งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 000301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 4 1. นายวิทยา    สถิตชัย
2. นางสาวนฤมล    น้อยบุญทัน
3. นางสาวพิภัสสร    สุทธัง
4. นางสาวณัฐกมล    สุขเอี่ยม
5. นางสาวเจมาณี    เรียบเรียง
1. นางฟาริดา    เมืองโคตร
2. นางสาวสายสุนีย์    หนูแสง
2 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทนีย์    เจือทอง
2. นางสาวมณีรัตน์    ศิริมณฑา
3. นายมโนเสกข์    โท้อยู่
4. นายณัฐพงศ์    สถิตยะบุตร์
5. นางสาวกาญจณา    หอมสุวรรณ
1. นางภาวนา    เทียนขาว
2. นางสาวพิชญ์อาภา    ก่ำเซ่ง
3 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวพันทิวา    ชาญพลรบ
2. นางสาวณัฏฐินี    พรมมัณธุ์
3. นางสาวกันทิมา    อินทะนา
4. นางสาวสุภาภรณ์    ภู่สุขเสมอ
5. นางสาวกัญญ์วรา    สิบพลาง
1. นายสันทัด    เพชรสม
2. นางวาสนา    ศรีช่วง
4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยกร    มาศวงศ์ศา
2. นายสุวิจักขณ์    เอี๊ยะตะกูล
3. นางสาวศุภากร    เอี่ยมจิตต์
4. นายบุญรักษา    โสภาค
5. นางสาวณิชากร    พฤกษ์อมรกุล
1. นายวัชริศร์    ปัญญาพุฒินันท์
2. นางสาวพิมระวี    อาจารีกุล
5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 1 1. นายอลงกต    ตลึงจิตร
2. นายคามิน    วิมลกาญจนา
3. นายกลวัชร    จันทร์บัว
4. นายวัชรพงษ์    รัตนภานพ
5. นายกันตภณ    รักคำมี
1. นางจิระพร    ชูชื่น
2. นางรุ่งทิวา    เย็นวิเศษ
6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    อารมณ์เย็น
2. นางสาวสายฝน    นาคพันธ์
3. นางสาวบุญญนิสภ์    ค้าผล
4. นางสาวอภิญญา    สว่างเกษี
5. นางสาวมาลิณี    อยู่เกษม
1. นางสุทธิลักษณ์    ฉัตรเงิน
2. นายธีรยุทธ์    นิจสุข
7 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกพรรณ    สูงห้างหว้า
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ชัยสา
3. นางสาวธนัชพร    ชัยวรรณ
4. นายเสกสรรค์    สายศรี
5. นายโกมุท    แพนดร
1. นายสุพจน์    ส่องโสม
2. นางประนอม    นิกรรัมย์
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 1 1. นายธัญพิสิษฐ์    อุตรี
2. นางสาวธนพร    อนุเวช
3. นางสาวจินตปาตี    พิมพ์ศรี
4. นางสาวณิชาภัทร    จันณรงค์
5. นางสาวบุญญาลักษณ์    ภวภูตานนท์
1. นายขวัญชัย    ขันสาลี
2. นางนวลละดา    นนสีลาด
9 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 4 1. นางสาวกชกร    รุ่งเรือง
2. นางสาวกัญชพร    สุขพลี
3. นางสาวสิริกาญจนา    ไชยสิทธิ์
4. นางสาวจุฑามาศ    เดชาสุรักษ์ชน
5. นางสาวนฤมล    เคียดธฤมาร
1. นางนันทนา    วงศ์สมิตกุล
2. นางอัมพร    ดำรงรัตน์กุล
10 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาววิจิตรา    วรสาร
2. นางสาวกัญญารัตน์    พรมยอด
3. นางสาวณัฐพร    กรมนิล
4. นางสาวณัฐริกา    มีอนันต์
5. นางสาวพิจิตรา    เสนานุช
1. นางสรรเพชญ    ใจชื่น
2. นางสาวจันทร์สุดา    เพ็งแก่นแท้
11 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวแสนยากร    เกิดขำ
2. นางสาวนฤมล    นินสว่าง
3. นางสาวศุภรัตน์    เจริญรส
4. นางสาวณัฐสิมา    เกษการณ์
5. นางสาวณัฏฐนิชา    สามล
1. นางวิไลวรรณ์    จิตมณี
2. นายปริญญา    จันดาแก้ว
12 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤติยาภรณ์    เนินพลับ
2. นางสาวสุพิชชา    ฤทธิเรือนคำ
3. นางสาวภัทรวรรณ    เช้าโพทอง
4. นางสาวยศวรรณ    หมื่นสายญาติ
5. นางสาวพีรมณฑ์    โชคอารีย์
1. นางสิริขวัญนภา    อุตมโชติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................