งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 000303
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ    แก้วแดง
2. นางสาวณัฐกาญจน์    จิระดำเกิง
3. นายธีร์    แสงทอง
4. นางสาวมนัญยา    แป้นแก้ว
5. นางสาวเพียงตะวัน    นามมนตรี
1. นางราตรี    วีรวัฒน์โสภณ
2. นางสาวศิริวรรณ    ตุ้มมี
2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 2 1. นายอนุวัต    พรรัตนวณิชย์
2. นางสาวนุจรินทร์    รอดคล้ำ
3. นางสาวพัชนิดา    ทองแฉล้ม
4. นางสาวกุลวดี    พูลทวี
5. นางสาวพัชรี    ศรีแสง
1. นางอภิษฐา    สวนเข้ม
2. นางอรุณรัตน์    สกุลอัญมณี
3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นายอัศวิน    พลานุวัฒน์
2. นายขจรยศ    มากทุ่งคา
3. นางสาวกรกนก    ชัยราช
4. นางสาวรัตนาวดี    ทองปาน
5. นางสาวยุพารัตน์    ซ้ายชูจีน
1. นางสาวภัทรา    นิลเพ็ชร
2. นางเสาวลักษณ์    รอดผล
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นายอชิตพล    ไชยแพทย์
2. นางสาวฐาปณี    อ้นเจริญ
3. นางสาวศศิวิมล    รัตนวัน
4. นางสาวอณัญญา    เตชะภาส
5. นางสาวอรอนงค์    รุ่งเรือง
1. นางสาวปัทมา    ชุมศรี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์    กิตินพวงษ์
5 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) กลุ่ม 1 1. นางสาวชลนิภา    ฉุยโรจน์ธรรม
2. นางสาวชุติมา    มณีพรหม
3. นางสาวสายฝน    ศรีสอาด
4. นางสาวระรินธร    ณ สงขลา
5. นางสาวอภิสรา    คงแก้ว
1. นางประไพพรรณ    บุญคง
2. นายไกรสร    วงศ์เอื้อเวทย์
6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 1 1. นางสาวธารารัตน์    บุญทอง
2. นางสาวชัญญา    ถามีศักดิ์
3. นางสาวพิชญาณัฏฐ์    คงลอย
4. นางสาววิลาวัลย์    หาญจันทร์
5. นางสาวศศิประภา    เทียนทอง
1. นางชะบา    อ่อนนาค
7 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลวดี    อ่อนฤาชา
2. นางสาวชนสรณ์    ทองสุข
3. นางสาวธิดารัตน์    สาธุการ
4. นางสาวปิยธิดา    ศรีระกิจ
5. นายศรายุทธ    วรรณวาส
1. นางระยิ้ม    อ่อนสุระทุม
2. นางระเบียบ    กิณเรศ
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาพร    สุวรรณเขต
2. นางสาวอรรินทร์    หลักกลาง
3. นางสาวขวัญจิตร    เสนาวงษ์
4. นางสาวจุฑารัตน์    จันทร์รัตน์
5. นางสาววรัชยา    วรวิเศษ
1. นายปรีดา    มุขพรหม
2. นางพรจิตต์    ไกรขุนทศ
9 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. นางสาวษณิษา    โชติเนตร
2. นางสาวธัญญา    ธาตูทอง
3. นางสาวกรุณา    ประทุมชาติ
4. นางสาวมณีกาญจน์    อุปราวัลย์
5. นางสาวมธุรดา    ลาภา
1. นางสาวนงนุช    พ้นยาก
2. นายวิษณุ    จินดาแต้สกุล
10 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายธิติสรรค์    กันทะนิด
2. นางสาวจามจุรีย์    จอมลุน
3. นางสาวสุนิสา    นิลคำ
4. นางสาวชิษณุชา    เมฆานุกรณ์
5. นายนัทธพงศ์    ยศแก้ว
1. นายพิเศษ    ถาแหล่ง
2. นางนริศรา    ชัยถึง
11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริมา    วารีการ
2. นางสาวสุกุลยา    คำเพ็ง
3. นางสาวอัญชุกร    จันทะเคียน
4. นางสาวสุวรรณรัตน์    แสวงรุจิธรรม
5. นางสาวจริยา    ทิมขำ
1. นางกนกรัตน์    จันทร์กล่ำ
2. นางกนกวลัย    สร้อยศักดิ์
12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายปิยะพล    ภูดี
2. นายพงษ์อนันต์    นพมาก
3. นางสาวพรนิษา    ม่านตา
4. นางสาววนาลี    ชาญเดช
5. นายณัฐ    มีแสง
1. นางเรียมศิริ    สำเภา
2. นางลักขณา    แก้วเพิ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................