นายทินกร    อินทร์รินทร์
17. นายประทีป    อารมย์
18. นายพิริยัง    โพธิราช
19. นายจอห์น    เวสท์บรู๊ค
20. นายณัฐวุฒิ    นามวงศ์
1. นายประจักษ์    เกษแก้ว
2. นางอัมรินทร์    นารินทอง
3. นางสุจิตรา    ราชป้องขันธ์
4. นางประไพศรี    ศรีทอง
5. นางสาววิไลพรรณ    พิมพ์วัน
8 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กลุ่ม 3 1. นายเรืองดนัย    บุญจอง
2. นายธีรวัฒน์    จันทร์นคร
3. นายตกูล    สายนาโก
4. นายวีรยุทธ    สมัครนิล
5. นายอิทธิวาท    จันละบุตร
6. นายศิวกร    ศรีสุข
7. นายนวกานต์    สุริยะ
8. นางสาวธิติมา    ชี้พรอำนวย
9. นายสมพงษ์    จันทบูรณ์
10. นางสาวจารวี    อุทรักษ์
11. นายสุเมธ    อุทรักษ์
12. นางสาวอาภาศิริ    สะตะ
13. นางสาวมาลินี    อิ่มอุรัง
14. นางสาวพรพรรณ    ชิณฤทธิ์
15. นายภานุวัฒน์    ฉันประเดิม
16. นางสาวจารุณี    ยันทแย้ม
17. นางสาวอรพรรณ    ดลชม
18. นางสาวชญานิน    พลกุล
19. เด็กชายอภิลักษณ์    โพธิสม
20. นางสาวณิชกานต์    อัฐนาค
1. นายจำรัส    หาญกุล
2. นางนุชรี    บุญโพธิ์
3. นางจิราภรณ์    โชติรื่น
4. นางลมปราณี    ถามณี
5. นางเสาวรัตน์    อุดรพิมพ์
9 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนภา    นนพละ
2. นางสาวสุดารัตน์    ไชยคำ
3. นางสาวกัลยา    พร้อมสุข
4. นางสาวสายธาร    หารจิตร
5. นางสาวพรทิพย์    บุตรแก้ว
6. นางสาวกรกนก    สอนพงษ์
7. นางสาวสุขมาภรณ์    ส่งศรี
8. นายรณยุทธ    ศรีบุญ
9. นายพิธวัส    อ่อนสุด
10. นายเจษฎา    สอนพงษ์
11. นายวิรส    ฉลูสี
12. นายมนัสชัย    ทิณพัฒน์
13. นายอำนาจ    นิ้วทอง
14. นายอาทร    ทองแดง
15. นายวัชระ    ปัสสาคำ
16. นายวริทธิ์ธร    ผาใหญ่
17. นายวัฒนพงษ์    พลแสน
18. นางสาวจิตรตินันท์    บุญโสม
19. นางสาวพิชานันท์    พิมเพ็ง
1. นายผดุงศักดิ์    ละพรมมา
2. นางสาวเกสร    ลาภสาร
3. นายเอกพันธ์    ลาเลิศ
4. นางเยาวภา    ชินคำ
5. นางสาวอรอุมา    อนุคำ
10 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลนิษฐ์    พุทธรักษา
2. นางสาวกานติมา    ตาคำ
3. เด็กหญิงวิชาภรณ์    จันธี
4. เด็กหญิงจิราพร    แย้มจิตร์
5. เด็กหญิงมินชริสา    พันหนูเทียน
6. นางสาวธนากาญจน์    เต็มอุ่น
7. นางสาวณัฏฐภรณ์    มหาวรกิติ์
8. นายวรัญญู    พานิช
9. นางสาวณัฐนิช    สิทธิ
10. นางสาวชุติรัตน์    ต้นผล
11. นางสาวชนกนาถ    สุฤทธิ์
12. นางสาวมัทรียา    รัฐมนตรี
13. นายสิรวิชญ์    ช่อฟ้า
14. นางสาวเกวลิน    ทนะขว้าง
15. นางสาวประภากร    ไชยยะ
16. เด็กหญิงสายไหม    กันปวน
17. เด็กชายกฤติพงษ์    หมอสุยะ
18. นายจักรพล    สมจิตต์
19. นายสิริวัฒน์    กันศรีเวียง
20. นางสาวกนกลักษณ์    จิตตะ
1. นางมัลลิกา    ปาณะเสรี
2. นายธีรพล    เป็งมา
3. นางกาญจนา    ประกอบกิจ
4. นางผุสดี    สงวนศรี
5. นางบุญเทียม    สมคำ
11 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวบัว    ศรีสงคราม
2. นางสาวอาภาศิริ    ฤทธิรอด
3. นางสาวขนิษฐา    จุ้ยทรัพย์
4. นางสาวสุกฤตา    นาคอิน
5. นางสาวพรมุนินทร์    ธนะโสภณ
6. นางสาวกนกวรรณ    น้อยมั่น
7. นางสาวณัฐวรรณ    สุวรรณรัตน์
8. นางสาวกัลยากร    สีแว่น
9. นางสาววริศรา    สถาพร
10. นางสาวภรณ์ชลิดา    ทองทิพย์
11. นางสาวศศินา    เอี่ยมอ่อง
12. นางสาวธนาวรรณ    สุทธิสนิทพันธ์
13. นางสาวจิรวรรณ    เทพรักษา
14. นางสาวสุภาพร    จิตรำพึง
15. นางสาวเฟื่องฟ้า    ขัดผาบ
16. นายศุภวิชญ์    ต่ายชาวนา
17. นายปวริศร์    มังสา
18. นายจิรมนตรี    ชะยันโต
19. นายวีรยุทธ    จันทร์สุข
20. นายฐิติกร    เสียมพัด
1. นางพิสมัย    โทนแจ้ง
2. นางวิไลลักษณ์    ณ เชียงใหม่
3. นางสุชาดา    ศรีวิชัย
4. นางนวลลักษณ์    พุ่มน้อย
5. นางพัชรา    แสงมณี
12 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายมงคลศิลป์    แกล้วเชิงค้า
2. นายกัมพล    กาดกลางดอน
3. นายอรรถพล    สุ่มหอม
4. นายศิรรุจน์    พรมจีน
5. นายอรรจน์    น้อยเจริญ
6. นายพลิศร    เมฆขุนทด
7. นายธนกฤต    นันทะสาร
8. นายปริญญา    ทาโพธิ์
9. นางสาวรุ้งทิวา    ทุยาวัตร์
10. นางสาวพัชรี    ใจกระสันต์
11. นางสาวกนกพร    โพธิ์นอก
12. นายอิทธิพล    กอยขุนทด
13. นายอภิสิทธิ์    ชื่นใจฉ่ำ
14. นายณัฐวุฒิ    มูลขุนทด
15. นายพรชัย    วิเศษวงษา
16. นายสุภาพ    มีความสุข
17. นางสาวอาภาภรณ์    เพียภูเขียว
18. นายนราวิชญ์    พันชะนะ
19. นายคฑาเทพ    คุณหพันธ์
20. นางสาวสุวดี    ขุมเงิน
1. นายวราวิช    อุดพ้วย
2. นายปรีชา    สว่างจิตต์
3. นางหนึ่งฤทัย    สว่างจิตต์
4. นายสกนธ์    จุลโพธิ์
5. นางสาวพนมไพร    น้อยเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................