งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การอ่าน ม.4-ม.6 000273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวโยษิตา    ศรีคำยงค์
1. นางสาวหทัยรัตน์    ศรีวรเดชไพศาล
2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    สาลี
1. นางสาวกนกลักษณ์    ชินศรี
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    นาครอด
1. นายประทีป    ศรีรุ่งเรือง
4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 2 1. นางสาวตรีรัตน์    แก้วสุวรรณ
1. นางสาวสุปรียา    นะนุ้ย
5 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) กลุ่ม 1 1. นางสาวกษมา    แดงสุวรรณ
1. นายไพโรจน์    ขวัญคง
6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรษา    สิริสุขสมภพ
1. นางอมรา    กระต่ายจันทร์
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายจักรพงษ์    แสนสุริวงค์
1. นางสาวอัจฉราพร    ใครบุตร
8 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 4 1. นางสาวกัลยากร    ศรีสุวนันท์
1. นางยุภา    บุญเพ็ง
9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) กลุ่ม 2 1. นางสาวฐานิกา    เสาเปรีย
1. นางเพลินพิศ    สุพพัตกุล
10 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริธร    สุคนธ์
1. นางพิสมัย    พัฒนากุล
11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวชิดกมล    ตองอ่อน
1. นางพัชราภรณ์    ศรีดาเดช
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทชศา    คล้ายสุวรรณ
1. นางกุลธิดา    สมโสภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................