งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 000238
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริวีร์    ลาวัณย์วิสุทธิ์
1. นางวัฒนา    จินตนากูล
2 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 4 1. นางสาวตีรณา    อารียะ
1. นางปิยะพรรณ    พูนทรัพย์
3 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. นายภูมรินทร์    พนมทิพย์
1. นางวิภาวรรณ    เรืองวิรัตน์
4 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ประดับคำ
1. นางสาวดวงพร    สุธรรม
5 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรีสุดา    ศรีเสน
1. นางสาวสุพรรณี    ทองคำ
6 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 3 1. เด็กชายคชเมศ    แจ้งประจักษ์
1. นางสาวธันยชนก    สุระวรรณะ
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    เครือสาร
1. นางสาวระวิวรรณ    พนาลีจารุ
8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอิติมา    แซ่จาย
1. นายโกวิท    รักทรงธรรม
9 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายอนุพงศ์    ศรีจันทร์กาศ
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    คำรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................