งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 000025
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคิน    จารุศิริจินดา
1. นางวรรณี    รุ่งธีรวัฒนานนท์
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายปริญ    นวลละออง
1. นางสมจิต    ช่วยชู
3 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกร    จงทวีสุข
1. นางอภิภา    ศรีเอี่ยมสะอาด
4 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 4 1. เด็กชายวสณพงศ์    เมืองด้วง
1. นางสาวสุภาลักษณ์    พ่อค้า
5 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    แก้วจันทร์
1. นางสาวนุชรี    ทองเอียด
6 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภานันท์    วัฒสาร
1. นางวิยะดา    พีรัตน์
7 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุไรพร    แก้วเนตร
1. นายพนัส    ดอกบัว
8 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    เพ็งประสิทธิพงษ์
1. นางสมถวิล    สระแก้ว
9 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธิติพงศ์    ทาบุญ
1. นายวัชระพงษ์    แก้วอ่อน
10 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพร    ละขะไพ
1. นายจระกฤตย์    โพธิ์ระหงส์
11 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    ทับบุญ
1. นางนพรัตน์    พ่วงบุใหญ่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................