งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 000029
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 4 1. เด็กชายกณวรรธน์    จันทร์สิริวุฒิ
1. นางสาวขนิษฐา    จันทร์หล้า
2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎา    อริวันนา
1. นางพิสิณี    ยี่โถขาว
3 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัชรินทร์    สีเคน
1. นางสาวฟ้ารุ่ง    ชมสุนทร
4 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนากร    สอนศรี
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิสิษฐ์    ธนศรีภักดีกุล
1. นางจริยา    กาญจนจิตติ
6 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศักดิ์    เชียงกาขัน
1. นางนภัสสร    จิตรประเสริฐ
7 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล    ระวิรุ่ง
1. นายปฐวี    มณีวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................