งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 000274
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัทน์ธัญ    อธิศธันยวัศ
1. นางสาวอุมาพร    พิมพ์สุตะ
2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนาเดีย    สนับแน่น
1. นายแสนรัก    บัวทอง
3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงผกามาศ    ช่วยชูหนู
1. นางนภาพร    เอี่ยมรอด
4 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 3 1. เด็กชายมนตรี    พูลเจริญผล
1. นางปราณี    สองเมือง
5 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชไมพร    ดำนุ่น
1. นางเพ็ญศรี    หนูหนอง
6 โรงเรียนเลิศปัญญา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑามณี    นามศร
1. นางสาวสุภาพร    อมริต
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    บังชมโพธิ์
1. นางยุวดี    หอมไกรลาศ
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรธร    รังสีปัญญา
1. นางจันทร์เพ็ญ    ทองล้น
9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    รัสเสมอ
1. นางหญิงไทย    นาราช
10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนฤมล    ติ๊บดง
1. นางวัชรินทร์    ดำชมทรัพย์
11 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    ไชยตัน
1. นางสายฝน    พรหมลังกา
12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินดาพร    ดิษฐสุวรรณ
1. นางอรุณธดี    คำดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................