งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 000280
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภโชค    เชาวน์เจริญ
2. เด็กชายธนพล    จั่นทิม
1. นางวรรณเพ็ญ    พลอยแหวน
2. นางสาววัฒนา    ศรัทธา
2 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนากร    โชติกะ
2. เด็กชายเสถียรพงษ์    สมประสงค์
1. นางแม้นมาศ    สุดสวาสดิ์
3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปพิชญา    อรุณเรือง
2. เด็กหญิงกานดามณี    รัตนพล
1. นางสุดาวรรณ    อภิศักดิ์มนตรี
4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    แก้วห่อทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์    จันจุฬา
1. นางสมพิศ    รุณปักษ์
5 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนภทีป์    ป้อมสันเทียะ
2. เด็กหญิงไกวัลสิริ    ไกรวัลย์
1. นางสาวสุดใจ    กิจสำเร็จ
2. นายวรรณกรัยซ์    ไกรวัลย์
6 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพริศ    โรจนวิไลกุล
2. เด็กหญิงพรรณกร    เตชะพิเชฐวนิช
1. นางรดากานต์    กาญจนวิสิษฐผล
7 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) กลุ่ม 3 1. เด็กชายนพเดช    เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงอรชุดา    พรหมรักษา
1. นางสาวศิริพร    ตาริยะ
2. นางญานี    ชัยพันธ์
8 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยลักษณ์    จันพิมพา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สีมา
1. นางสาวสุมาลี    ศรีจันทร์
9 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปัทมาวดี    สุขสมพงศ์
2. เด็กหญิงสโรชา    สุวรรณรัตน์
1. นางสาวสมพิศ    กุลรักษา
2. นางกาญจนา    ไพราม
10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    กมลพันธุ์
2. เด็กหญิงวิภาพร    สอนอุ่น
1. นางวิจิตรา    วรรณมาลิกพันธ์
11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชิดตะวัน    คงไทย
2. เด็กหญิงอคิราภ์    ทรัพย์ประชา
1. นางสาวทิพยาภรณ์    คำภา
12 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภัสพร    จวนทองรักษ์
2. เด็กชายศิโรเวศ    เจียรประจง
1. นางสมจินตนา    เทียมวิไล
2. นางอัจฉรา    เมณฑ์กูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................