งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 000027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนขุนรามวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 2 1. เด็กชายประวีร์    แก้วสีหมอก
1. นางสาวนันทวรรณ    สุขพิพัฒนะ
2 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวงศกร    ดอกพฤกษี
1. นางสาววิไลรัตน์    วรรณวิไลย
3 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายภิพัตพงษ์    แก้วนวม
1. นางสาวประนอม    สุดดี
4 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเรณุกา    รัตนบุรี
1. นางสาวทัศนีย์    เสนาะกลิ่น
5 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุนันท์    บรรดา
1. นายทิชานนท์    หนอนวุ่น
6 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุเทพ    แสงรัตน์
1. นายรามริน    เกื้อกูล
7 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. นายศิวัช    สนิทนวล
1. นางสมศรี    นนทะภา
8 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกฤต    เภารัศมี
1. นางมณีวรรณ    บัวพันธ์
9 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงหฤทัย    ห่วงกลิ่น
1. นางมาลินี    อาบสุวรรณ
10 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอติชาติ    อักขระ
1. นายปวินท์    สุทธหลวง
11 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุจินดา    พะทัต
1. นายถวิล    นาคสุทธิ์
12 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายชาญณรงค์    ครองชีพ
1. นางสาวจริยา    ขุนพรหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................