งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 000277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิชา    รุ่งกำจัด
1. นางสาวธัญชนก    พรรณวงษ์
2 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. นายสนธยา    หยวกขาว
1. นางสมสุข    ทิพย์คีรี
3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. นางสาวนิชธาวัลย์    เพชระ
1. นางวรนุช    ชีถนอม
4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 4 1. นางสาวฆังฆวรรณ    จุลพันธ์
1. นางพัฒจิรา    จันทร์ดำ
5 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. นายภีรภัทร    ศรีอ่อน
1. นางสาวอรชร    ตราชู
6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิตา    นาคพันธ์
1. นางสุภาพร    รัตนวิจารณ์
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 3 1. นายชาญศักดิ์    มูลโคกสูง
1. นางสมถวิล    รินสาธร
8 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 2 1. นายปฏิวัติ    มาพบ
1. นายนพพร    ศรปัญญา
9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) กลุ่ม 3 1. นายนิพนธ์    จันทร์อาหาร
1. นางรัสรินทร์    แพร่งสุวรรณ์
10 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายเจนณรงค์    โตเอี่ยม
1. นางอรุณพรรณ    การกล้า
11 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียา    พรมแตง
1. นางธัญญณรัชกร    ศิริอริยะชัย
12 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภัทรา    ระจิตร์
1. นางอดิภา    ศรีพูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................