งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 000030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณิศา    บำรุงราชหิรัณย์
1. นางสาวสุนทรี    บุญจันทร์
2 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. นายไตรภพ    คำสัตย์
1. นางรัชดา    จุลกะเศียน
3 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. นายปรินทร    กอวรกุล
1. นางวงศ์สิริ    เทพหนู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................