งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 000302
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนาวลี    ยอดเสรณีย์
2. เด็กหญิงรัชชนก    สีเดือน
3. เด็กหญิงศศิธร    สินมาก
4. เด็กหญิงปิยะมาศ    ร่วมรักบุญ
5. เด็กหญิงยลดา    ตรีพืช
1. นางสาวอทิตา    บุญขยาย
2. นางสาวสมบัติ    ละกำปั่น
2 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เชื้อสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวิพานี    พัชรวิโรจน์สกุล
3. เด็กหญิงฐิติชญา    เม่งพัด
4. เด็กหญิงสุภารัตน์    สินทวี
5. เด็กหญิงศศิภา    หอยสง
1. นายธนัท    ชัยสิทธิ์สงวน
2. นางนภาพร    ชัยสิทธิ์สงวน
3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    สุขมาก
2. เด็กหญิงพรทิพย์    ทองแถบ
3. เด็กหญิงฐิติมา    นุชยา
4. เด็กหญิงลลิตา    ชัยประเสริฐ
5. เด็กชายปริญญากรณ์    สนพิพัฒน์
1. นางสาวภัทรา    นิลเพ็ชร
2. นางเสาวลักษณ์    รอดผล
4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชกุล    หัตถเลิศ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ผลชู
3. เด็กหญิงจุฑามาส    สุขศรี
4. เด็กหญิงขนิษฐา    มูลสาร
5. เด็กหญิงจิรชยา    แก้วบุญ
1. นางขวัญตา    คชรินทร์
2. นางทิพย์วรรณ    ลีลาอริยะ
5 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลนันทน์    วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงพิชญากรณ์    วรรณสกล
3. เด็กชายพงศ์พีระ    คงทอง
4. เด็กหญิงปรีชญา    อึงรัตนากร
5. เด็กหญิงปพิชญา    บุญหวังช่วย
1. นางประไพพรรณ    บุญคง
2. นายไกรสร    วงศ์เอื้อเวทย์
6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชัญญานุช    เข็มแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา    สมาจารย์
3. เด็กหญิงสุนิสา    แรกตั้ง
4. เด็กหญิงกรกมล    เจ็กนอก
5. เด็กชายศุภกรณ์    ธรรมจรัง
1. นางบานชื่น    มังกร
2. นางจันทร์เพ็ญ    ตั้งเจริญลาภ
7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐานทัพ    ชูชาติ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    โคตะมะ
3. เด็กหญิงศรัญยา    บุราญ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์    อุ่นนาแซง
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์    สุขมะโน
1. นางวารุณี    สุริยะสิงห์
2. นางนิภาภรณ์    อินทสิทธิ์
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิติสุดา    แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงลัธวรรณ    เคนประคอง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สมเพาะ
4. เด็กหญิงกัญชพร    โพธิวัฒน์
5. เด็กชายขจรศักดิ์    แซ่เตีย
1. นายสมหมาย    คุ้มศรีวัย
2. นางปุญญพัฒน์    สุตะพันธ์
9 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุริยา    ชาลีเปรี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐลลิดา    ผลเจริญ
3. เด็กหญิงทัตติยา    ใสแสง
4. เด็กหญิงอาจารี    สวัสดี
5. เด็กหญิงพรทิพย์    ฤทธิ์ชัย
1. นางสุดารัตน์    นามศรีคุณ
2. นางสาวจันทรวดี    สุขสำราญ
10 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กชายกิตติกานต์    แดงบุญ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    นันต๊ะสาร
3. เด็กหญิงดวงพร    เปี้ยปาละ
4. เด็กหญิงพัชรีวรรณ    สุกันโท
5. เด็กหญิงมัสรินทร์    สุวรรณ์
1. นางสาวศรินยา    ดวงสัน
2. นายมนัส    ตันมูล
11 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอมรินทร์    เสนาลา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    จิรัมย์
3. เด็กหญิงขวัญนภา    บึกนันตา
4. เด็กหญิงอาลิษา    พรหมน้อย
5. เด็กหญิงสุวรรณณี    ชมนาวี
1. นางสาวพจนารถ    ปัญญาไว
2. นางชลอ    พิมพรม
12 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชนน    วิเชียรกัลยารัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    เหมพิจิตร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    หล่อสมฤดี
4. เด็กหญิงศรกมล    พรมศิลา
5. เด็กหญิงศุภิสรา    โมฬา
1. นางญานี    อนันตอาจ
2. นางณฐนันท์    หล่อสมฤดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................