งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 000278
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    นัยนันท์
1. นางสาวกิติพร    พลศร
2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    ดาววิจิตร
1. นายสมชาติ    ตรียินดี
3 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชฐานันท์    ปั้นทองคำ
1. นางอรวรรณ    จันลา
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริโชค    เทพมณี
1. นายกำพล    ชุ่มจันทร์
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์มณี    มีจิตร
1. นางขวัญชนก    จริงจิตร
6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิวนาถ    สมาน
1. นางทัศสิรี    ฉายขจร
7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกดนัย    อันปัญญา
1. นางจงใจ    สัตยธีรานนท์
8 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยาพรรณ    พนาลิกุล
1. นางบุญธรรม    รุ่งเรือง
9 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมาฆะวีร์    ทีวงศ์
1. นางสาวสุภาพร    เสาะขุนทด
10 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงซิตี้มาเรียน่า    มูหามัดนาซารูดดิน
1. นางวรรณศรี    ซื่อตรง
11 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์    สมฝั้น
1. นางชลธิดา    ตาติ๊บ
12 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัฎฐา    ทองสอาด
1. นางธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................