งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 000279
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐวรรณ    มังคะตะ
1. นางสาวสุรีรัตน์    เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 1 1. นางสาววันเพ็ญ    อรัญ
1. นางวันเพ็ญ    ตันจ้อย
3 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสาวิตรี    กุวังคดิลก
1. นายกำพล    ชุ่มจันทร์
4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 2 1. นางสาวอัลวาตีย์    เส็มหมัด
1. นางสาวสุรณา    ท้ายเซ่ง
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. นายธนวินท์    สุริวงศ์
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา    นิลละออ
6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภธิดา    สวัสดี
1. นางสาวสุภาภรณ์    รุ่งโรจน์
7 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่ม 2 1. นางสาวทัสสุนีย์    กีรติพงศ์ธรรม
1. นางสาวอัปสร    สุวรรณรอด
8 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 2 1. นายพงษ์ศธร    ศรีวรรณะ
1. นายสุรเดช    พรหมวิอินทร์
9 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยนิศา    เจริญกิตตาภรณ์
1. นางศรัยฉัตร    ฉัตรปิลันธนา
10 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายส่งศักดิ์    ริยะป่า
1. นางนภารัตน์    พัชราพิชญ์
11 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวณิฌารี    อิติอินทร์
1. นางสุวรรณี    วังใน
12 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวศิวพร    ดวงแก้วฝ่าย
1. นางสุกัญญพร    สงวนทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................