งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000236
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติชัย    สว่างตา
2. เด็กชายภาคภูมิ    ประสงค์สุข
3. เด็กชายวิฑูรย์    พลขันธ์
1. นางสุธิดา    ธาราศักดิ์
2. นายชัยวุฒ    ศรีอักษร
2 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายคุณากานต์    สันหนองเมือง
2. นางสาวศุภลักษ์    คำศิริ
3. นางสาวสุทธิดา    จันทร์วิจิต
1. นางสาวรุ่งเรือง    ศรีวะลา
2. นางสาวณัฐธิดา    เครื่องเงิน
3 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนา    ดีวิญญา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์    นิลเลิศ
3. เด็กชายปฏิภาณ    ชื่นอารมณ์
1. นายพรพิพัฒน์    นาคประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย    บุญฉ่ำ
4 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรินทร์    เพ็ชรมาก
2. เด็กชายนฤเดช    นักใกล้
3. เด็กชายพงศ์ศักดิ์    สุขเกื้อ
1. นายสุชาติ    โชติมณี
2. นางบังอร    แป้นคง
5 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสถาพร    เพ็งบูรณ์
2. เด็กชายนันทกานต์    ด้วงหวัง
3. เด็กชายวิทวัส    บุญชูดำ
1. นายประมวล    เตี้ยนวล
2. นางละออ    วัชราคม
6 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ละเอียด
2. เด็กชายกิตติธัช    บัวดำ
3. เด็กหญิงพรไพลิน    คงเอียด
1. นางภัทรวรรณ    ปานชนะ
2. นางรัชดาภรณ์    แตะแอ
7 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) กลุ่ม 1 1. นายณัฐนันท์    มูลพรม
2. นายวีรวัฒน์    โพธิชาติ
3. นายทวีศักดิ์    ศรีบุรมย์
1. นายธีรพงศ์    แสนยศ
2. นางวงศิริ    หวังเหนี่ยวกลาง
8 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. นายวัชรพงศ์    แสงมาศ
2. เด็กชายเลิศชัย    รัฐวร
3. เด็กหญิงวราภา    ภูมี
1. นางสาวเอื้อมพร    พิมพ์ไกร
2. นายวินิตย์    นาสถิตย์
9 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ปัดตา
2. เด็กชายรัฐพงษ์    ร่มโพธิ์ศรี
3. เด็กชายวีรภัทร    บุญประสพ
1. นายอลงกรณ์    เขตสกุล
2. นายศุภชัย    วโรรส
10 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงษ์วินัย    ยิ้มช้าง
2. เด็กชายณัฐพงษ์    ศรีปรางค์
3. เด็กชายวันชนะ    บวบมี
1. นายดนัย    ปานศรี
2. นางประดับพร    บุตรสุวรรณ
11 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุณี    แก้วนิ่ม
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ทองประเสริฐ
3. นางสาวปาริตา    คงคาลัย
1. นางจงรักษ์    นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์    ทองดี
12 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายไพรินทร์    อ่อนสด
2. เด็กชายพชรดนัย    บุญดล
3. เด็กชายอนันธชัย    ฉ่ำน้อย
1. นางสาวจริยา    ขุนพรหม
2. นางสาวเอราวัณ    บุญมั่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................