งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 000275
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) กลุ่ม 1 1. นายณัฐรัตน์    คำยะอุ่น
1. นางรุ่งทิพย์    พรหมบุตร
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 1 1. นายอธิคม    แสงภู่วงษ์
1. นางสาวเบญญา    สุขาทิพยพันธุ์
3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวนันท์    มะลิวงศ์
1. นางสุนีย์    มีศรี
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธิดา    ภาสพานทอง
1. นางสาวอรอุมา    ทิพย์สุวรรณ
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริพักตร์    กฐินหอม
1. นางอรชร    สมประดิษฐ์
6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทกาญจน์    ทองบำรุง
1. นางบัณฑิตา    แจ้งจบ
7 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาวอรัญญา    พรมจักร
1. นางพรรณี    ชัยทอง
8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. นางสาวลักขณา    ฉันทะกลาง
1. นางสาวพิกุล    ทองภู
9 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. นายเด่นพงษ์    แสนคำ
1. นายประมวลศิลป์    วิทยา
10 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายวรวุฒิ    มังวงค์
1. นางสาวประกายเดืิอน    ปี่กลอง
11 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวอัฉราพร    ใหม่ต๊ะวัน
1. นางสาววิไลลักษณ์    ไชยและ
12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภานัน    สิมคำ
1. นางสมศรี    รังสิกรรพุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................