งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การอ่าน ม.1-ม.3 000272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    ว่องวิษณุพงศ์
1. นางพิมพรรณ    เพ็ญศิริ
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนม์นิภา    ชำนาญนา
1. นางสาวชลธิชา    ม่วงศรีจันทร์
3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤตพร    นาคปลัด
1. นางสาวจันทกานต์    เกลี้ยงประดิษฐ์
4 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมุสลีมะฮ์    บากา
1. นางปรานี    ปางวิภาศ
5 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญญา    ภัทรเกียรติเจริญ
1. นายดิตถรัตน์    ทิพย์รัตน์
6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิธร    แสงสันติสกุล
1. นางอรพินทร์    เงาะจันทรา
7 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรินยา    มะอาจเลิศ
1. นางสุนันทา    ผกากอง
8 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์    บุญเลิศ
1. นางพรทิพย์    เป่ยคำภา
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงรัชนก    ประไกรวัน
1. นางโสภิต    ภูมิค้า
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    นุชนิยม
1. นางเกศรินทร์    อิวกาศ
11 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาลิตา    สวนกัน
1. นางสาวคณิตา    บัวทอง
12 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภัชชา    คงห้วยรอบ
1. นางสาวธิดารัตน์    สัมพันธ์อภัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................