งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 000304
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาภรณ์    โพวิ
2. นางสาวฐิติพร    มงคลสกุณี
3. นางสาววราลักษณ์    มีชัยเจริญ
4. นางสาวศิริวิมนต์    บุญอยู่
5. นายกิตติพศ    พิณวานิช
1. นางระพีพรรณ    เจริญพิทย์
2. นายพรเทพ    กลิ่นด่านกลาง
2 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายเสกสรร    พิสิฐเพ็ญจันทร์
2. นายภาสกร    วุฒิโชค
3. นางสาวเบญจพร    ฤกษ์บุญมี
4. นางสาวนันทวัน    บุญลาโภ
5. นางสาวธนัชพร    แซ่ลิ้ม
1. นายธีรการณ์    สุสุขเสียง
2. นายปัญญาวัฒน์    พฤกษ์สุขจิตร์
3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 1 1. นายสิทธิโชค    เผือกพูลผล
2. นายธนกานต์    เมธีธาดา
3. นายพรรษวุฒิ    เขียวมณี
4. นายธีรธิติ    จำลอย
5. นายสัณห์พิชญ์    เสียงดี
1. นายอรรถวุฒิ    เนตรหาญ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    มูลเชื้อ
4 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 3 1. นายสมคิด    จิตสุภา
2. นายสราวุธ    กลิ่นสุคนธ์
3. นายณัฐพล    รักซัง
4. นางสาวกิติยา    คงดุก
5. นางสาวลัดดาวรรณ    รัตนะโน
1. นางวันเพ็ญ    ทองบัว
2. นายภาณุพงค์    ปานเผือก
5 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) กลุ่ม 3 1. นายทศพร    พงษ์นัยรัตน์
2. นายมนตรี    เชื้อกามุด
3. นางสาวสัณห์สิรี    นิลประเสริฐ
4. นางสาวธาดารัตน์    ดีเส็ง
5. นางสาวกศิวรรณ    ศิริมาศ
1. นายสุพจน์    ทองธรรมชาติ
2. นางกาญจนา    ทองธรรมชาติ
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 1 1. นายฐิติ    เทพษร
2. นางสาววรธิดา    แสงโชติ
3. นางสาวพิริยา    อนันตชัยวณิช
4. นางสาวชุติกาญจน์    ถิ่นมาส
5. นายรามิล    เชาว์พาณิชย์เจริญ
1. นางสาวมนัสรินทร์    บุญญคง
2. นายสุลตรณ์    หลังเกตุ
7 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่ม 1 1. นายสันติชัย    สระทองอ้วน
2. นายภิรมย์    โพธิราช
3. นายรุจธนิต    กาละบุตร
4. นายศราวุฒิ    ใจขาน
5. นายทนงศักดิ์    อภัย
1. นางสาวเพ็ญนภา    เพ็งวิสาภาพพงษ์
2. นายแมน    จตุพงศ์ชัย
8 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวทรรศน์มน    กันยาศัย
2. เด็กชายธนากร    คิดระเบียบ
3. นางสาวประทุมทอง    วิไลย์
4. นางสาววรรณิสา    ปิ่นใจ
5. นายสุรวงศ์    ศรีงาม
1. นายวรวิทย์    ไชยวงศ์คต
2. นายบัญญัติ    ผิวงาม
9 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญตา    อุทโธ
2. นางสาวธัญญา    นนยะโส
3. เด็กชายกานต์กวิน    ประยูรเนตร
4. นายณัฐติยพงษ์    ลาบ้านเพิ่ม
5. นายวีระยุทธ    ร่มคำ
1. นายสุริยา    งามเจริญ
2. นายชูศักดิ์    สีปากนา
10 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวมัทนา    คำแปง
2. นายกรวิทย์    กุณารบ
3. นายธนกร    กำแทง
4. นางสาวณัฐริกา    คงมั่น
5. นางสาวนฤมล    เสวะกะ
1. นายอัศวิน    กลับมา
2. นางสาวนริศรา    คำหว่าง
11 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพยสุดา    เพิ่มเทวา
2. นางสาวณัฐสกุล    โสภา
3. นางสาวชุติกาญจน์    พอใจ
4. นางสาวสุพรรษา    พานพุฒ
5. เด็กชายธนากร    กัดฟัก
1. นายภีมพล    เหมภูมิ
2. นางพรทิพย์    นิลาภรณ์
12 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวนภัสสร    โสภา
2. นางสาวปรียาภรณ์    โสภา
3. นางสาวพิชญาภา    บุญเชิด
4. นางสาวศิริลักษณ์    ศรีละกุล
5. นายพชร    วิพัฒนากลืน
1. นางสกุลตา    รอดสการ
2. นางสุพัตรา    กาจสันเทียะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................