งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 000251
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. นายพรโสฬส    ทรงชุ่ม
2. นางสาวพัชชา    มิเกลี้ยง
3. นางสาวนฤชล    เนติเชาวลิต
4. นางสาวยุพเยาว์    สรเดช
5. นางสาวขวัญฤทัย    ชวดอิ่ม
1. นางกอบกุล    ลักขณานุรักษ์
2. นางสาวชิชญาญ์    เซิบกลาง
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิศาชล    กันทะวงค์
2. เด็กชายเฉลิมชัย    เครือเทพ
3. นางสาววิภาวรรณ    คันใจ
4. นายราชันย์    สารสมุทร
5. นายณัฐพงษ์    งิ้วเหล็ก
6. นางสาวสุทธิษา    อินทิ
7. นายจิรวัฒน์    ธรรมยา
1. นายสมชาย    อภิวงค์
2. นางสาวรัตนาภรณ์    โตปินใจ
3. นางสาวจารุวรรณ    ฤทธิ์เนติกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................