งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 000026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 1 1. นายอัมรินทร์    ยาทอง
1. นายปัญญา    จำเริญศักดิ์ศรี
2 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวบุญชู    แสนคำมี
1. นางสาวมะลุลี    คณารศ
3 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 5 1. นายคมสัญ    นิลเสถียร
1. นายทองสอน    โพธิ์ศรี
4 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 3 1. นางสาวเมธาวี    มุ่งหมาย
1. นายธีรพล    อุ่นศิลป์
5 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริขวัญ    โปธิเปา
1. นายจเรรักษ์    ศรีนามโหน่ง
6 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายวิศรุต    ใจดี
1. นางสาวพรนิภา    บัวสถิตย์
7 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นายดำรงค์    สีสุ่ม
1. นายยุทธนา    ศรีสวัสดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................