งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000256
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภลักษ์    คำศิริ
2. นางสาวสุทธิดา    จันทรวิจิต
3. นายมงคล    พุ่มนวม
4. เด็กชายฐานนันท์    เหมือนสินธุ์
5. เด็กหญิงดารณี    วงษ์แสง
1. นางสาวกนกวดี    นิพันธ์ประศาสตร์
2. นางสาวพัชรินทร์    ปองสุข
2 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาติกา    แก้วขวา
2. เด็กชายศราวุธ    จันลั้น
3. เด็กชายพิจิตร    ทาแก้ว
4. เด็กชายศุภกฤษณ์    เชื้อศรีมนตรี
5. เด็กชายธนาพล    เชื้อสีนนตรี
6. เด็กหญิงนพรัตน์    มุสิกะบุญเลิศ
7. เด็กหญิงวาสนา    เอี้ยงสันเที้ยะ
1. นางสุรีย์พร    สารีแก้ว
2. นางสาวสุภาภรณ์    บุญทองอ่อน
3. จ.ส.อ.นาวา    เพ็งวงษ์
3 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรี    มังคุณ
2. เด็กชายพงศธร    ปรางค์ทอง
3. เด็กหญิงสหฤทัย    แสงสาย
4. เด็กหญิงชญานี    บอนงาม
5. เด็กหญิงประภาพร    คำทา
6. เด็กหญิงเจนจิรา    เขจรเฟื้อง
7. เด็กหญิงสุภาพร    มั่นหมาย
1. นางสาวภัทรวดี    ตาลผาด
2. นางวิภาวรรณ    พลประถม
3. นางศิริญญา    นามสง่า
4 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสายสวัสดิ์    โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงอรณี    บุตรศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา    ทิวัน
4. เด็กหญิงพรทิพา    สายจันทร์
5. เด็กหญิงภารตี    สมเสนา
6. เด็กหญิงมณีรัตน์    แก้วบุตรดี
7. เด็กหญิงนิภาพร    นิลเทศ
1. นายณัฐวัฒน์    สมรัตน์
2. นายอธิพงศ์    ขันติจิต
3. นางสุกานดา    ใจแข็ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................