งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 000276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุชวรา    ถนอมรูป
1. นางปทุมพร    พงศ์ทอง
2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมนทิพย์    ดีมังกร
1. นางสาวทิพสุคนธ์    ศิลปนภาพร
3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. นายสุรนาท    ขัดคำ
1. นางเกศรา    อัครบวร
4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์    คชกาญจน์
1. นางนิตยา    ชูศรี
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริชาติ    สาสุธรรม
1. นางปาจรีย์    สุขละเอียด
6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฉัตรชนก    ชัยวงค์
1. นางสาวพิชญ์สินี    นิจสุข
7 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์    งามสอาด
1. นางสุวคนธ์    สมวัชรจิต
8 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกิจ    ฤทธิ์ศรี
1. นางไกรศรี    โพธิ์สิงห์
9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายคเณศ    ค้ำชู
1. นางสายสมร    พิมสิงห์
10 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดาริณี    ติ๊บหล้า
1. นางถวิล    มิ่งสมร
11 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กชายกมลศักดิ์    ผิวพันธ์
1. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายศตวรรษ    พุ่มพวง
1. นางภควรรณ    นาคสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................