งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 000028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายเฉลิมพล    ศรีวงษ์ชัย
1. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. นายสุขเลิศ    สุภากรณ์
1. นางพิสิณี    ยี่โถขาว
3 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงใจ    สารนารถ
1. นายนพดล    สกุลเหลืองอร่าม
4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาพร    อินทเชื้อ
1. นายรามริน    เกื้อกูล
5 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวอารียา    พิมพ์โพธิ์กลาง
1. นางสาวอัจฉรา    ถารบุตร
6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กลุ่ม 3 1. นายปิยะ    มุ่งแฝงกลาง
1. นายอนุชา    ไชยเลิศ
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. นายขจรศักดิ์    ยุทธยงค์
1. นางสาวสุภินันท์    ศุภณัฐวัชร
8 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายศิริศักดิ์    สีตื้อ
1. นายประเสริฐ    สมวงศ์
9 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทวัน    เมืองน้อย
1. นายกิตติศักดิ์    หาญพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................