งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 000281
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 1 1. นางสาวนิศากร    ผงทอง
2. นางสาวนภสร    หงษ์สุวรรณ
1. นางภิรมย์    ปลื้มคิด
2. นางสาวนิตยา    ปรุงกระโทก
2 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    เหล่าสิม
2. นางสาวสาวิณี    รอดบัณฑิต
1. นางเพ็ญจิตต์    สุวรรณศรี
3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปรัศนีภรณ์    พลายกำเหนิด
2. นางสาวสมถวิลพร    บุญประคอง
1. นายณัฐพงษ์    ญาณวัฒนะ
4 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 4 1. นางสาวกวินสรา    สุดใจ
2. นายสิทธิชัย    ทองอุปการณ์
1. นางจริยา    จันทร์บุญ
5 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 2 1. นางสาวภัณฑิรา    สุวรรณรัตน์
2. นางสาวชฎาภรณ์    เกษมพิสิทธิ์
1. นางนันทัชพร    ศรีเชย
2. นางสาวเนตรชนก    ตูลเพ็ง
6 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) กลุ่ม 2 1. นายธนันทร์    แดงดิษคีรี
2. นางสาววนิดา    สุทธิพงศ์
1. นางสาวกัลยาณี    เรืองเพ็ง
2. นางสาวมาลินี    ไชยชำนาญ
7 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัฒตรา    เหล่าจั่น
2. นางสาวอัญชญา    ทารินทา
1. นางรองรัตน์    จันทรสนาม
2. นายพิสิฏฐ์    กองอุดม
8 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 2 1. นายฐิตินันท์    ใกล้ชิด
2. นายพรเพชร    ศรีอุบล
1. นางกฤตอร    บุบผามาลา
2. นางสุนันท์    ตั้งวิโร
9 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 3 1. นางสาววาธินี    สืบเสาร์
2. นางสาววรรณนรี    มีอินทร์
1. นางสาวดำเนิน    ยิ่งหาญ
2. นางพวงพันธ์    บุญใบ
10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายปฏิภาณ    อุทธิยา
2. นางสาวศิริขวัญ    ศรีคำ
1. นางสาวศิรินทิพย์    จงศิริ
2. นางนิตยา    วงศ์วุฒิ
11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวเพียงรวี    ศิริสุข
2. นางสาวปิ่นมณี    อายุมั่น
1. นางสาวปวรัตน    ข่ายสุวรรณ
12 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสรา    วุฒินันท์ชัย
2. นางสาวจิตสุภา    มงคลชัยอรัญญา
1. นางเบญจมาศ    จันทร์จินดา
2. นางสาวสุนันวดี    ทองแจ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................