งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 000300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารียา    ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงกุลนรี    เกิดอิ่ม
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์    มีแก้ว
4. เด็กหญิงฤทัย    คงมา
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    จันเสน
1. นายสาโรจน์    จำปาศักดิ์
2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิดา    แก้วพรายตา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ    ทองกลัด
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน    เรียนรู้
4. เด็กหญิงอาจรีย์    แก้วประดับ
5. เด็กหญิงปณิตา    ทองมาก
1. นายธานี    อรุณโรจน์
2. นางสมประสงค์    พิณทิพย์
3 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริกาญจน์    หมื่นทอง
2. นางสาวปัฐมวรรณ    เลขจิตร
3. นางสาวเกศินี    พงศ์รักธรรม
4. นางสาวกมลชนก    เบ็ญชนะวงศ์
5. นางสาวปัทมา    คงชู
1. นางนวลพรรณ    อภิสิทธิวงศ์
2. นางสาวเบญจมะ    นาคะพงศ์
4 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลักษิกา    แก้วมณี
2. เด็กหญิงปุณยธร    เพ็ชรคง
3. เด็กหญิงชุติมา    รังวิเรนทร์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร    คงศาลา
5. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์    ตันกุล
1. นางปวีณา    ฑียาพงศ์
2. นายสุทธา    ชาลีทา
5 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรณ    พลฤทธิ์
2. เด็กหญิงนันทนัธ    กาหยี
3. เด็กหญิงสิริสกุล    เศรษฐสิทธิ์
4. เด็กหญิงอรศิริ    นาศรี
5. เด็กหญิงวิภาวดี    เพ็ชรสุทธิ์
1. นางจิราภรณ์    คงเพ็ง
6 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    เที่ยงชัด
2. นางสาวธัญชนก    ช้างเฟื่อง
3. เด็กหญิงกัลยา    พุทธิชนม์
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    ใจบุญ
5. เด็กหญิงจิตรมณี    ขจรมา
1. นางสาวถวิล    แสนกล้า
2. นางชลกร    โอทาน
7 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรนภา    นุพันธ์
2. เด็กหญิงธันยชนก    พิมพิสาร
3. เด็กหญิงแขฤดี    ศรีบุญมา
4. เด็กหญิงยุวดี    ใจธรรม
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ชอบผล
1. นางสาวนงคพร    ชื่นบุญเพิ่ม
2. นางสาวตรีรญา    ซาโตะ
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาริชาติ    คุณศรีรักษา
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์    กองจันทร์
3. เด็กหญิงกวินนาถ    ศรีสำราญ
4. เด็กชายยศธร    เค้าหงษ์
5. เด็กหญิงสิริญากร    สิมผิว
1. นายสุพล    พรหมกูล
2. นางอรนุช    ไวบรรเทา
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ไกวาสัง
2. เด็กหญิงจุฑาพร    ประทุมชัย
3. เด็กหญิงนุสรา    ทรัพย์ภารีย์
4. เด็กหญิงรณัสถ์ชนก    พวงนิล
5. เด็กหญิงกุลกัลยา    ทองมี
1. นางประภาพร    ประสงค์ศิลป์
2. นางทองใบ    ลาบุตร
10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ดำขำ
2. เด็กหญิงนัทชนิดา    แปงสาย
3. เด็กหญิงอาทิติญา    อินถาเครือ
4. เด็กหญิงณัฐชา    การเก่ง
5. เด็กหญิงจีระนันท์    วิวรรณ์
1. นางนิลเนตร    อำนาจศิริสุข
2. นางสุพรทิพย์    เปี้ยปลูก
11 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิธินันท์    มาชาวป่า
2. เด็กหญิงวรรณา    บุญกอแก้ว
3. เด็กชายปิยกฤตย์    สังข์ทอง
4. เด็กหญิงเนตรนภา    มลฑา
5. เด็กชายสุรชาติ    ราชา
1. นางพนิตนาฎ    รัตนพนิต
2. นางแน่งน้อย    ทองน้อย
12 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลลดา    สุขสำราญ
2. เด็กหญิงชนิดา    กิ่งไผ่กลาง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ยาบุญ
4. เด็กหญิงเจนจิรา    เขียวสอาด
5. เด็กหญิงศุภานัน    พรหมดี
1. นางวิไลวรรณ์    จิตมณี
2. นางมณฑา    กสิณศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................